a34Dut 10.17

Acts 10

Korniliusji Pita oŋgame wareme maŋine kerisieya.

Taoŋ tinaine Sisaria oo mamari siŋaŋ kotuine mo tinaine Kornilius goya. Iŋoji mamari kubu mobeine mo tinaine “Italire mamari kubu” mibuŋ, oo mamari ŋi 100 yoŋore siŋaŋ goya. Iŋoji garikiŋpuine sosowo yoŋoke Anutu araŋ baku ohowe baku miteŋ gaku gobuŋ. Oŋu gokabi Juda ŋiŋigo wakiqoqoine yoŋore yauŋ boakoŋ yareku Anutu jijiki oŋga wosiru goya. Iŋande mogo 3 kilok ore so fukeko Ofonji Kornilius qohoŋ odume iru mo ŋoneya. Iru oi poretiŋ ŋoneru oo Anuture mimerereŋ moji piineo ropeko ŋoneya. Mimerereŋ oiji roperu “Kornilius!” miku tinaine oŋgaya.

Oŋu oŋgame mimerereŋ bibitatara eru sombuine maneru ojiya, “Sogunene, wamore yo warege?” Oŋu ojime bokirieya, “Go oŋga wosiru gokande buŋogo Anutureo ropeko maneko fiine fukega. Go ŋiŋigo wakiqoqoine yauŋine yauŋine boroiŋgaru yareege, oi Anutuji maneru sabareku gore manesuku sore nume warego. Ore eru muŋambe yo kiŋaŋ ruande Jopa taoŋgo rako ŋi tinaine Saimon, tinaine mo Pita migobi, oi ogagaru wareinebi. Iŋoji joma sakiineji gio bobo ŋi tinaine Saimon iŋore pigo koe qaŋaŋgo goga.”

Sombuŋ mimererenji Kornilius buŋo oŋu ojiru bokeru raya. Bokeru rako kiŋaŋqoqo yoyoka oŋga yateme warebu. Warebire ujeine mamari ŋi mo bembeŋgo yameŋ keku Anutu mokoyakuŋ araŋ baku gobu, oi oŋuakoŋ oŋgame wareya. Warebi mimererende buŋo oi sosowo yajiru sore yabeme Jopa taoŋgo rabuŋ. Oŋu.

Ofonji Pita qohoŋ odume iru ŋoneya.

Ŋi yoŋoji kadio rakabi kae fureme taoŋ bombeŋgabi una botuine oo Pitaji pi maŋine mo paibe oo roperu dimaku oŋga wosigaya. 10 Dimaku oŋga wosiru uqore komeru ya noiŋgo ore maneru miko rigabuŋ. Rigabi damaŋ oo Ofonde kobiji qame ŋeku qohoŋ iru mo iŋi ŋoneya: 11 Sombunji aŋgame ya soguine mo wakiya. Ya oi kambaŋ yagaŋine soguinere kamasi oŋuine fukeya. Mimerereŋ yoŋoji ya ore guruine 4 oi roru kitiŋganobuŋ, ore kamasi oŋuine moreŋgo wakiya. 12 Ya ore maŋineo joma fuŋne fuŋne ŋebuŋ. Joma goineji kufu 4:ji oderu raegobi. Goineji beuyaŋunji peperu raegobi. Oŋuakoŋ weboine weboine sowoo fururu qaru raegobi, ya oŋuine oŋuine oi kambaŋ ore maŋgo moko wakibuŋ. 13 Wakibi oo mara mo fukeru buŋo iŋi ojiya, “Pita, go pakereru ya yo qaku rigaru noigoŋ.”

14 Oŋu ojiyayoŋ, Pitaji miya, “O Ofoŋ, oŋu mata yobu! Oi sowoineke. Noŋ damaŋ mogo ya wuwunuŋineke oi so noboŋ. Noŋ ore eru mamagi manego.”

15 Oŋu ojime buŋo oiji moke fukeru iŋore miya, “Anutuji ya miku keririkeko pega, goji ore tinaine wuwunuŋineke oŋu so miigoŋ.” 16 Ya oŋuine oi moke fukeko ateine yokaomo fukeya. Ateine yokaomo fukeko oo akoŋ kambaŋ oi moke porebi Sombuŋgo ropeya.

17 Pitaji qohoŋ iru oi ŋoneru ore fuŋinere qiqu qaku maneiŋgo maneru esegaru ŋeya. Oŋu ŋeko damaŋ oo akoŋ Korniliusji ŋi sore yabeme wareru Saimonde pi baaru ore weweu eku bofukeru waperu pi mendiineo dimabuŋ. 18 Pi mendiineo dimaku iŋi miku weubuŋ, “Saimon tinaine mo Pita migobi, iŋoji pi yo oo goga me mata?”

