Ruth 2

Naomi adavana varavarana ta noho, taga tauna, Elimelek ena iduhu tauna, ladana na Boa.

Ruta, hane Moab, ese Naomi e hamaoroa, eto, Mani uma bainala, baine lalo namo henigu tauna murinai baina raka, bali anidia momorudia baina gogodia. Ia ese e haere henia, eto, Ravagu, vada aola. Bena ia na ela, bali iutuna taudia muridia amo e raka, bali anidia momorudia e gogova.

Ena raka ai, ia na Boa, Elimelek ena iduhu tauna, ena uma ai e raka vareai.
Bena Boa na Betelehem amo ema, bali iutuna taudia e hanamodia, eto, Iehova ese baine bamomui. Idia na e haere, eto, Iehova ese baine hanamomu. Bena Boa ese bali iutuna taudia ireḡudia tauna e nanadaia, eto, Una na daika ena hesiai hahinena? Bali iutuna taudia ireḡudia tauna ese e haere henia, eto, Una na Moab hahinena, Naomi ida Moab tanona amo ema. la ese e noigu, eto “Mani emu kara uma ai baina raka vareai, bali anidia momorudia na iutuna taudia muridiai baina gogo”. Taunabunai ia na daba ai ema, se laḡa ani ema bona harihari.

Bena Boa ese Ruta e hereva henia, eto, Natugu, eregu a kamonai: idau uma ai bali anidia momorudia basio gogo, ina uma basio rakatania; egu hesiai hahinedia badibadidiai ba noho. Bali e utuamu gabuna ba itaia tao: idia muridiai ba raka. Eregabe taudia vada na taravadia, emu ai basie dau kau. Ba ranu mase negadia ai danu hodu ba lao henidia, eregabe taudia vada e utua ranuna taina ba inua. 10 Bena hahine na tano ai e goru diho, eto, Dahaka dainai lau, idau hahinena, o lalo namo henigumu bona o haḡeregumu? 11 Boa ese e haere henia, eto, Harimu vada na kamonai, adavamu e mase murinai ravamu ede o karaia toma; tamamu bona sinamu bona o vara tanona o rakatanidia, ai idau taumai bogaragimai ai oma. 12 Iehova ese davamu baine henimu, emu kara heḡereḡerena; Iehova, Israel taumai emai Dirava, hanina henunai o gorumu Diravana, ese davamu namona baine henimu. 13 Hahine na eto, Egu lohia e, vada o lalo namo henigu; ena be lau na dia oiemu hesiai hahinedia heḡereḡeredia to oi ese taugu vada o haloa bona hereva namodia amo vada o hanamogu.

14 Aniani negana ai, Boa ese e hereva henia, eto, Ini aoma, flaoa ba bitua, vine ranuna ai ba urua diho. Hahine na bali iutuna taudia bogaragidiai e helai diho. Bena Boa ese e gabua balina taina e henia; hahine ese e abia, e ania, bogana e kunu, bahuna danu mia.

15 Ia na e tore isi, bali anidia ma baine gogo eto. Bena Boa ese ena eregabe taudia e haduadia, eto, Iḡui padadiai danu baine gogo, basio gwaua tao; 16 bona iḡui amo bali anidia haida ba buruki, tano ai ba nege, bena baine gogo; basio gwau henia.

17 Taunabunai ia na uma ai ma e gogo ela bona ado e rahi. Bena e gwadaia, momona e negea, bali efa
“Efa” na Heberu taudia edia hahetoho ḡauna ta.
ta heḡereḡerena e abia.
18 E laohaia, hanua ela, ravana e haheitalaia; bona bahu danu e henia. 19 Ravana ese e nanadaia, eto, Edeseni ai bali anidia o gogo hari ina dina ai? Edeseni ai o ḡaukara? E hageremu tauna na Dirava ese baine hanamoa. Bena ia ese ena ḡaukara gabuna na ravana e hadibalaia, eto, Dekenai na ḡaukara tauna hari dina ai ladana be Boa.

20 Bena Naomi ese ravana e hamaoroa, eto, Iehova, nega idoidiai mauri taudia bona mase taudia e bogadia hisimu Diravana, ese ia baine hanamoa. Naomi ma eto, Una tau na iseda iduhu tauna, ita varavarada. 21 Ruta, hane Moab, eto, Ia danu e hamaorogu, eto “Egu eregabe taudia badibadidiai ba noho ela bona egu taboro baine ore”. 22 Naomi ese ravana Ruta e hamaoroa, eto, Ravagu, namona binai, iena hesiai hahinedia ida ba raka bou, idau uma ai dika emu ai baine kau na garina.

23 Taunabunai ia na Boa ena hesiai hahinedia ida e raka bou, momoru e gogo, ela bona bali iutuna bona uit iutuna vada e ore. Rava-bada hahinena dekenai e nohova.

Copyright information for `MEU