a3Mat 23.27-28
b5Eks 22.28
c6Apo 26.5; Fil 3.5

Acts 23

Polji dimaku soriŋ kaunsol kubu oi piki ŋone yaberu iŋi miya, “Ogopune, nonji eebobone sosowo oi Anuture jiŋo maio eba eku gobe iŋoji ŋoneru ‘Sagaga,’ miko maŋnere kajeji maneru fiaru waperu goku muŋambe yo dimago.” Polji oŋu miyayoŋ, soriŋ gio siŋaŋ qoruine tinaine Ananaias iŋoji bembeŋgo dimabuŋ, oi mitiga yareko mauine qatimbebuŋ. Qatimbebi Polji ojiya, “Anutuji go qatimbe guine. Goji pi sa yagaŋine oŋuine fukege. Sakiine yoweji rigabi yagaŋine fukegayoŋ, maŋine wunuŋ eku gogobu fukega. Goji Mosesre Kadi buŋo roru oiji osoe nuru buŋone mitarimiŋ ore ŋegeyoŋ, jibu gake Mosesre Kadi buŋo oi akoŋ qaku mitiga yabende nugobi. Oi so sagaga.” a 

Polji oŋu ojime bembeŋgo dimagobi, yoŋoji ojibuŋ, “Go Anuture soriŋ gio siŋaŋ qoruine igosisi baku mimi qatege me?”

Oŋu ojibi miya, “O ogopune, iŋoji soriŋ gio siŋaŋ qoruine fukega, oi so maneru migo. Biŋe Qurande buŋo mo iŋi pega, ‘Go kufufuŋ kubugore ŋi koito so qaisogaigoŋ.’” b 

Oŋu miyayoŋ, soriŋ kaunsol kubu yoŋoreone goineji Sadusi (Soriŋ giore yameŋyameŋ) pati qakatobi goineji Farisi (Kadi buŋore yameŋyameŋ) pati ŋi gobuŋ. Polji oi maneru ore eru soriŋ kaunsol kubu yoŋore jiŋo maio buŋo iŋi oŋgaku miya, “Ogopune, nonji Farisi ŋi fukego. Mamaneji oŋuakoŋ Farisi pati ŋi. Komekiine yoŋoji gboreru pakerenimiŋ, nonji oŋu fukeiŋ ore odigaru oori eru gogo. Oŋu gogo ore eru buŋo koroineo rua nubi osoe nuru migobi.” c 

Oŋu miko oo akoŋ Farisi eru Sadusi pati yoŋore botugo kekepari fukeme soriŋ kaunsol kubu yoŋoji pougaru qoko yoyoka fukebuŋ. Sadusi (Soriŋ giore yameŋyameŋ) yoŋoji iŋi miegobi, “Ŋiŋigo komekiine yoŋoji so gboreru pakerenimiŋ. Sombuŋ mimerereŋ so gogobi. Gemokaku eru iiru oi so gogobi.” Oŋu mibuŋyoŋ, Farisi (Kadi buŋore yameŋyameŋ) pati yoŋoji buŋo yokaomo oi qakatoru ore so manesiŋ garu dimaegobuŋ. d  Qoko yoyoka oŋu fukeru oŋgabi fonuŋ soguine fukeko Kadi buŋore qaqaji goineji Farisi qoko yoŋore botugone pakereru joineke kiga yareku iŋi mibuŋ, “Niŋo ŋi yoore baka mo so bofukegobeneŋ. Sombuŋ mimerereŋ me moro moji buŋo qohoŋ ojiru iŋore maŋgo ruame mina, oi uruŋu saga yabena?”

10 Oŋu mibi kekepari oiji moke joineke fukeru sogueya. Sogueme furugaru Pol mobemobe porebi ra wareko bopogaru yaorobuŋ. Kamasi oŋu fukeya. Oŋu fukeko mamari siŋaŋ qoruineji ore kokoi maneru mamari kubu mo mitiga yareko rakaru Pol botuyaŋuŋgone poreru ogagaru mamari ŋi yoŋore aeŋ dobu maŋgo ruabuŋ.

