Zechariah 1

Iehova ena boiboi

Darauese ena lohia laḡanina iharuana lalonai, hua ihataurahanina ai, Iehova ena hereva na peroveta tauna Sekaria Berekia, Ido tubuna, dekenai e kau, eto, Iehova ese tamamui e badu henidia dikadika. Taunabunai ba hamaorodia, baoto, Iehova Sabaota ini e gwau tomamu: Lau dekegu ai ba lou mai, Iehova Sabaota e tomu, bena lau ese umui baina lou henimui. Iehova Sabaota unu e gwau tomamu: Tamamui heḡereḡeredia ai basiola. Peroveta gunadia ese idia e boi henidia, eto, Iehova Sabaota ini e gwau tomamu: Emui dala dikadia bona emui kara dikadia amo ba raka kerehai. Iehova na e tomu, To idia na asae kamonai, egu hereva asie abia dae. Tamamui na edeseni ai? Bona peroveta taudia danu, idia na e mauri hanaihanaimu a? A egu hereva bona egu taravatu, egu hesiai peroveta taudia na haḡanilaidia gaudia, ese tamamui e lasidia tao ani? Una dainai idia na e helalo kerehai, eto, Iehova Sabaota ese e laloa hata eda dala bona eda kara heḡereḡeredia ai baine kara henida; bena unu vada e kara henida toma.

Peroveta tauna ena matu-hanai gini-gunana

Darauese ena lohia laḡanina iharuana lalonai, hua ihagwauta-tana, ladana Sebata, dinana iharuahui-hanina ai, Iehova ena hereva na peroveta tauna Sekaria Berekia, Ido tubuna, enai e kau. Sekaria eto, Hanuaboi ai tau ta na itaia, hosi kakakakana ai e gui. Ia na koura ai e gini, keroro audia bogaragidiai; ia murinai na hosi haida, kakakakadia bona mai toutoudia bona kurokurodia. Bena lau nato, Egu lohia e, ini na dahaka? Bena lau ida a hereva-hereva aneruna ese e hamaorogu, eto, Baina haheitalaimu, unu na dahaka. 10 Taunabunai keroro audia bogaragidiai e giniva tauna na e haere, eto, Ini be Iehova ese tanobada i'itataona totona e siaidia ḡaudia. 11 Bena idia ese Iehova ena aneru, keroro audia bogaragidiai e giniva aneruna, e haere henia, eto, Tanobada vada a itaia tao; vada a itaia, tanobada idoinai e noho mainomu. 12 Bena Iehova ena aneru eto, Iehova Sabaota e, Ierusalem bona Iuda hanuadia na laḡani hitu-ahui lalodiai vada o badu henidia; ma basio bogadia hisi ela bona edena nega ai? 13 Bena Iehova ese lau ida a hereva-hereva aneruna na hahenamo bona hahealo herevadia e gwaurai henia. 14 Taunabunai, lau ida a hereva-hereva aneruna ese e hamaorogu, eto, A boi lolo, baoto, Iehova Sabaota ini e gwau tomamu: Ierusalem bona Siona daidiai lalogu na e hekwarahi badamu. 15 Bena lau ese e noho namonamomu besedia na badu henidia dikadikamu; badina be sisina mo na badu negana ai, idia ese dika ma e habadaia. 16 Taunabunai Iehova na ini e gwau tomamu: Ierusalem vada name lou henia, mai hebogahisigu ida. Iehova Sabaota na e tomu, Egu dubu na ia lalonai bae haginia, bona hahetoho varona na Ierusalem daenai baine heveri roro. 17 Ma ba boi lolo, baoto, Iehova Sabaota ini e gwau tomamu: Egu hanua badadia na noho-namo ai ma bae honu honu dae, bona Iehova ese Siona ma baine hahealo henia lou, bona Ierusalem ma baine abia hidi lou.

Peroveto tauna ena mata-hanai iharuana

18 Bena na gaga isi, doa hani na itadia. 19 Bena lau ida a hereva-hereva aneruna na nanadaia, nato, mi be dahaka? Bena ia ese e haere henigu, eto, Ini na Iuda bona Israel bona Ierusalem vada e hakaroho rohoroho doadia. 20 Bena Iehova ese auri iḡaukaralaina taudia hahani na e haheitalaigu. 21 Bena lau nato, Ini na dahaka ikarana totona vada e maimu? Ia ese e haere, eto, Unu na Iuda e hakarohoa rohoroho doadia, bena tau ta se gaga isi; a ini na ihagaridia totona vada ema, hari Iuda tanona iḡiḡi-rohorohona totona doadia e abidia isi besedia na ini hahaniosi ese bae tahodia dobi.

Copyright information for `MEU