2 Corinthians 8

Wi Masedonia maamuma fiirimimik nain wia maek

Aria emar unowik, Mua Maneka ona teeria eena Masedonia-pa ikemik nain kema wieya sira eliwa onamik. Ni nain baliwep wiar amisareka naep nia maakimik. Makena, Yeesus muuta nain wi sirirowa maneka aawemik. Nain wi kemelow manekiw ikaimik. Maa unowa me wiar ikua nain owow oko wia asipowa kema maneka ikemik, naeya maamuma fiirimep wia sesekomimik. Yo makena nia maakiyem, wi maamuma maneka me wiar ikua, nain wi wiena kookalep iiwawun wuamik, enakiwa muuta-ko me wiar ikua. Naap onami sisewaremi yia maakemik, “Wi teeria papako wi Kristen teeria Yuudia kame-pa ikemik nain wia asipimik, is pun wia asipu naep naimik. Ni eliw yia naeka,” naap yia maakemik. Se-ek, wi sira eliw oram onamik. Wi wieniw Mua Maneka kookalep ookimik, ne aakisa fan Mua Maneka kookalowa wiar ookap i yia asipam-ikemik. I me wia maakemik, ni naap oneka, naap-ko me wia naakemik, nain wieniw naap onamik. Naapeya i Taitus nainiw ni niar sesekami maakemik, “Wi iiriw wi teeria papako wia asipu naep maamuma fiirimowa onoma wuamik nain, no nainiw ikiwep kema wia iikiroweya maamuma fiirimemi uuwowa nain iiwawun welawuk,” naap maakemi sesekamik. Ni Yeesus Krais opora baliwep opiman, mua papako o opora baliwep wiar amisarep mua oko wia maakiman. Ne o amis maneka nainiw wia asipiman. Ni kekanep wia asipowa kema maneka wuiman ne i yia kookaliman. Ni eliw akena oniman. Naapeya nia maakimik, sira naapiw ni karanemi maamuma fiirimemi maneka wueka.

Yo naap oneka naep kekanowa me nia maakiyem, weetak. Wi Masedonia-ke teeria papako wia asipowa kema urupemik. Yo nain nia maakemi ni sira pun niar urufinen. Ni teeria oko wia kookalimik naiman nain maken-i e weetak. Moram ni yiena Maneka Yeesus Krais kema suuweka. Ni amisareman, makena, o Mua Maneka epaskun ikok iinan maa ne miiw maa os-ke iiwawun onamiarek. Nain nia kemalep nia asipowa naep miiwa orop mua oorpowa puukak. Naeya o muuta nain ni aakisa o teeria-pa wiar ikok Mua Maneka maa eliwa maek nain pepek niar ikua.

10 Yo naapeya feenap kookaliyem, ni iiriw mokom oko-pa maamuma fiirimowa onoma wuaman nain, aakisa fiirimemi welaweka. Ni kiikir kookalep naap onaman, ne teeria papako muraremik. 11 Naapeya ni aakisa uuwowa nain onami welaweka. Niena iiriw maamuma wuowa naeman nain kema urupep maamuma wuami pepek puowaweka. 12 Aria no mua maamuma wuowa naap kamin nefar ikua nain okaiwi wuan, Mua Maneka-ke muut nain nefar kema suuwinon, no mua maa marew nain, me nefa mainon.

13 I feenap me nia maakimik, ni mua papako wia asipami maamuma iiwawun wueka, naeya wi eliw ikaiwkin ni maa marew ikowen. Weetak, naap me nia maakimik. Feenap, ni naap lawiliw niam asipam-ikok ni unowiya epaskun maa onaiya ikowen. 14 Ni aakisa maa unow onaiya ikeman. Naapeya wi maa marew ikemik nain eliw wia asipam-ikowen. Ne ni wiimar maa-ko iiwarowen-na wis-ke eliw nia asipikuan. Ni naap lawiliw niam asipam-ikowen-na ni unowiya epaskun eliw ikowen. 15 Yo maem nain Mua Maneka opora eena siisimep-puamik nain pun maa enowa maana maemi feenap maek,

“Wi mua eena unowa fiirimemik nain enakiwa me wiar kirek. Ne wi mua eena elu muuta fiirimemik nain pun me iiwaremik, wi pepek enemik.”
(Eksodas 16.18)

Naapeya nis pun niam asipam-ikeka.

Taitus sesekiwkin Korin ikiwok

16 Aria yo Mua Maneka sira eliwa naakiyem. Moram o Taitus kema iikiroweya ni nia asipowa kema maneka wiar ikua. I ikiwep nia asipowa maem-ikaimik naap. 17 O sesekimik nain me i opora yiar ookap ni niar ikiwowa maek, weetak. Ona kookalowa-pa ikiwep ni nia asipowa maek. 18 Ne mua oko pun o wameiya sesekimik. Mua nain Yeesus opor eliwa wiar piawiya nain meta maneka. Sios teeria unowa o ekima opimik. 19 Ne me nain muutiw, sios teeria owow unowa-pa ikemik nain-ke uuwowa fain o pepekimemik. Naapeya o yiamiya ikok owow unowa ikiwemi maamuma nain aaw-ikiwimik. Uuwowa nain Mua Maneka unuma wiar pirowa-ke, ne i palanep wia asipimik nain pun yia amisaruk. 20 I sira eliwa muutiw onowa maimik. Mua Maneka-ke yia mainok, “Ni mua eliwa-ke.” Ne wi mua pun naap yia mauk. Naapeya maamuma maneka eena i wapena-pa yiar wuimik nain, wi mua me yia tuunuk naep o aawep yiawimik.

22 Naapeya wiam erup wia sesekami emar oko pun nan sesekimik. Mua nain i uuwowa sira-sira akimamik-na o palanemi pepek onomakek. Naap nia maek, “Wi maamuma wuowa maemik nain makena onikuan.” Naap maep ni niar ikiwep nia asipowa manek akena kookalek. 23 Aria Taitus-na yo uuwow epaskun-ke, ni nia asipowa naep yo efamiya uuwiya. Ne mua wiam erup o wameiya ikiwimik nain kame fain sios teeria-ke wia pepekimiwkin nan ikiwimik. Wis-na Krais unuma-pa uuwami unuma wiar purupimik. 24 Naapeya wiam arow nain ikip niar fuuniwkin sira eliwa wia oneka. Naeya wi owow unowa sios teeria ni sira eliwa niar amisaruk. Ne i sira eliwa niar maem-miemik nain opora makena-ke yia nauk.

Copyright information for `MHL