c4Eks 12.1-27

Acts 12

Herodji Jeims qaku Pita witi pigo ruaya.

Damaŋ oo kiŋ Herodji
Kiŋ Herod Agripa I (fuŋfuŋgaine) iŋo gosa 37-44 oo Palestain sosowo siŋaŋ yaberu goya.
maŋkekerisie kufufuŋ kekesuesue eyareiŋ ore maneru miko maŋkekerisie ŋiŋigo goine oga yaberu kipe yabebuŋ.
Kiŋ koitoji mitigako Jonde kakaine Jeims oi jigore siqo sogoji ketigabuŋ.

Oŋu mitigako qabi komeko Juda ŋiŋigo goineji oi manebi fiine fukeko ŋoneya. Oi ŋoneru ore eru jikigaru miko Pita oŋuakoŋ roru kipebuŋ. Ya oi poroŋ yistine tomiri ore kombaŋ damaŋgo miko fukeya. Ore eru kiŋ koitoji iŋi miya, “Nonji ŋonemaiŋ kombaŋ
Ŋonemaiŋ kombaŋ oi Iŋklis buŋoo Passover. Noŋunde buŋoo tinaine mo oi ‘Ŋonemaiŋ kombaŋ’ . Israel ŋiŋigo yoŋo Ijipt goku mendiyaŋuŋ dariji rau tebi Anuture mimererenji ŋone yaberu emboŋ eru yadureru moru madeyaŋuŋ so yabeko komebuŋ.
tariko Juda yoŋore buŋo koroineo ruabemiŋ.” Oŋu miku mitigako witi pigo ruabuŋ. Ruabi mamari ŋi 16 yoŋoji botuyaŋuŋgo qoko 4 keku damaŋ qaqotiŋ ebi ŋi 4:ji una ubu jijiki dimaku siŋaŋ gaku gobuŋ. c 
Pita oŋu siŋaŋ gaku gobi witi pigo peyayoŋ, maŋkekerisie kufufuŋ yoŋoji jijiki iŋore eru Anutu yameŋ keku oŋga wosiru gobuŋ. Oŋu.

Sombuŋ mimererenji Pita pirueru ogaru wakiya.

Oŋga wosiru gobi ŋonemaiŋ (Passover) kombaŋ tariko ubu oo mamari ŋi yoyokaji Pita gbedi (nigiŋ) yoyoka sanaŋine kipebire botuyakuŋgo kubaŋ peko eru ŋi joruyaŋuŋke goineji mendi ŋadiineo dimaku witi pi siŋaŋ babuŋ. Kiŋ Herodji kae fureme Pita ogagaru buŋo koroineo ruaiŋ ore manesuku buru ruame kubaŋ pebuŋ. Kubaŋ pebuŋyoŋ, Ofonde mimerereŋ moji pipa fukeru Pitare keririŋgo dimako nigiŋ pire maŋine fure foreko Pitare tambaraŋineo qaku ojiya, “Go pipa pakere.” Oŋu ojime gbedi (nigiŋ) yoyokaji oo akoŋ Pitare meone mo qomukubu. Qomukubire mimererenji ojiya, “Bio kambaŋgo kiperu kufu komoŋgo ke.” Ojiko maneru oŋu eya. Oi eme jikigaru ojiko maneya, “Bio marikugo keru noŋ boyobe nuru ware.”

Oŋu ojiko maneru pi maŋine bokeru boyobeya. Oi boyoberu rayayoŋ, mimererenji ya baya, oi fofori fukeya me mata, Pitaji ore eru maneko jijibu fukeya. Iŋoji kubaŋ peku kubaŋ ŋoneya, ore kamasi maneko fukeya. 10 Pi maŋine bokeru mendi fuŋfuŋgaineo siŋaŋ baru dimabire, oi yatureru mendi mogo roperu yatureru petigaru raru witi pi sakiinere aeŋ dobuineo ropebu. Ropebire mendi yasogo sanaŋine oo iŋoyoŋe akoŋ mo aŋgame sakibe siti kadi siroŋgo rakabu. Rakaru kadi yasogo strit mo jikigaru rabire mimererenji pipa Pita bokeru jibugaya.

11 Jibugako Pitare maŋ tiŋame iŋi miya, “O Ofonji mimerereŋine soreme wareru Herodre meone bomuku nuga, oi manego. Juda ŋiŋigoji nonde sakigo ya fukeiŋ ore eru odigagobi, iŋoji ya sosowo oone nonde qoru kipega. Nonji muŋambe yo oi fofori mane mukugo.”