11 Ruabuŋyoŋ, ubu oo kubaŋ peko Ofonji Polre goyoŋgo dimaku iŋi ojiya, “Go kobigake fukeru jogbake goigoŋ. Nonde fuŋne Jerusalem yoo kitiŋgaku miku gomeŋ, ore so Rom sitio oŋuakoŋ raru oi kitiŋgaku mitaniŋgaru goigoŋ.” Oŋu.

Pol qaninde soŋsoŋburu babuŋ.

12 Ofonji oŋu ojiyayoŋ, kae fureme oo Juda ŋi goineji kamiine tumaŋgaru Pol komeiŋ ore soŋsoŋburu babuŋ. Yoŋoji buru oi ruabi eru oi mimipaŋ buŋoo kiperu sanaŋgaru iŋi mibuŋ, “Niŋo Pol komeiŋ ore odigaru damaŋ botuine yoo uqo sowo gokimiŋ. Sowo goku qabeneŋ komeme ore ŋadiineo soine uqo me obu mo moke nokimiŋ.” 13 Ŋi 40 eru jare oi odurebuŋ, yoŋoji qodureru mimipaŋ buŋo oi kiperu sanaŋgaru mibuŋ.

14 Oi miku minebobo eru soriŋ gio siŋaŋ yoŋoreo raru iŋi mibuŋ, “Niŋo Pol komeiŋ ore odigaru damaŋ botuine yo oo uqo sowo gokimiŋ. Polji so komeiŋ ine, ŋiŋigoji fofori qaiso nobebi sagaiŋ. Ore eru niŋo tumaŋgaru mimipaŋ buŋo iŋi kiperu sanaŋgaru gogobeneŋ: Pol qabeneŋ komeko ore ŋadiineo soine uqo me obu mo moke nogu gokimiŋ. 15 Ore eru ŋoŋo muŋambe yo soriŋ kaunsol kubu yoŋoke moko qodureru mamari siŋaŋ qoruinereo raru buŋo iŋi miku weuniŋ, ‘Niŋo Polre buŋo fuŋine moke weubeneŋ miko foriine manekimiŋgo manegobeneŋ.’ Kamasi oŋu fukeko weu tebi soine Pol ogagame ŋoŋoreo wakiiŋ. Wakinayoŋ, kadio wareru ŋoŋoreo wapeiŋgo eiŋ, oo bio iŋo qabeneŋ komeiŋ ore jaueru gokimiŋ.”

16 Oŋu mibuŋyoŋ, qabeneŋ komeinde soŋsoŋburu ruabuŋ ore biŋe oi Polre baŋare kajego rakame maneya. Oi maneru mamari ŋi yoŋore aeŋ dobu maŋineo raru Pol ŋeya, oo roperu ojiya. 17 Miko maneru mamari siŋaŋ mo oŋgame wareko iŋi ojiya, “Ŋi jeŋoŋ yo oiji buŋo mo roru warega ore goji oi soine ogagaru mamari siŋaŋ qoruinereo rande buŋo oi ojiiŋ.” 18 Oŋu ojime oi ogagaru mamari siŋaŋ qoruinereo rabire miya, “Nigiŋ ŋi Polji oŋga nareko iŋoreo rabe ŋi jeŋoŋ yo ogagaru goreo wareiŋ ore weu narega. Iŋoji gore buŋo mo roru warega.”

19 Oŋu miku rako siŋaŋ qoruineji meineji roru ogagaru qaŋaŋineo raru weu teya, “Go wamo buŋogo roru warege?”

20 Weu teme ojiya, “Juda minebobo yoŋoji buŋo mo weu garenimiŋ ore kiperu goreo wareru iŋi minimiŋ: Niŋo Polre buŋo fuŋine poretiŋ so mane komegobeneŋ. Ore eru go soine Pol yogo ogagande soriŋ kaunsol kubu yoŋoreo wakiko moke weu tende miko fuŋneinere fori manekimiŋ. Yoŋoji oŋu fukeiŋ ore manegobi. 21 Oŋu wareru minimiŋyoŋ, goji buŋo ore so qotikeigoŋ. Juda kufufuŋ yoŋore botugone ŋi 40 eru jare oi odurebuŋ, yoŋoji qodureru Polre iŋi miku oi mimipaŋ buŋoji kiperu sanaŋgabuŋ, ‘Niŋo Pol komeiŋ ore odigaru damaŋ botuine yo oo uqo sowo gokimiŋ. Sowo goku qabeneŋ komeko ore ŋadiineo soine uqo me obu mo moke nokimiŋ.’ Oŋu miku goji qotikeiŋ ore odigaru jaueru rubagagobi.”