19 Pitaji jikigaru qohoŋ iru ore fuŋinere maneru esegaru ŋeko Moro Tiriineji iŋi ojiya, “Mane, ŋi yokaomoji wareru go baa gugobi. 20 Nonji ŋi oi sore yabebe yo waregobi. Ore eru muŋambe yo pakereru rakaru maŋyoka etaŋqataŋ bokeru yoŋoke raigoŋ.” 21 Oŋu ojime Pitaji ŋi yoŋoji rakaru yajiya, “Maneniŋ, ŋoŋo ŋi baagobi, nonji oi fukego. Ŋoŋo wamore waregobi?”

22 Yajime bokiriebuŋ, “Mamari siŋaŋ Kornilius oi ŋi poretiŋ fukega. Iŋoji Anutu ohowe baku miteŋ gaku goko Juda ŋiŋigo kubu sosowo yoŋoji araŋ ropekiine bateegobi. Anuture mimerereŋ tiriine moji fuke teru iŋi mitigako maneya, ‘Go kiŋaŋ eru Pita keporende pigoo roperu buŋo maŋineone miiŋ, oi kaje ruaru maneigoŋ.’” 23 Oŋu bokiriebi furu yabeme pi maŋgo ropebi maŋgo eyareko aŋibaŋi ŋeku pebuŋ. Pebi kae fureme Pitaji pakereru yoŋoke raya. Jopa taoŋ oone ogo goine oga yabeme iŋoke moko rabuŋ. Oŋu.

Pitaji kotu ŋiŋigo yoŋoke tumaŋgabuŋ.

24 Moko raru gioboboine moakoŋ peku raru goku Sisaria taoŋgo ropebuŋ. Ropebi Korniliusji yoŋore odigaru goya. Oŋu goku tifepuine eru ogopuine fiine oi kepore yabeko piineo tumaŋgaru ŋebuŋ. 25 Roperu Pitaji pigo ropeiŋgo eko Korniliusji pakereru wakiru mijeri eteru kufuineo rakaru dabe teya. 26 Dabe teyayoŋ, Pitaji meineo roru bopeŋgame pakereko iŋi ojiya, “Go pakere, noŋ oŋuakoŋ moreŋ ŋi fukego.”

27 Oŋu ojime iŋoke mimane eku pi maŋgo ropebire ŋiŋigo kokoineji tumaŋgaru ŋebuŋ, oi ŋone yabeya. 28 Ŋone yaberu iŋi yajiko manebuŋ, “Ŋoŋo Juda ŋiŋigo niŋore fuŋne manegobi. Juda niŋo ŋiŋigo kotuine ŋoŋore pigo roperu ŋoŋoke aŋibaŋi ŋedima eere agi peko embimbiŋgaegobeneŋ. Oi embimbiŋgaegobeneŋyoŋ, Anutuji buŋoine mo naduru iŋi najiya, ‘Goji ŋiŋigo oi me oi yoŋore tina oi wuwunuŋ mamagiineke oŋu so miigoŋ.’ 29 Ore eru ŋoŋo kiŋaŋ eru kepore nubi nonji so qomuku wareru wapego. Waperu iŋi weugo: Ŋoŋo wamore kiŋaŋ ruaru kepore nugobi? Oi soine mibi manebemiŋ.”

30 Oŋu yajiko maneru Korniliusji bokirieya, “Noŋ iŋande mogo damaŋ yoo 3 kilok oo pineo ŋeku oŋgawowosi gio baku go wapebe muŋambe gioboboine 4 fukega. Oŋgawowosi gio baku goboŋ oo akoŋ ŋi mo sakikomoŋine kuririquraŋineke oiji fukeru maŋfuŋneo dimaya. 31 Maŋfuŋneo dimaku iŋi najiya, ‘Kornilius, go oŋga wosiru gokande buŋogo Anutureo ropeme maneko fiine fukega. Go yauŋine yauŋine ŋiŋigo wakiqoqoine boroiŋgaru yareege, oi Anutuji maneru sabareku gore manesuku sore nume warego. 32 Ore eru muŋambe yo kiŋaŋ ruande Jopa taoŋgo rako ŋi tinaine Saimon, tinaine mo Pita migobi, oi ogaru wareinebi. Iŋoji joma sakiineji gio bobo ŋi Saimon iŋore pi koe qaŋaŋgo ŋega.’

33 “Oŋu najiya ore eru nonji oo akoŋ kiŋaŋ ruabe goreo warebuŋ. Goji buŋone maneru warege ore maŋne fiaga. Ofonji buŋo sosowo mimiŋ ore mitiga gareya, goji oi soine minde manekimiŋ. Niŋo sosowo muŋambe yo ore eru tumaŋgaru Anuture jiŋo maio yo ŋegobeneŋ.” Oŋu.

Pitaji Korniliusre pigo Biŋe buŋo miya.

