a3Apo 18.9
b9Ais 64.4
c16Ais 40.13

1 Corinthians 2

Kristo maripoŋgo komeya ore buŋo miboŋ.

Maŋkekerisie ogopune, nonji ŋoŋoreo wareru Anuture fuŋne kitiŋgaku mitaniŋga ŋareboŋ, oi buŋone aŋi-aŋiineke fukeiŋ ore so miku goboŋ me morende maŋgboroŋ ropekiine ŋaduru oiji sakine so ba ropeku goboŋ. Nonji ŋoŋore botugo mamane furuine sosowo qaŋaŋineo ruaru Yesu Kristore buŋo eru maripoŋgo komeya ore fuŋine oi akoŋ mane mukuru oi misauebeminde buŋone kipeboŋ.

Buŋo oŋu kiperu ŋoŋoreo wareboŋ, damaŋ oo ŋi gbagbaŋine fukeru gburugburu kokoine qako kokoi maneru goboŋ. a  Nonji Biŋe buŋo mitaniŋga ŋareboŋ, oi maŋgboroŋ soguinere jiji buŋo oiji so ŋajiru goboŋ. Oi matayoŋ, Moro Tiriineji boburo ŋabeko usuŋ suŋsuŋineji maŋ-ŋaŋuŋgo dobe ŋabeiŋgo yameŋ keku buŋo ŋajiru goboŋ. Moreŋ ŋiŋigore maŋgboroŋ matayoŋ, Anuture usunji maŋgo eŋareko manesiŋ ganimiŋ ore yameŋ keku goboŋ. Oŋu.

Moro Tiriinere maŋgboroŋ oi fuŋ mo.

Nonji jibu maŋkekerisie ogopune kuririyaŋuŋke gogobi, yoŋore botugo ŋebe Anuture maŋgboroŋ rakakiine oi soine mi maneegobeneŋ. Morende maŋgboroŋ so mi maneegobeneŋ. Moreŋine moreŋine siŋaŋ yaberu gobi usuŋyaŋunji mataeiŋ, yoŋore maŋgboroŋ oi oŋuakoŋ so mi maneegobeneŋ.

Oi matayoŋ, Anuture maŋgboroŋ soŋsoŋine oi mi maneegobeneŋ. Anutuji Sombuŋ moreŋ so bofuke yapeko oo ronekoŋ buruine iŋi eru kipeya, “Ŋiŋigoji jiki fukeru kuriri bofukenimiŋ ore maŋgboroŋne fuŋ mo oi barariŋga yarebemiŋ.” Oŋu miku oi soŋsoŋgo ruame peya. Morende ŋi koitoine koitoine go wapebuŋ, yoŋoreone moji maŋgboroŋ oi so mane mukuya. Oi mane mukunobuŋ ine, Ofoŋnoŋuŋ kuririquraŋineke oi maripoŋgo so qabi komena. Maŋgboroŋ fuŋ mo ore eru buŋo iŋi quraŋgabi pega,

“Moji ya oi jiŋo kajeineji so ŋoneru maneya. Ore mamaneji more maŋgo so fukeko maneyayoŋ, ŋiŋigo Anutu maŋyaŋunji manjoko eteegobi, yoŋore oi bomogaru ruame pega.” b 
10 Moreŋ ŋiŋigo ya oi so maneru qiqu gobuŋyoŋ, Anutuji oi Moroine soreme niŋore barariŋga noreko manebeŋ. Iŋoji buŋo sosowore fuŋne baaru bofukeega. Anuture mamane rakakiine oŋuakoŋ mane forega, iŋoji oi boburo nobeko manebeŋ.

11 Monde maŋine moji so manega. Maŋinere iiru iŋoji akoŋ oi mane mukuga. Oŋuakoŋ Anuture maŋ oi moji so manegayoŋ, Anutu iŋoyoŋunde Moro Tiriine iŋoji akoŋ oi mane mukuga. 12 Niŋoji morende eebobo sembenere gemo mo so biŋe qoqo eebeŋyoŋ, Anutuji ya yauŋ noreya, ore fuŋine manekimiŋ ore iŋoyoŋunde Moro soreme maŋnoŋuŋgo rakame gogobeneŋ.

13 Ore fuŋine rakakiine oi tumaŋgaru mi maneegobeneŋ. Moreŋ ŋiŋigoji maŋgboroŋyaŋunde paiineo buŋo qaji norebi ore so oi so mi maneegobeneŋ. Oŋu matayoŋ, Moro Tiriineji buŋo qaji noreya, ore so mande buŋo foriine osoebeneŋ boburo nobeko mitaniŋgaegobeneŋ. 14 Moro Tiriineji boburo nobeko buŋo oi oŋu osoegobeneŋ ine, fuŋne bofukeru mane mukukimiŋgo so fukega. Ore eru Moro Tiriineji uri yoŋore maŋyaŋuŋgo so gome omaine kosa gogobi, yoŋoji Anutu Moroinere biŋe oi mane sabareniminde embimbiŋgaegobi. Yoŋoji Biŋe ore manebi buŋo mutuine kamasi fukeko fuŋine mane taniŋganimiŋgo embimbiŋgagobi.

15 Yoŋoji embimbiŋgagobiyoŋ, Moro Tiriineji boburo nobega ine, buŋo sosowore fuŋne osoeru mitarikimiŋgo so fukegobeneŋ. Oŋu fukegobeneŋyoŋ, maŋkekerisie ŋiŋigo more fuŋne oi moreŋ ŋiŋigo sosowoji poretiŋ mitarinimiŋgo embimbiŋgaegobi. 16 Ore fuŋine oi Biŋe Quraŋgo iŋi quraŋgabi pega,

“Ofonde maŋ mamane oi ŋi moji mo so maneya.
Ore eru moji oi uŋsowoŋ oteiŋgo so mata.”
oji oi so maneyayoŋ, niŋoji Kristore maŋ mamane roru gogobeneŋ. Oŋu. c 

Copyright information for `MLH