Matthew 16

Wi Farisi ne wi Sadusi Yeesus akimu naep onamik

(Mak 8.11-13, Luk 12.54-56)

Aria wi Farisi ne wi Sadusi Yeesus akimu naep ookap ekapemik. Ekapemi maemik, “No owow iinan kekanowa onaiya ikon. Nain maa miililina-ko oneya nefar urufiyen.” Ne wia maakek, “Ni urera ama oromi aapereka oka kireya urufap maiman, ‘Uurika epa wueliwa ikainon.’ Ne uuriw ama umep urupemi epa rurupareya urufap maiman, ‘Ikoka ipia orainon.’ Ni aapereka maa urufap makena maiman. Nain ni yo maa unowa imenam nain ni mokokiya ookowa nain me amisareman. Ni aakis teeria fain ni mua samora-ke, ni Mua Maneka piipuaman. Ni maa miililina-ko oneya urufu naep efa maiman-i? Weetak, yo maa me oninen! Ni profet Yoona iiriw kamenap arek nain-ko kema suuwap ileneka.” Naap wia maakep wia piipuap ikiwok.

Wi Farisi ne wi Sadusi sira wiar uru-urufam-ikowa-ke

(Mak 8.14-21)

Aria ona teeria pun ookap eka okaiwi ekamik, ne wi emer ikowa kema irinarep me aawemik. Ne Yeesus-ke wia maakek, “Ni maa urufap. Wi Farisi ne Sadusi emer ikowa yis nain me wiar aaweka.” Aria wi naap miimap wieniw aakunemi maemik, “I emer ikowa mareweya naap maek-yon.” Wi naap aakunem-ikemik nain Yeesus iiriw wiar amisarek. Ne wia nokarek, “Ni moram emera marewa nain aakuniman? Yo kekanowa me efar naeman. Ni kema me pukowa ikeman-i? Yo iiriw emer ikowa ikur nain sererkamkun mua tausen ikur enemik, ne enakiwa kiromakek nain inera kamin ipareman? 10 Ne iir oko emer ikowa ikur okaiwi-pa erup mua tausen erepam wienakemkun enakiwa kiromakeya inera kamin ipareman? Nain kema suuwaman-i e kema irinareman? 11 Ni moram kema-ko me aawiman? Yo emera me maem, nain nis-ke emera maeman. Yo maem nain wi Farisi ne wi Sadusi sira wiar uru-urufami ikeka naep nain maem.” 12 Ne aria ona teeria aakisa fan kema aawep maemik, “Aa, me emer ikowa yis nain maek, weetak. Wi Farisi ne wi Sadusi sira wiar uru-urufowa maek.”

Pita-ke Yeesus o Krais-ke naek

(Mak 8.27-30, Luk 9.18-21)

13 Aria naap ikok Yeesus kirep Sisaria Filipai kame ikiwok. Ikiwep nan ikok ona teeria wia nokarek, “Wi emeria mua unowa Mua Muuka fain naareke maimik?” 14 Ne maakemik, “Wi papako-ke no Yon Baptais-ke nefa maimik, ne papako-ke no Elaiya-ke nefa maimik, ne papako-ke no Yeremaiya-ki e profet oko-ke, naap nefa maimik.” 15 Ne nainiw wia nokarek, “Ne ni, yo naareke efa maiman?” 16 Naeya Saimon Pita-ke maakek, “No Krais-ke, no Mua Maneka anane ikaiya nain Muuka-ke.” 17 Naap maeya maakek, “Yon muuka Saimon, no kema pukon, kema eliwa no nefar ikainok. Moram no amisa fain me mua-ke nefa maakiwkin maen, weetak. Amisa fain yena Auwa eena owow iinan-pa ikua nain-ke kema nieya maen. 18 Naapeya feenap nefa maakiyem, no unuma oko Pita niiyem. Unuma fain kemena ‘nomona’ naimik. Ne nomon iinan neeke yena teeria wia fiirimep epaskun wia wuap neeke wia koonowinen. Ne umowa-ke me wia nomakinon. 19 Ikoka owow iinan omopora urufow mua nefa wuinen. Nos-ke maa mauwa miiwa-pa feeke wiar kaikin nain owow iinan pun naap ikainon. Ne pun no miiwa-pa feeke maa mauwa wasirkin nain iinan pun naap wasirkinon.” 20 Pita naap maakep-puap ona teeria opor kekanowa wia maakek, “Yo Krais-ke, nain ni mua oko me wia maakeka.”

Yeesus ona ikoka umowa nain wia maakek

(Mak 8.31-9.1, Luk 9.22-27)

21 Aria iir nain Yeesus ona teeria opora fain wia maakek, “Yo wiimar Yerusalem ikiwep neek ikemkun wi owow woos mua, wi sira amis mua ne wi pris woos mua sirirowa maneka yiemi efa ifakimiwkin uminen. Ne fofa arow-pa yo iikirinen.” 22 Naap maeya Pita-ke aawep wiena wenup tenep ekap kakankami maakek, “Ei Maneka, naap me mae! No opora samor aakunen. Maa sira naap nain me nefar imenarinok, weetak akena.” 23 Naeya kirep Pita maakek, “Satan, no eenap eke! No era efar puukekam naep onin. Moram no opora maen nain me Mua Maneka kookalowa-ke, nain ona mua kookalowa-ke.”

24 Aria naap ikok ona teeria wia maakek, “O mua yo yookekam naep-na, aria ona mia me wame kema suuwowa nomokow moke akuawep sirirowa aawemi yo yookinok. 25 O mua ona mia wame kema suuwap sirirowa me aawinon-na ikoka umep iiwawun mesenalinon. Ne mua yo muuta nain mia sirirowa sira-sira aawinon-na Mua Maneka wameiya-pa eliwa ikainon. 26 Makena, mua-ko miiw maa unowa iiwawun ona waisow ifemakep aawinon. Nain ona wame ekerap kamenap arinon? Maa mauwiw eliw ikowa nain wame saliwinon? Me pepek. 27 Nain wiimar Mua Muuka-ke ona wiawi parin onaiya wiar ekapinon, ona ensel teeria onaiya. Ne epa neeke mua unowa sira eliwa ne sira samora onimik nain wia kiripominon. 28 Maken akena nia maakiyem, ni aakisa fan ikeman fain mua papako me umowa ikaiwkin Mua Muuka wi miiw mua ona pika kemena-pa wia wuowa nain imenareya urufowen.”

Copyright information for `MHL