Song of Solomon 5

Tadigu e, adavagu e,
egu uma lalonai na raka vareaimu.
Egu muro bona egu muramura mai bonadia na haboudiamu;
bada mai ranuna ida na aniamu,
egu vine ranuna bona egu rata na inumu.
*****

O hetura hehenimu taumui e,
bavaniani, vine ranuna ba inua.
O helalokau hehenimu taumui e,
ba inuinu, ba inu momo.
*****

Na mahuta, to lalogu be noga;
A kamonai, egu lalokau tauna e pidipidimu.
*****

Taihugu e, egu Ialokau,
egu pune, oi na ḡoeva-dae!
Iduaragu ba kehoa.
Badina be hunu ese kwaragu vada e hapariparia,
hanuaboi hununa ese huigu vada e hapariparia.
*****

A lau be dabua vada na dokia oho,
ma ede baina dokia lou toma?
Aegu vada na huridia,
ma ede baina hamirodia lou toma?

Egu lalokau tauna imana na iduara ikouna ai e daukau,
bena kudougu e hetaha.
Lau na tore isi,
egu lalokau tauna iduarana baina kehoa.
Muro na imagu amo e hetuturu,
muro ranuna na imagu kwakikwakidia amo e hetuturu dobi,
iduara ikoulaina auna ai.

Egu lalokau tauna iduarana na kehoa;
to egu lalokau vada e raka oho, ia na lasihia.
E hereva negana ai laumagu na e daure,
a na tahua negana ai asina davaria,
bona na boi henia negana ai ia na se haere.

Gima taudia ese e davarigu,
hanua ai e loa eva-eva ai;
idia ese e dadabagu bona e haberogu,
egu hetaru e abihaigu,
maḡu igimana taudia ese.
Ierusalem kekenimui e, na haḡanimuimu,
egu lalokau tauna boma davaria, boma hamaoroa,
uraheni ese e hamasegumu.
*****

Hane namo e,
emu lalokau tauna ede e herea tomamu?
Ede e herea tomamu dainai
bena ini o haḡanimai tomamu?
*****

10 Egu lalokau tauna kopina na ḡoevaḡoeva bona kakakaka,
gerebu-ta bogaragidiai ia mo sibona herea.
11 Kwarana nagold namo-hereana;
ia na hui-tuma, bona huina na korema-korema,
galo huina na heto.
12 Matana na ranu badidia ai e nohomu punedia na heheto,
rata ai e huridiamu, e heato ḡoevadaemu.
13 Vahana na muramura avadia umadia na heheto,
mai bonadia.
Bibinana na sosana,
muro
“Sosana” na Heberu taudia edia herahera avana ta. “Muro” na edia muramura mai honana ta.
ranuna na idia amo e vevemu.
14 Imana nagold , e hakuboroa heḡeḡe ḡauna,
mai herahera nadidia ida.
Tauna na aivori,
mai sapairo
“Aivori” na eiefant doana. “Sapairo” na Heberu taudia edia nadi hururu-hururuna ta ladana.
nadidia ida.
15 Aena na bauka-bauka, nadi kurokurona na heto;
hehedaikaugold -na ai e hadaidia kau.
Ita-itana na Lebanon na heto;
hairaina na Lebanon sidadia na heheto.
16 Ena hereva na gaiho herea;
lau na ura henia lalo-dikamu.
Ierusalem kekenimui e, egu lalokau bunai,
bona turagu bunai.
Copyright information for `MEU