12 Oŋu mane mukugo tamaeko Jonde maŋgo Mariare pigo obe raya. Jon iŋore tina mo Mak mibuŋ. Pi oo ŋiŋigo kokoineji tumaŋgaru Anutu oŋga wosiru gobuŋ. 13 Oŋu gobi Pitaji wareru korogo dimaku mendigo qaya. Mendigo qame kiŋaŋqoqo ŋigo tinaine Roda iŋoji wareru “Go moji?” miku weuya. 14 Weuku dimaku Pitare maru mane mukuru “Ii-ia warege!” miku jerieru riŋaru mendi so roru pipa pi maŋineo roperu yajiya, “Pitaji wareru mendigo dimaga.” 15 Yajime maneru iŋore “Maŋgo jibukame mige,” mibuŋ. Mibuŋyoŋ, iŋoji qoru qaku “Buŋo foriine migo!” yajiya. Oŋu yajime mibuŋ, “Oi Pitare mimererenji dimaga.”

16 Oŋu mimane ebuŋyoŋ, Pitaji mendi qaki akoŋ dimako roru ŋoneru popurebuŋ. 17 Popurebi meineji soso eru kami enimiŋ ore miya. Miku Ofonji witi pigone ogaru sakibe wakiya, sundu oi yajiya, “Ŋoŋo biŋe yo bio bisop Jeims eru maŋkekerisie ogopunoŋuŋ goine oi yajibi maneinebi.” Oŋu yajiru boke yaberu kae mogo raya. Oŋu.

Pitaji witi pi bokeme kiŋ Herodre maŋ rigaŋgaya.

18 Kae fureko mamari ŋi yoŋoji Pita baaru “Uro kerekami keku jibugaru raga?” miku ore eru koŋkoŋ eru manebu soguine manebuŋ.
Rom gawman giore buru oi iŋi: Witi ŋiji kamiine rana ine, ŋi joruyaŋuŋke oi yabebi komeegobi. Ore eru koŋkoŋ eru manebu soguine manebuŋ.
19 Herodji oŋuakoŋ Pita bofukenimiŋ ore miko baaru esegaru so bofukebi ŋi joruyaŋuŋke Pitare siŋaŋ babuŋ, oi buŋo koroineo rua yaberu kokoine weu yareru mitariru ro yaberu yabebi komenimiŋ ore mitiga yareya. Ore ŋadiineo Judia prowins bokeru Sisaria taoŋgo rakaru oo goya. Oŋu.

Anutuji kiŋ Herod geoine oteme komeya.

20 Fonisia prowinsre taoŋ tinayakuŋ Taia (Tiro) eru Saidon yoŋoji uqo gioyaŋuŋ banimiŋ ore embimbiŋgaru kiŋ Herodre kantri yoŋoreone uqo yayaŋuŋ furiine baku gobuŋ. Oŋu gobi Herodre maŋ rigaŋgame Taia Saidon rosi eyareru uqo munjaŋ yareniminde agi ruaya. Ore eru yoŋoji qodureru minebobopuyaŋuŋ sore yabebi qoko baku kiŋ Herod ŋoneiŋgo rabuŋ. Rakabi muraŋine tinaine Blastus morumboŋ piinere siŋanji oi rone ŋone yabeya. Ŋone yabeme ojibuŋ, “Niŋo buŋo miku posikekimiŋ womo fukeiŋ ore weu teiŋgo waregobeneŋ.” Oŋu ojiru miku bomiriŋ gabi yajiya, “Soine buŋoŋaŋuŋ basanaŋgaru ŋadiŋaŋuŋgo dimabemiŋ.”

21 Oŋu yajime kiŋ koitoji buŋo bokirie yareiŋ ore damaŋ rau yareme oo tumaŋgabi iŋoyoŋunde saki basarigaru kiŋ ŋi koito marikuine keru morumboŋ ŋeŋeineo ŋeku jeri buŋo yajiya. 22 Yajime ŋiŋigo kubu yoŋoji maneru iŋi miku oŋgabuŋ, “Buŋo oi Anuture buŋo. Oi moreŋ ŋire buŋo mata.” 23 Oŋu oŋgabuŋyoŋ, kiŋ koitoji oŋu eru Anuture tinabiŋe mugaru so miteŋ gaku iŋoyoŋunde maneko ropeya. Ore eru Ofonde Sombuŋ mimerereŋ moji oo akoŋ qame umbenji ki ki raru kime komeya. 24 Oŋu fukeyayoŋ, Anuture Biŋe buŋo oi miku gobi touŋmoririineke fukeru saueya.

25 Antiokia siti yoŋoji Barnabas eru Sol kikitiŋ misin gio mo
Antiokia yoŋore kikitiŋ moneŋ oi roru raru Jerusalem maŋkekerisie kufufunde minebobopuyaŋuŋ yoŋore meo ruabu. Ore eru tinaine kikitiŋ misin gio kamasi mo migobeneŋ. Apo 11.30
yatebuŋ, yokoji oi Jerusalem goku bomukubu. Oi bomukuru Jon tinaine mo Mak mibuŋ, oi ogaru moko Jerusalem bokeru Antiokia sitio kirieru warebuŋ. Oŋu.

Copyright information for `MLH