a9Dut 25.4; 1 Tim 5.18
c13Dut 18.1
d14Mat 10.10; Luk 10.7

1 Corinthians 9

Aposol uruŋu fukebe sagana?

Wamo niginji kipe nuko posiine so fukenobo? Ŋoŋoji osoe nubi aposol fukego me mata? Ofoŋnoŋuŋ Yesuji fuke nareko ŋoneboŋ me mata? Nonji Ofondeo qiŋ keru gio babe ŋoŋo gio ore foriine fukegobi. Ofonji iŋoyoŋe aposol gio nareme iŋoke dimaku babe ŋoŋo maŋ-ŋaŋuŋ kerisieru nonde giri moge fukegobi. Ore eru goineji osoe nubi aposol so fukenobo ine, ŋoŋoji fuŋnene oŋuine mane mukugobi. Oi afagaru kitiŋgaku mibi sagaiŋ.

Ŋiŋigo goineji nonde “Aposol so fukega,” miku tumaŋgaru ŋadi qoqo enareegobiyoŋ, nonji ŋoŋore binaŋ miku oiji nakene fuŋne kitiŋgaku miego. Ore eru misi eru uqo munjaŋ norebi ogopune yoŋoke roru noku gonobeŋ, oiji soine fukena. Pita, aposol goine eru Ofoŋ Yesure gbopu yoŋoji ŋigopuyaŋuŋ mamanesiŋyaŋuŋke ro yaberu moko ra wareegobi. Nonji oŋuakoŋ oŋuine so enobo ine, mosi oiji kadi kigaru qatataŋganoboŋ me mata? Oi mata yobu.

Sakire gogoo ŋoŋo ŋiŋigo minebobo kitiŋ yareegobiyoŋ, noŋ eru Barnabas mata. Niko giore furi so notebi mo gogobere. Oi manebi sagaga me mata? Goineji mande gio babi furi yarebi sakiyaŋunde gio so baegobiyoŋ, nikore akoŋ kikitiŋnokuŋ nikonake bofukenimi ore migobi me? Gawmande mamari gio baegobi, yoŋoreone moji iŋoyoŋe gogoine kikitiŋ eeku baega me mata? Wain gio sariegobi, yoŋoji sosowo ore foriine roru noegobi me mata? Oŋuakoŋ bulmakao siŋaŋ gaegobi, yoŋoji sosowo ore moŋ obuine noegobi me mata?

Buŋo oi moreŋ ŋiŋigo noŋunde mamane oi akoŋ boyoberu so migoyoŋ, Anutuji oŋuakoŋ buŋo oi akoŋ Mosesre Kadi buŋoo miga. Mosesre Kadi buŋoo Juda noŋunde gio bobo mosi oi mitaniŋgaru iŋi quraŋgabi pega, “Wit kurumbu koruŋ eru yau osoenimiŋ ore bulmakao ŋi ogagaru wareru ruabi kurumbu kubu paiineo oderu odeyagaega, iŋore mi mau so bojigainebi. Oŋu gumebi soine uqo tifeine noko sagaiŋ.” Ore so qoroji wasoŋaŋ baku joma bofukeko qaku uqo mobeine otebi noko sagaiŋ. Anutuji qoro bulmakao yoŋore manebu so maneru oŋu miga. Oi mata. a 

10 Jomare matayoŋ, buŋo oi niŋore eru miko pega. Buŋo oi niŋoji iŋi ekimiŋ ore eru quraŋgabi pega: Ŋi moji kinonji moreŋ banjaŋgaga, iŋoji foriine fukeinde oori paiineo gioine baeine. Oŋuakoŋ ŋi moji kurumbu toŋtoŋgo qaku foriine eru yauine osoega, iŋoji mobeine roru noiŋgo odigaru gioine baeine. 11 Niŋoji mande buŋo koruŋ botuŋaŋuŋgo qopogaru tieru gobeneŋ ŋoŋoji gogore kikitiŋ ya so norebi mimiineke fukeega. Nonji bobiaŋ ŋabebe ŋoŋoji ore mobeine bokirie narebi soineo fukeiŋ. b 

12 Goineji botuŋaŋuŋgo mande gio babi kitiŋ yabebi soine fukega ine, noŋ so oi odureru kitiŋ nubi sagaiŋ. Mobeine ŋarebi ore mobeine norebi saganayoŋ, nonji oŋu enimiŋ ore so weu ŋareboŋ. Kristore Bobiaŋ Biŋe buŋo saueinde fuŋne egu kipekimiŋ eru ya noreniminde so weu ŋarebeŋ. Matayoŋ, niŋonoŋe akoŋ yameŋ keku sanaŋgaru yobiŋ sosowo osigaru gobeŋ.

13 Buŋo yo manesuinebi: Boji soriŋgo gio baegobi, yoŋoji soriŋ oone uqo munjaŋyaŋuŋ roru noegobi. Boji rigaru alatare misi boruŋ siŋaŋ ganimiŋ ore igodoŋ yabebi dimagobi, yoŋoji ŋiŋigo uqo pesiŋyaŋuŋ alatao ruabi uqo ore mobeine goine oi oone biŋe qa eegobi. c  14 Buŋo ore so Ofonji oŋuakoŋ mitigaru buŋo iŋi miya, “Bobiaŋ Biŋe misauebi ŋiŋigoji manenimiŋ, yoŋoji Bobiaŋ Biŋere mobe kikitiŋ pesiŋ ruabi gogoyaŋunde kikitiŋ bofukeru gonimiŋ.” d 

15 Nonji soine buŋo ore so manesuku mande gio baku furi nareniminde weu ŋarenoboyoŋ, kikitiŋ pesiŋ ruanimiŋ ore buŋo sosowo oi bokeboŋ. Moneŋ ruaniminde buŋo quraŋgago, oi ŋoŋoji oŋu enarenimiŋgo so quraŋgago. Furi robemiŋ ore manesube yobiŋgame komere eru manebe afagaga. Nakenere oi buŋo omaine matayoŋ, furi so nareniminde buŋo oi sakine miteŋ gaku migo. Nonde buŋo oi moji me moji kepieiŋgo embimbiŋgako gobemiŋ.

