i18-19Mat 27.3-8
jeru buŋo mo iŋi pega,
k20Kiki 69.25; 109.8

Acts 1

Yesuji zioz fuŋgaya.

O Tiofilus, Luk nonji sundune fuŋfuŋgaine quraŋgabe, oo Yesuji gio fuŋgaru baku roregaru ŋiŋigo qaji yareru goya, ore sundu sosowo burugaru ruabe ŋonemeŋ. a  Yesuji gio baku sosore ŋi aposolpuine roosoeru qaji yareru goku Moro Tiriinere usuŋ paio gio banimiŋ ore mitiga yareya. Oi yareme Anutuji ogagame Sombuŋgo ropeya. Nonji sundune quraŋgaboŋ, oi oo quraŋga foreboŋ. Muŋambe oone sundu oi jikigaru quraŋgabemiŋ.

Yesuji joiserereŋ maneru komeru komegone pakereru una 40 moreŋgo jikigaru goya. Goku damaŋ oo aposolpuine ateine kokoine fuke yareru Anutu qorumaŋinere fuŋne jikigaru mitaniŋga yareru goya. Oŋu goku moge kamasi fuŋne fuŋne baku yaduya. Yoŋoji oi ŋoneru Yesuji gboreru goga, oi soine mane mukubuŋ. Moge ŋonebuŋ, yoŋoji oi kitiŋgaku miku munaŋ moge oŋuine dimagobi eru moji oi kepieiŋgo embimbiŋgaiŋ.

Damaŋ mogo yoŋoke moko goku iŋi mitiga yareru yajiya, “Ŋoŋo Jerusalem siti yo pipa so bokeinebi. Mamaneji ‘Yauŋ maŋyaŋuŋgo rua yabebemiŋ,’ miku buŋoine kipeme ŋajiboŋ, oi foriineke fukeiŋ. Ŋoŋoji ore eru odigaru goinebi. b  Rone Jonji ŋiŋigo meso omaineji rau yareru goyayoŋ, Anutuji damaŋ so joroko Moro Tiriine maŋ-ŋaŋuŋgo ruaru oo rau ŋareiŋ.” Oŋu. c 

Yesuji Sombuŋgo ropeya.

Aposol yoŋoji damaŋ mogo tumaŋgabi Yesuji botuyaŋuŋgo fukeko iŋi weu tebuŋ, “Ofoŋ, goji damaŋ yoo me wamo damaŋgo Israel kantrire jokoroŋ oi moke quraŋgaru basanaŋgamiŋ?”

Weu tebi iŋi yajiya, “Mamaji iŋoyoŋunde usuŋ paio gosa eru aua damaŋ burugaru ruame pega, oi ŋoŋoji manenimiŋ ore so mata. Oi matayoŋ, Moro Tiriineji wakiru maŋ-ŋaŋuŋgo rakaiŋ, iŋoji usuŋ ŋareme qowirieru nonde fuŋne kitiŋgaku miku goinebi. Oi Jerusalem sitio fuŋgaru Judia prowins sagaru Samaria prowinsgo raru roregaru jikigaru moreŋ qaŋaŋineo paibe yukube mobemobe rabi saga foreku raiŋ.” d  Yesuji buŋo oi miyare foreme Anutuji jiŋo paiyaŋuŋgo ro bapakareko kuanji wakiru komoŋ gako paibe ropeko ŋoneiŋgo ore pibi ropeko pikamaŋgaru oo baaru dimabuŋ. e 

10 Oŋu ropeme qonikiŋgo paibe bibitatara eru dimakabi oo akoŋ ŋi yoyoka marikuyakuŋ gbagbataeŋine yokoji maŋfuŋyaŋuŋgo fukeru dimabu. 11 Dimaku iŋi yajibu, “Galili ŋi ŋoŋo wamore qonikiŋgo paibe piku akoŋ dimagobi? Anutuji Yesu yo ŋoŋore botugone ogagaru Sombuŋ karorago paibe ropeko ŋonegobi, iŋoji kamasi oŋuakoŋ moke kirieru wakiiŋ.” Oŋu.

Judas Iskariotre tife Matias roosoebuŋ.

