Song of Solomon 2

Lau na Saron vahuvahuna,
koura ai e varamu sosanana.
“Sosana” na Heberu taudia edia herahera avana ta.

*****

Ulato bogaragidiai egu lalokau na
sosana burena siniura bogaragidiai na heto.
*****

Uhau bogaragidiai egu lalokau na
apolo auna uda audia bogaragidiai na heto.
Ia ikerukeruna ai na helai mai moale-badagu ida;
huahuana na mai gaihona udugu ai.
Aria rumana ai e hakaugu lao;
ena pepe lau daegu ai na lalokau.

Vine huahuadia kakorodia amo ba ubugu,
apolo huahuadia amo ba hagoadagu,
badina be uraheni ese e hamasegumu.

Imana laurina amo bema hahekwinagu,
imana idibana amo bema rosigu.

Ierusalem kekenimui e, na haḡanimuimu,
uda nanidia bona dia daidiai,
uraheni na basio haoa
ela bona sibona baine noga.

Egu lalokau tauna gadona!
A itaia, ia na e maimu;
ororo badadia ai e roho daemu,
ororo maraḡidia ai e roho laomu.
Egu lalokau tauna na uda nanina
eiava dia natuna na heto.

A itaia, emai ruma murimurinai e ginimu,
gaba-mauruna amo e ha-igomu,
makamaka amo e igo vareaimu.
10 Egu lalokau tauna ese e hereva henigumu,
ini e gwau tomamu:

Egu lalokau e, a tore isi!
Hane namo e, aitala!
11 Keru negana vada e ore;
medu vada e doko.
12 Tano heraheradia vada e tubu;
ane-abi negana vada e kau;
bona pune na e taimu eda tano ai.
13 Suke huahuadia e dobimu,
vine buredia e papamu,
bonadia na e daemu.
Egu lalokau e, a tore isi!
Hane namo e, aitala!

14 Egu pune e, oi na nadi matudia ai;
oi na haga kohuadia ai.
Vairamu bama itaia,
bona gadomu bama kamonai;
badina be gadomu na namo,
bona vairamu na mai hairaina.
*****

15 Aoma, mariboi baita idoadia,
ena be mamaragi to
idia ese vine imeadia e hadikamu,
badina na eda vine buredia e papamu.
*****

16 Ia na egu lalokau, lau be ena lalokau;
ia ese ena mamoe e ubudiamu, sosana bogaragidiai.
17 Egu lalokau taumu e, a kerehai,
uda nanina eiava dia natuna
ororo gabaedia ai na heto;
ela bona dina baine keruma,
bona hanua baine boi.
Copyright information for `MEU