Ruth 4

Boa na hanua ikoukouna ela, unuseni ai e helai diho; bena hari mase tauna varavara-dosina, Boa ese e herevalaia tauna, e raka hanai. Boa ese e boi henia, eto, Turagu e, mani aoma, iniseni ai a helai. Bena hari tau ema, e helai diho. Bena Boa ese hanua tau-badadia gwauta e boiridia, eto, Mani a helai diho. Bena e helai diho.

Bena ia ese hari tau e hereva henia, eto, Naomi na Moab tanona amo vada e lou mai, bona e uramu varavarada Elimelek ena tano baine hoia e tomu. Taunabunai, na lalomu, oi baina hamaoromu na tomu: ba ura oi ese ba iloia, iniseni ai e helaimu taudia vairadiai bona hanua tau-badadia vairadiai. Ba ura bavabia, vada bavabia; a basio ura vada ba hamaorogu, baina diba; badina be iabina mai siahuna tauna na oi, bona oi murimu ai lau. Hari tau eto, Baina abia. Boa ma eto, Tano Naomi imana amo bavabia dinana ai, Ruta, hane Moab, mase tauna vabuna, danu bavabia, mase tauna dihina ihavarana totona. Bena hari tau eto, Lau na basina abia diba, sibogu dihigu ai baina dabu na garina. Oi ese bavabia, badina be lau be basina abia diba.

Nega gunadia ai Israel taudia edia kara na iniheto, tano e hoihoilai negadia ai: hoihoi ihamomokanina toana na tau ta ese ena tamaka ta e kokia oho, ena tano e hoia tauna e henia. Ihamomokanina toana bunai Israel ai. Taunabunai hari tau ese Boa e hamaoroa, eto, Oi ese bavabia; bena ena tamaka ta e kokia oho. Bena Boa ese hanua tau-badadia bona hanua taudia iboudiai e hamaorodia, eto, Hari dina ai umui ese vada o itaia bona vada o kamonai lau ese Naomi ena amo Elimelek ena ḡau idoinai bona Kilion ena ḡau idoinai bona Malon ena ḡau idoinai vada na hoi; 10 bona Ruta, hane Moab, Malon vabuna, danu vada na hoia, baina adavaia, mase tauna dihina ihavarana totona, ladana basine boio ena iduhu ai bona ena hanua ai helaoreana. Hari dina ai vada o itaia bona vada o kamonai danu. 11 Bena hanua ikoukouna ai e helaiva taudia bona hanua tau-badadia eto, Ai na vada a itaia bona vada a kamonai. Iehova ese emu ruma ai be dae kaumu hahinena na Rahela bona Lea, Israel besena ihavarana hahinedia, heḡereḡeredia ai baine halaoa. Oi danu Efrata ai ba taḡa, bona Betelehem ai harimu baine namo; 12 emu ruma taudia danu Perese Iuda, Tamara bogana amo e vara tauna, ena ruma taudia heḡereḡeredia ai baela, Iehova ese ina eregabe hahinena ena amo natumu baine henimu dainai.

13 Taunabunai Boa ese Ruta e abia, e adavaia. Raruosi e eno bou, bona Iehova ese hahine e hanamoa; bena hahine na e rogorogo, mero ta e abia. 14 Bena hanua hahinedia ese Naomi e hereva henia, eto, Iehova aita hanamoa, badina be hari dina ai oi garamu vada e henimu. Ia ladana baine bada Israel ai. 15 Ia ese emu mauri baine hamatamataia, bona burukamu ai baine narimu; badina be ravamu, e lalokau henimumu hahinena, tatau hahitu e hereadiamu hahinena, ia ese vada e havaraia. 16 Bena Naomi ese mero karukaruna e abia, e rosia, bona e reḡua. 17 Bena dekena hahinedia ese mero ladana e hatoa, eto, Naomi na mai natuna, bena ladana e hatoa Obed. Ia na Iese tamana; Iese na David tamana.

18 Perese garana bini: Perese ese Hesron e havaraia; 19 Hesron ese Ram e havaraia; Ram ese Aminadab e havaraia; 20 Aminadab ese Nason e havaraia; Nason ese Salmon e havaraia; 21 Salmon ese Boa e havaraia; Boa ese Obed e havaraia; 22 Obed ese Iese e havaraia; Iese ese David e havaraia.

Copyright information for `MEU