22 Oŋu miko ŋi jeŋoŋ oi soreru iŋi ojiya, “Biŋe yo minde manego, oi mo so minde maneinebi.” Oŋu.

Pol ogabi Sisaria taoŋgo raya.

23 Mamari siŋaŋ qoruineji oi maneru mamari siŋaŋyokaine oŋga yateme warebire iŋi yasiko manebu, “Ŋoko tebe ŋi 200, kaneŋkuku mamari ŋi 70 eru damu mamari ŋi 200 oi mitiga yarebire muŋambe ubure 9 kilok oo Sisaria ranimiŋ ore jaueniŋ. 24 Oŋuakoŋ kaneŋkuku goine roosoeru bobiaŋ yaberu Pol more paio ruaru siŋaŋ gatebi ubu yoo gawana Filiksreo raine.” 25 Oŋu yasiko manebire gawanare quraŋ mo iŋi quraŋgaya,

26 “O Ropekiine sari gawana Filiks! Klodius Lisias, nonji mijerigo migo.
27 “Juda yoŋoji ŋi yo roru nigiŋgaru qabi komeiŋ ore ebuŋ. Oŋu ebuŋyoŋ, Rom qoqodure gawmande (mimiti) paspot roru goga, nonji oi maneru oo akoŋ mamari kubu yoŋoke waperu sa kipe teru bomukuku qoruine kipeboŋ.
28 “Wamo buŋore buŋo koroineo ruagobi, nonji ore fuŋine maneiŋgo maneru ogagaru Juda yoŋore soriŋ kaunsol kubu yoŋore jiŋo maio ruaboŋ.
29 “Ruabe buŋo koroineo roperu yoŋoyaŋunde Kadi buŋore pepesisiri buŋoine buŋoine ore eru kekepari eru kiso eru mitebi bofukeboŋ. Oŋu bofukeboŋyoŋ, ya sembene komeiŋ ore so me witi pigo ruabeneŋ ŋeiŋgo ore so oi so fukeya. Yoŋoji buŋo oŋuine mo so mibi maneboŋ.
30 “Oi so maneboŋyoŋ, moji iŋore biŋe buŋo oi iŋi najime maneboŋ: Goineji ‘Ŋi oi qabeneŋ komeine,’ miku soŋsoŋburu ebi pega. Biŋe buŋo oi maneru muŋambe yo oone sorebe goreo warega. Buŋo koroineo ruaiŋgo manegobi, nonji oi oŋuakoŋ mitiga yarebe gore jiŋo maio waperu buŋoyaŋuŋ sosowo totogo mi bofukebi manemiŋ.”
31 Quraŋ oŋu quraŋgako mamari ŋi mitiga yarebuŋ, yoŋoji buŋo oi boyoberu Pol roru ogagaru qisirigo kae tinaine Antipatris oo rabuŋ. 32 Raru kae fureme mamari ŋi kaneŋkukuyaŋuŋke yoŋoji Pol ogagaru kadi jikigaru rabuŋyoŋ, tebe ŋi yoŋoji yoŋoyoŋe kirieru mamari ŋi yoŋore aeŋ dobu maŋineo warebuŋ. 33 Mamari ŋi kaneŋkukuyaŋuŋke yoŋoji Sisaria taoŋgo roperu quraŋ oi gawana oteru Pol oŋuakoŋ iŋore jiŋoo ruabuŋ. 34 Ruabi quraŋ oseru “Pol oi wamo prowinsre?” miku weu yareya. Weu yareme “Silisia prowins ŋi,” oŋu ojibuŋ. 35 Oŋu mikabi maneru ojiya, “Buŋo koroineo rua guiŋgo manegobi, yoŋoji oŋuakoŋ wapekabi oo soine weu garebemiŋ.” Oŋu ojiru mitigako Pol ogagaru kiŋ Herodre morumboŋ pire sa maŋineo ruaru ru batebuŋ. Oŋu.

Copyright information for `MLH