34 Korniliusji oŋu miko Pitaji fuŋgaru iŋi miya, “Aha! Anutuji ŋiŋigo goine so ŋoneaŋi yabeku goine so sure yabeegayoŋ, so moakonji osoe nobeega. Iŋore jiŋoo moji wuwunuŋineke so fukega. Nonji oi muŋambe yo fofori mane mukugo. a 

35 “Oŋu matayoŋ, ŋiŋigo kubuine kubuine sosowo noŋunde botugo uri yoŋoreone moji Anutu ohowe baku miteŋ gaku eeboboineji kadi poretiŋ boyobega, iŋoji Anuture jiŋoo sagaga. 36 Yesu Kristoji ŋiŋigo sosowo noŋunde Ofoŋ fukeru womo qa noreega, Anutuji Biŋe buŋoine oi Israel kufufuŋ niŋore ruame wareya. Biŋe oiji wareme niŋo ore Bobiaŋ Biŋeine mitaniŋgaru gogobeneŋ. 37 Jonji ŋiŋigo maŋyaŋuŋ bapakareru iŋi miya, ‘Ŋoŋo bio maŋ-ŋaŋuŋ kerisiebi nonji miti meso rau ŋarebemiŋ.’ Oŋu miko ore ŋadiineo buŋo oi Galili prowinsgo fuŋgaru mibi saueru raru Judia prowinsgo roperu sosowo sagaya. Ŋoŋo oi mane foregobi.

38 “Anutuji Moro Tiriine Nazaret ŋi Yesure maŋgo keseme usuŋ biŋe gaku moreŋ so roregaru goya, oi iŋoke dimako raru ŋiŋigo ŋonemaiŋ eyareya. Sembene Rauineji ŋiŋigo tobiriineji kiperu furu yabeme rakabuŋ, iŋoji oi sosowo bobiaŋ yabe foreya. 39 Ya oi Juda niŋore moreŋgo eru Jerusalem sitio eba eku gokame yo botuineo gbedigaru qabi komeya. Niŋo oi sosowo ŋoneru kitiŋgaku miku munaŋ mogeine fukeru dimagobeneŋ. 40 Komeru peko gioboboine yokaomo fukeme Anutuji bogboreme pakereya. Pakereru ateine kokoine ŋiŋigo fuke yareya.

41 “Iŋoji ŋiŋigo kubu sosowo yoŋore so fukeyayoŋ, Anutuji ronekoŋ niŋo roosoe nobeko Yesuji komegone pakereru goya, damaŋ oo iŋoke buŋo mimane eku uqo munjaŋ nareŋgareŋ eku nogu gobeŋ, niŋore fukeko niŋo iŋore buŋo kitiŋgaku miku dimaegobeneŋ. 42 Oŋu dimabeneŋ Yesuji iŋi mitiga noreya, ‘Anutuji bapakare nuko nonji ŋiŋigo gogobi eru komebuŋ, yoŋore mimitari Rau fukego. Ore eru ŋoŋoji nonde fuŋnene oi ŋiŋigo kubu so yoŋoreo kitiŋgaku mitaniŋgaru goinebi.’ 43 Ŋiŋigo uri yoŋoji Yesu manesiŋ gaku tinaine oŋgaegobi, Anutuji buŋo oi maneru yoŋore agiburaŋ bokeru jureega. Ore fuŋine oŋu pega, oi kajeqouŋ ŋiŋigo sosowo yoŋoji kitiŋgaku mitaniŋgaru quraŋgabi pega.” Oŋu.

Moro Tiriineji kotu ŋiŋigo yoŋoreo wakiya.

44 Pitaji buŋo oŋu miku akoŋ dimako Moro Tiriineji ŋiŋigo kaje ruaru manebuŋ, yoŋore maŋgo rakaya. 45 Anutuji Moro Tiriine yauŋine oi kotu ŋiŋigo yoŋore maŋgo oŋuakoŋ keseme rakaya, oi Pitare ogopuji ŋoneru popurebuŋ. Juda ŋiŋigo sakiyaŋuŋgo Anuture moge baku ketigabi maŋyaŋuŋ kerisieru Yesu manesiŋ garu Pita boyoberu wareru ŋebuŋ, yoŋoji popureru yoore eru waragabuŋ: 46 Yoŋoji kantri goine yoŋore buŋo furuine furuine fuŋgaru miku Anutu miteŋ gabuŋ. Ore eru waragabi Pitaji iŋi weu yareru miya, 47 “Yoŋoji Moro Tiriine oi niŋoji ebeneŋ oŋuine sabareku biŋe gaegobi, oi manegobeneŋ. Ore eru oi soine miti meso rau yarekabeneŋ sagaiŋ. Oi ebeneŋ moji qomuku norena?”

48 Oŋu miku mitiga yareko Pitare ogopuji dimaku Yesu Kristore tinao Kornilius garikiŋpuine miti meso rau yarebuŋ. Miti meso yarebi Pita sabarebi jikigaru giobobo goine yoŋoke goya. Oŋu.

Copyright information for `MLH