12 Oŋu yajibu aposol yoŋoji Jerusalem siti bembeŋgo tuku tinaine Oliwe yo tuku oone kirieru wakiru 1 kilomitare so wareru sitio wapebuŋ
Juda yoŋoji 1,100 mita oi Sabat kombaŋgo so odureru raebuŋ. Ore eru Kadi buŋo so odureru warebuŋ.
13 Jerusalem waperu pi maŋine mo paiineo oo ŋeku gobuŋ, oo raru ropebuŋ. Ropebuŋ, yoŋore tina oi iŋi: Pita, Jon, Jeims eru Andru; Filip, Tomas, Bartolomyu eru Matyu, Jeims Alfiusre made, Saimon Zelot politik ŋi eru Judas Jeimsre made
Zelot pati yoŋoji yoŋoyaŋunde eebobo ronimiŋ ore Rom qoqodure gawmaŋke mamboiŋ eru manjo eku gobuŋ.
,
h 
14 Ŋi sosowo yoŋoji maŋmoakoŋ eru ŋigo yoŋoke yameŋ keku oŋga wosiru gobuŋ. Yoŋore botugo Yesu gbopuine eru maŋgoine Maria yoŋoji oŋuakoŋ gobuŋ.

15 Oŋga wosiru goku una mogo mamanesiŋ ŋiŋigo jareyaŋuŋ 120 ore so tumaŋgabi Pitaji botuyaŋuŋgo pakereru buŋo iŋi miya, 16 “Ŋi ogopune, Yesu roru kipebuŋ, Judasji yoŋore kadi yaduya. Moro Tiriineji Judasre buŋo oi ronekoŋ kiŋ Deiwid maŋineo saŋu ruame miineji miko Miti kiki buk (Buk Song) oo quraŋgabi pega, oiji foriineke fukeya. 17 Yesuji Judas roosoeko noŋunde qokogo mo gome gioine baiŋgo ore igodoŋgaru sosore ŋi qoruine aposol fukeya.

18 “Judasji eebobo sembene eru furiine otebi roru oiji moreŋ rondiŋ mo furiine baya. Oi baku oo ubeine bopogaru qoruineji kerisieru moreŋgo igako beuine pougako ata beumaŋgoine kakaine gboine oi sosowo igajiri waperu wakiya. i  19 Oŋu fukeko Jerusalem ŋiŋigo sosowo ore biŋeine mane foreru moreŋ ore tinaine yoŋoyaŋunde buŋoo Akeldama mibuŋ. Oi noŋunde buŋoo Dari rondiŋ.”

20 Pitaji jikigaru iŋi yajiya, “Miti kiki (Buk Song) oo buŋo mo iŋi quraŋgabi pega,

‘Piine wambaine fukeru taine dimaiŋ. Oi moji rauine so fukeru gome pi akoŋ dimaiŋ,’ j 
‘Moji soine iŋore tife fukeru siŋaŋ gio baku dimaiŋ.’ k 
21 “Ore eru niŋo ŋi mo roosoeru igodoŋgabeneŋ niŋoke minebobo fukeru munaŋ moge oŋuine dimaku Yesuji komegone pakereya, ore Biŋeine kitiŋgaku miku goko sagaiŋ. Jonji Yesu miti meso rau teme Ofonji damaŋ oo akoŋ tumoqoqoo raru gioine fuŋgaru baku niŋore moreŋgo roregaru ra wareru goko Anutuji botunoŋuŋgo akoŋ ogagaru ropeya. Ŋi damaŋ sosowo oo kubunoŋuŋgo moko go wapebeŋ, yoŋoreone mo roosoebeneŋ sagaiŋ.” l 

23 Pitaji oŋu yajime ŋire baaru ŋi yoyoka tinayakuŋ mibuŋ. Mo tinaine Josef, tinaine mo Barsabas eru tinaine mo Jastus. Ŋi more tina Matias. 24 Tinayakuŋ miku iŋi oŋga wosiru mibuŋ, “O Ofoŋ, go ŋiŋigo maŋnoŋuŋ sosowo mane mukuge. Ore eru go ŋi yo yokoreone mo roosoege, oi noduigoŋ. 25 Judasji kiko eru kasigaru wakiru aposol gio bokeru sembenere so sibirigaru rakaya, iŋore ŋeŋeo ŋi moji aposol fukeru dimaku sosore ŋire gio baku goiŋ. Buŋo oi foriine.”

26 Oŋu miku yokore qouŋ (kas, lot) qabi Matias fukeya. Fukeko aposol 11 yoŋore botugo ŋeŋe mo otebi kubuyaŋuŋgo jikigaya. Oŋu.

Copyright information for `MLH