a1Apo 17.1
b9Ais 2.10

2 Thessalonians 1

Pol, Sailas eru Timoti niŋoji Tesalonaika maŋkekerisie kufufuŋ ŋoŋoke buŋo mimane ekimiŋ ore quraŋ quraŋgagobeneŋ. Ŋoŋoji Mamanoŋuŋ Anutu eru Ofoŋ Yesu Kristo yokoke qakatoru dimagobi. a 

Mama Anutu eru Ofoŋ Yesu Kristo yokoji yauŋmoriri ŋarebire womoo goinebi. Oŋu.

Joiserereŋ maneru seŋgiŋbaŋgiŋ bofukeru gokimiŋ.

Maŋkekerisie ogopunoŋuŋ, ŋoŋore mamanesiŋ-ŋaŋunji kokoine sanaŋgako sosowo manji jojoko ee eegobi, mosi oiji moakoŋ moakoŋ ŋoŋore maŋ-ŋaŋuŋgo saueega. Ore eru niŋoji ŋoŋore damaŋ so “Anutu daŋge!” miku miteŋ gaegobeneŋ, oi fiine akoŋ sagaga. Biŋe buŋo kegborebuŋ ore daŋge miegobeneŋ, oi gionoŋuŋ. Kekesuesue sisiri fuŋne fuŋne eŋarebi maneegobi, oi sosowo yameŋ keku karieru qiŋ keru dimakabi mamanesiŋ-ŋaŋunji so gbaŋiru wiriega. Niŋonoŋe oŋuakoŋ ore binaŋine oi Anuture kufufuŋine kufufuŋine yoŋore jiŋo maio miku sakinoŋuŋ ŋoŋore eru ba ropeku miteŋ gaegobeneŋ.

Anutuji buŋo poretiŋ akoŋ osoeru mitariega, sisiri mamaneŋaŋunji ore mogeine fukega. Anuture qorumaŋ maŋgo waperu gogobi ore joiserereŋ manekabi ŋone yabeme Sombuŋ kaeo ropenimiŋ ore so gbagbataeŋine yobu fukenimiŋ ore yameŋ keega. Ore eru koŋkoŋ so sabareko damaŋ yoo paiŋaŋuŋgo ropeega. Anutuji poretiŋ fukega ore dimaku sisikoŋkoŋ eŋareegobi, oi sisikoŋkoŋ oi akoŋ kerisieme yoŋoyaŋunde paio ropeiŋ.

Paiyaŋuŋgo ropeiŋyoŋ, sisikoŋkoŋ maneru gogobi, ŋoŋoji seŋgiŋbaŋgiŋ bofukenimiŋ. Ofoŋ Yesuji mimerereŋpuine usuŋyaŋuŋke oga yaberu yoŋoke Sombuŋgone wakiru fukenimiŋ, damaŋ oo niŋoke moko ŋema nenimiŋ. Yesuji misi boruŋ maŋineo wakiiŋ. Oŋu wakiru ŋiŋigo Anutu so maneru Ofoŋnoŋuŋ Yesure Bobiaŋ Biŋe so reŋgaegobi, oi geoine bokirie yareme joiserereŋ iŋi maneru gonimiŋ: Ofonji bio “Use!” miku jiŋo maiineone yobe yabeme Anuture usuŋ kuririquraŋinekeo so ropenimiŋyoŋ, sakibe goku misi korure joiserereŋ tatariine tomiri maneru gonimiŋ. b 

10 Ofonji kirieru wareiŋ, damaŋ oo kubupuine gbagbataeŋine noŋuŋ bio iŋore kuririquraŋ ŋoneru ore so qowirieru “Ohowe, Yesu Ofoŋnoŋuŋ ohowe!” mikimiŋ. Manesiŋ gabeneŋ, sosowo noŋuŋ oŋu waregabeneŋ ŋiŋigo omaineji ŋone noberu “Yei!” miku popureru dimanimiŋ. Niŋoji Yesure fuŋne kitiŋgaku mikabeneŋ yoŋoji oŋuakoŋ oi manesiŋ garu maŋyaŋuŋ kerisiebuŋ ore qowirieru jojiriŋyaŋuŋke tamaeru niŋoke moko dimanimiŋ.

11 Oŋu fukeiŋ ore niŋoji damaŋ so ŋoŋore iŋi oŋga wosiegobeneŋ, “Anutunoŋuŋ, gake oŋga yaberu ore so maŋgo eyarende gbagbataeŋine yobu fukeru gonimiŋ. Go usuŋgo ruaru dobe yabende ya fiine sosowo eru eba eniminde maŋ aŋi sosowo fuke foreine. Oŋu mamanesinde gioyaŋuŋ babi foriine sosowo fukeiŋ.” 12 Oŋu oŋga wosibeneŋ Ofoŋnoŋuŋ Yesu miteŋ gabi tinaineji ŋoŋore eru botuŋaŋuŋgo kuririineke fukeiŋ. Noŋunde Anutu eru Ofoŋ Yesu Kristo yokoji yauŋmoriri ŋarebire gogobi ore so ŋoŋo-ŋaŋe oŋuakoŋ kuririŋaŋuŋke fukenimiŋ. Oŋu.

Copyright information for `MLH