Titus 1

Lau Paulo, Dirava ena hesiai tauna bona Iesu Keriso ena aposetolo, Dirava ena abi-hidi taudia edia abidadama idurulaina bona Dirava ibadinana herevadia momokanidia ihadibalaidia totodia e siaigu, mauri hanaihanai bae laroa helaoreana. Seneda do asie vara negana ai, koikoi asi dibana Diravana ese una mauri hanaihanai e gwauraia hamata, ema bona ena nega korikori ai ena gwauhamata anina vada e hahedinaraia, ihamaurida Diravana ena hahedua dainai na harorolaiamu sivaraina namona lalonai.

Tito, natugu korikori eda abidadama tamona lalonai, na tore henimumu: harihari-bada bona maino, Tamada Dirava ena amo bona Keriso Iesu eda Hahemauri Tauna ena amo, bavabi.

Ekalesia ireḡuna

Krete ai na rakatanimu badina binai: do asie maoro ḡaudia na ba hamaoromaoro, bona heitatao taudia danu hanua hanua lalodiai ba gwauraidia hidi, egu hahedua heḡereḡerena. Asi edia kara dika taudia, adavadia tamodia taudia, natudia be Iesu ibadinana memerodia, asi edia lebulebu bona asi edia gwau-edeede, bavabidia hidi. Badina be heitatao tauna na basie habadelaia diba baine namo; ia na Dirava ena hesiai tauna. Ia na basine daḡedaḡe; basine badu haraḡa; kekero muramuradia basine inu momo; basine heatu; moni basine mata ḡaniḡani henia. A idau taudia baine abidia dae; kara namo baine ura henia; sibona baine hegwahi baine kara maoromaoro; baine helaḡa; baine boga auka. Hereva momokani baine abi tarika-tarika, vada e hadibalaia heḡereḡerena; unu amo baine heḡereḡere, hahediba herevadia maoromaorodia amo taunimanima lalodia baine hagoadadia bona hereva momokani e laoahumu taudia baine nanaudia.

Hahediba koikoi

10 Hutuma na e gwau edeedemu, e hereva kava hereva kavamu, taunimanina e koidiamu. Peritome taudia na una kara ai e hereamu. 11 Ba gwaudia tubu, ududia bae hakapu; badina be iduhu haida vada e hahekwakwanaidia, hahediba herevadia koikoidia vada e hadibalaidia, moni idavarina totona. 12 Idia sibodia edia peroveta tauna ta ini e gwau toma: Krete taudia na nega idoinai koikoi taudia, uda boromadia dikadia na heheto, boga mase taudia. 13 Una hereva na momokani. Taunabunai ba gwau henidia goadagoada, sivarai namo bae abia dae maoromaoro; 14 a Iuda taudia edia gori bona hereva momokani vada e rakatania taudia edia haheḡani basie abi dae.

15 Ḡau iboudiai be ḡoḡoeva-ḡoḡoeva, lalo-ḡoevaḡoeva taudia ediai. A lalo-miro taudia ediai bona asi edia kamonai taudia ediai ḡau ta dia ḡoeva; idia daradia bona lalodia na mimiro. 16 Idia na Dirava dibadia e tomamu, a ḡau be edia kara ese e ḡoreamu; idia na lalomase taudia, gwau-edeede taudia, kara namodia iboudiai lalodiai idia na asi goadadia.

Copyright information for `MEU