1 John 4

Moro me gemo oi fuŋneyakuŋ osoeru maneinebi.

O yoro ogopune, kajeqouŋ ŋiŋigo qaqajibuine kokoineji moreŋ so roregaru gogobi ore buŋo sosowo oi pipa so roru manesiŋ gainebi. Anuture Moroji me gemo moji boburogame buŋo miga, oi bonieru eesoigo ruaru osoeinebi. Anutu Moroinere fuŋne oi iŋi osoeru bofukeinebi, “Yesu Kristoji wakiru saki fuineke fukeru goya,” uri yoŋoji buŋo oi mifukeenimiŋ, yoŋoji sosowo Anuture biŋe fukegobi. Moji Yesure fuŋne oŋu so mifukeega, iŋoji Anuture biŋe so fukega. Kristo kiso Rauinere gemoji iŋore maŋ boburogame buŋo miega. Moji fukeru Kristore oka dimaku kiso eteiŋ,
Kristore kiso rau oi Antikraist. Grik buŋo anti, ore fuŋine yoyoka. Iŋoji Kristore oka dimaga eru Kristo foriine kiso eteega.
buŋo oŋu ŋajibuŋ, iŋoji damaŋ yoo moreŋgo fukega.

O kokopune, ŋoŋo Anuture biŋe fukebi Moro Tiriineji maŋ-ŋaŋuŋgo dimaku morende gemokaku oi yadureru gbiŋ eyareega. Ore eru kajeqouŋ ŋiŋigo qaqajibuine oi soine gbiŋ eyareru goniminde so fukegobi. Yoŋoji morende biŋe fukebi morende gemoji boburo yabeegobi. Ore eru morende eebobo boyoberu buŋo mibi maŋkekerisiere yaura ŋiŋigo yoŋoji buŋoyaŋunde kaje ruaru maneegobi.

Noŋuŋ Anuture biŋe fukebeneŋ Moro Tiriineji boburo nobeega. Anutu manegobi, yoŋoji noŋunde buŋo mibeneŋ ore kaje ruaru maneegobi. Anuture biŋe so fukegobi, yoŋoji noŋuŋ buŋo mibeneŋ ore kaje so ruaru maneegobi. Buŋo foriinere Moro eru sinefurure gemo yokore fuŋne oi oŋu osoeru mane mukuekimiŋ. Oŋu.

Anutuji manjokore fuŋne fukega.

O yoro ogopune, Anutuji manjoko naduŋgaduŋ eere fuŋqodu fukega. (Ore eru manjoko oi obu jiŋoine oŋuine peku wapeega.) Ore eru noŋuŋ manji jojoko naduŋgaduŋ eku goinebeneŋ. Oŋu eru gogobeneŋ, sosowo noŋuŋ Anutu maneru iŋoreone fufuke gariine fukeru gogobeneŋ.

Anutuji manjokore kukure Rau fukega. Oŋu fukega ore moji ŋiŋigo so manji jojoko eyareega, iŋoji Anutu so maneru mutu goga. Anutuji manjokoine botunoŋuŋgo totogo iŋi noduya: Iŋoji Madeine moakoŋ oi maŋgo enoreko sanaŋgaru gokimiŋ ore eru soreme moreŋgo wakiya. 10 Noŋuŋ Anutu manji jojoko eteru oiji manjoko so kesosoebeneŋ fukeyayoŋ, manji jojokore fuŋne oi iŋi: Anutuji rone manji jojoko enoreru agiburaŋnoŋuŋ keririkeiŋ ore Madeine soreme noŋundeo wakiya.

11 O kokopune, Anutuji oŋu mokemoke yobu manji jojoko enoreya ore eru noŋuŋ oŋuakoŋ maŋnoŋunji jojoko naduŋgaduŋ eeinebeneŋ. Manji jojoko so naduŋgaduŋ ebeneŋ so yobu sagaga. 12 Moji Anutu damaŋ mogo so ŋoneyayoŋ, manjoko naduŋgaduŋ eku gogobeneŋ ine, Anutuji maŋnoŋuŋgo rowegaru dimako manjokoineji maŋnoŋuŋ puseko kuririnoŋuŋke fukeru gogobeneŋ. b 

13 Noŋuŋ Anutuke qakatoru gobeneŋ iŋoji maŋnoŋuŋgo dimaga, oi Moroine Tiriine noreya ore eru mane mukuru maŋyoka so eegobeneŋ. 14 Mamaineji Madeine moreŋine moreŋine noŋunde Munaŋqoqo Rau fukeiŋ ore soreme wakiya. Niŋoji oi ŋoneru maneru kitiŋgaku miegobeneŋ. 15 Moji “Yesu Anuture Made fukega,” mifukeeiŋ, Anutuji iŋore maŋgo rowegaru dimako iŋoji Anutuke qakatoru goga.

16 Anutuji yoŋe manjoko enoreega, niŋo ore fuŋine mane mukuru oo manesiŋ gaegobeneŋ. Anutuji manjokore Rau fukega. Oŋu fukega ore moji ŋiŋigo manji jojoko eyareru goga, iŋoji Anutuke qakatoru dimako Anutuji iŋore maŋgo rowegaru goga. 17 Oŋu gobeneŋ Anuture manjokoineji maŋgo eru rau noberu maŋnoŋuŋ puseko kuririnoŋuŋke gogobeneŋ. Kristoji moreŋgo yayabaine goya, noŋuŋ kamasi oŋuine gogobeneŋ. Oŋuine gogobeneŋ ore eru Anuture mimitari damaŋ yasogoo Kristore jiŋo maio roperu oo koimo fukeru samarieru dimakimiŋ.

18 Anutuji aŋo manjoko enoreme dimaku omaine yobu kokoi egu manekimiŋ. Agiburaŋ ŋiŋigo Anutuji agiburaŋyaŋunde geo egu bokirie yareiŋ ore kokoi maneegobiyoŋ, Anuture manjokoji maŋnoŋuŋ pusega ine, oiji kokoinoŋuŋ sosowo yobe foreega. Ore eru moji kokoi maneega, iŋo manji jojoko enoreega ore fuŋine oi poretiŋ so mane forega.

19 Iŋoji rone manji jojoko enoreya ore eru noŋuŋ manji jojoko eegobeneŋ. 20 Moji “Anutu manjoko etego,” migayoŋ, ogoine rosi eteega, iŋoji ŋiŋigo ikoikoine fukega. Ore fuŋine oi iŋi: Ogoine ŋoneru jibu so manjoko etega ine, iŋoji Anutu so ŋoneru oi uruŋu manji jojoko etena? 21 Moji Anutu manjoko eteega, iŋoji ogopuine oŋuakoŋ manjoko eyareru goigoŋ. Anutuji manji jojokore mimipaŋ buŋo oŋu ruame pega. Oŋu.

Copyright information for `MLH