16 Bobiaŋ Biŋe misaueego, ore eru sakine miteŋ gabemiŋ ore so, so fukego. Nonji Anuture mimiti rurumaŋgo goku oi misauebemiŋgo so, fukego. Gio oi bokebemiŋ ore embimbiŋgago. Bobiaŋ Biŋe so misauenobo ine, ore eru yobinji paineo ropeko ŋone nuru yameŋgae minimiŋ ore so fukenobo.

17 Nakene aŋinere so gio oi roosoeru banobo ine, soine furi narenimiŋgo odiganobo. Oŋuyoŋ, Anutuji igodoŋ nuko nakene aŋi so boyoberu Biŋeine siŋaŋ gaego ine, oi Anutuji manesiŋ nuru gioine nareme gogo ore so baego. 18 Oŋu fukeko wamo yaji furi enareega? Bobiaŋ Biŋe misaueku oi furiine tomiri baego, oiji furi enareega. Anutuji gioinere mobe narenimiŋ ore mitigako Biŋe Quraŋgo pega, buŋo ore so furire so yameŋ keego.

19 Ŋiŋigo moji me moji so kipe nuko soine nakene aŋigo gonoboyoŋ, oi jibu nake baba waki eku gogo. Ŋiŋigo sosowoji maŋyaŋuŋ kerisienimiŋ ore yameŋ keego. Oŋu enimiŋ ore ŋiŋigo sosowo kiŋaŋyaŋuŋ qaku gogoyoŋ, boakoŋ yoŋoji jibu Kristore biŋe so fukenimiŋgo so, fukegobi. 20 Juda yoŋoji maŋyaŋuŋ kerisienimiŋ ore bapi yaberu botuyaŋuŋgo Juda kamasi fukeru goboŋ. Mosesre Kadi buŋo yukumaŋgo gogobi, yoŋoji maŋyaŋuŋ kerisienimiŋ ore bapi yaberu nonake Kadi buŋo ore rurumaŋgo so goku jibu buŋo ore niginji kipe nuga ore kamasi fukeru botuyaŋuŋgo goboŋ.

21 Mosesre Kadi buŋo so maneru gogobi, yoŋoji maŋyaŋuŋ kerisienimiŋ ore bapi yaberu botuyaŋuŋgo Kadi buŋo so maneru gogo ore kamasi fukeru goboŋ. Nake Anuture Kadi buŋore qouma so gogoyoŋ, Kristore Kadi buŋo rurumaŋgo raru oi reŋgaego. Oi jibu yoŋore botugo Anuture Kadi buŋo so manego kamasi fukeru goboŋ. Ŋiŋigo boakonji maŋyaŋuŋ kerisienimiŋ ore oŋu eru goboŋ.

22 Mamanesiŋyaŋunji gbagbaŋine gogobi, yoŋoji maŋyaŋuŋ kerisieru sanaŋganimiŋ ore bapi yaberu botuyaŋuŋgo gbagbaŋine kamasi fukeru goboŋ. Ŋiŋigo goine wamo afaine fukena oi kadi oo me oo maŋyaŋuŋ kerisienimiŋ ore bapi yaberu ŋiŋigo fuŋne fuŋne yoŋore botugo kamasi fuŋne fuŋne eru goboŋ.

23 Kamasi sosowo oi Bobiaŋ Biŋeji saueiŋgo ore eego. Saueme mifiaineji nakere paio ropeko nonake oŋuakoŋ seŋgiŋbaŋgiŋ fukebemiŋ ore eru oŋu eego. 24 Buŋo yo manesuinebi: Sisiri eere damaŋgo sosowo yoŋoji gbiŋ enimiŋ ore tobiriyaŋuŋ qojugaru raegobiyoŋ, moakoŋ moji gbiŋ eru furi roiŋ. Ŋoŋo moakoŋ ore so giniŋgaru raru furi roiŋ ore yameŋ keku goinebi. Ŋoŋo ore so mamanesiŋ kegboreru goinebi.

25 Ŋiŋigo masirio gbiŋ enimiŋgo ore raegobi, yoŋo sosowoji yoŋoyoŋe poretiŋ sisiŋaŋ enimiŋ ore kegboreegobi. Yoŋoji nigiŋ bote pougaru gbaŋiiŋ, oi akoŋ ronimiŋgo yameŋ keegobiyoŋ, niŋoji resoŋ buresoŋ so mataeiŋ, furi oi rokimiŋgo yameŋ keegobeneŋ. 26 Ore eru nonji kosabasa raqo wareqo so giniŋgaru raego. Mene bajiru jigo kosabasa so qaegoyoŋ, sisiri bobo ogopune gbiŋ eyarebemiŋ ore poretiŋ akoŋ poretiŋ qaego.

27 Nonji ŋiŋigo goine Biŋe buŋoji maŋyaŋuŋ bapakare yaberu gobe tariko Anutuji ŋadi nuko nonake resoŋburesoŋ so egu robemiŋ. Ore eru nakene saki fune botiŋgaru poretiŋ kegboreru siŋaŋ gaego. Oŋu.

Copyright information for `MLH