a17-18Apo 21.17-28
b21Apo 23.6

Acts 24

Pol buŋoo ruabi gawana Filiksre jiŋoo dimaya.

Gio boboine 5 tariko soriŋ gio siŋaŋ qoruine tinaine Ananaias iŋoji minebobo goine eru Kadi buŋore mamane ŋi (loya) tinaine Tertulus yoŋoke qotureru Sisaria taoŋgo rakaru gawana Filiksre jiŋoo roperu Pol buŋo koroineo ruainde buŋo mibi maneya.

Oi maneru Pol keporeme wapeme Kadi buŋore mamane ŋi Tertulusji fuŋgaru Polre sakigorua buŋo bapakareru gawanare jiŋo maio buŋo iŋi miya, “O Filiks, goji siŋaŋ noberu gomeŋ, niŋo damaŋ oo womo yasogo maneru denaŋdenaŋ gobeŋ. Goji fiine akoŋ siŋaŋ gaku mitiga norende gogo ŋeŋenoŋuŋ mobemobe bobiaŋgabi kantri yo oo qopieru pakereko fiagobeneŋ. O sogunenoŋuŋ Filiks, niŋo oi moreŋ so fiine akoŋ mane mukugaru gore ore jerieru kunuŋkunuŋine mo so maneru daŋge miku gajigobeneŋ. Daŋge miku gajigobeneŋyoŋ, nonji buŋo joroine mikabe egu taki guiŋ ore iŋi weu garego: Niŋo buŋo roru warebeneŋ pompoŋine mibemiŋ, oi wirie noreru kaje ruaru mane.

“Niŋo ŋi yoore fuŋne oi iŋi ŋoneru bofukebeŋ: Iŋoji suroŋqoqo ŋi kokoiineke fukega. Iŋoji moreŋine moreŋine roregaru Juda ŋiŋigo maŋyaŋuŋ sikeku bapakare yabeko jigo oyowoine oyowoine kae so fukeko oyowoqojibu oŋgaku eegobi. Goineji mamboiŋ baku Nazaret ŋi more tina miku pati bagobi, iŋoji yoŋore sogune fukega. Iŋoji boji soriŋ oi oŋuakoŋ yameŋ keku boyau eku wakiru ruaiŋgo eya. Ore eru niŋo oi roru kipebeŋ. Niŋo buŋoine osoeru noŋunde Kadi buŋo boyoberu mitarinimiŋgo manebeŋ. (Oi manebeŋyoŋ, mamari siŋaŋ qoruine Lisias iŋoji mamari ŋi yoŋoke wareru usuŋ soguine oiji joineke menoŋuŋgone bomukuku ogabuŋ. Ogagaru buŋo sakiineo bapakareru miku ojibi, oi gore jiŋo maio wapenimiŋ ore mitiga noreya.) Go gake weu tende fuŋine barariŋga noreru miiŋ. Oi miko buŋo roru waregobeneŋ, ore foriine sosowo soine fukeko manemiŋ.” Oŋu miko Juda ŋiŋigo yoŋoji oŋuakoŋ “Buŋo sosowo oi fofori,” miku qotikeru oi kitiŋgaku jikigaru sakiineo ruaru mitebuŋ. Oŋu.

Polji buŋo mobeine bokirieko Filiksji maneya.

10 Pol mitebi gawanaji buŋo miiŋ ore meji soso baku iŋi bokirieru miya, “Goji gosa kokoine ŋiŋigo kubu yoore mimitari rau fukeru gokande manego. Ore eru nonji buŋonere tifeine oi gore jiŋo maio koimo mibemiŋ. 11 Nonji yunekoŋ Anutu ohowe baku miteŋ gabemiŋ ore Jerusalem sitio ropebe. Oi giobobo 12 oi akoŋ tariko muŋambe yo dimago. Gake weu yarenoŋ ine, oi soine kitiŋgaku minimiŋ. 12 Nonji boji soriŋgo me oŋgawowosi pi mogo roperu ŋi me ŋigo moke noigoi buŋo miku migobobo ruabe oŋuine so bofuke nubuŋ. Siti maŋineo kadi me kae jiŋo mogo ŋiŋigo maŋyaŋuŋ bapakarebe kekefoŋ eru rore nubuŋ, oŋuine so ŋone nubuŋ.

13 “Oŋuine so ŋone nuru muŋambe yo buŋo sakineo ruaru minaregobi, yoŋoji ore foriine gadunimiŋ ore embimbiŋgagobi. Buŋo omaine migobi. 14 Oi embimbiŋgagobiyoŋ, buŋo mo oi fofori mifuke garebemiŋ: Yoŋoji Nazaret pati tinaine migobi, nonji ore kadi boyoberu goku noŋunde apa ŋasopu yoŋore moreŋfuŋ Anutu oi ohowe baku miteŋ gaego eru Mosesre Kadi buŋo eru kajeqouŋ yoŋore Biŋe Quraŋ oo buŋo quraŋgabi pega, oi sosowo manesiŋ sanaŋgago. 15 Anutuji ŋiŋigo poretiŋ eru kekesiine oi sosowo bogbore yabeme komegone pakerenimiŋ, Juda ŋi yo yoŋoji ore odigagobi. Nonji yoŋoke jikigaru sogokoŋ dimaku oŋu fukeiŋ ore oori eru odigaru gogo. 16 Oŋu goku Anutu eru ŋiŋigo jiŋoyaŋuŋgo poretiŋ dimabe Anutuji buŋone kitiŋgaku miko maŋnere kajeji maneego. Gburugburu so qa nuga. Noŋ gbagbataeŋine fukeru gobemiŋ ore damaŋ so yameŋ keku sanaŋgaru goego.

17 “Nonji mogo gobe gosa goine tariko kirieru moreŋ goine yoŋoreone yauŋ roru yunekoŋ wareboŋ. Oŋu wareru ‘Oi nakene kufufuŋpu wawakiine yoŋore boroiŋga yabebemiŋ,’ miku Anuture boji rigaru pesiŋ ruaru otebemiŋgo ore Jerusalem ropeboŋ. a  18 Oo roperu kekeririke eku posiine goku boji soriŋgo ropeboŋ. Ya oi rigaru Anutu manebe bofuke nubuŋ. Bofuke nubuŋ, oo ŋiŋigo goineji so wareru roregaru oruŋ nubuŋ fonuŋ babuŋ. 19 Juda ŋiŋigo goineji Eisia prowinsgone wareru soriŋgo roperu ŋone nubuŋ, yoŋoji muŋambe yo gore jiŋo maio yoo waperu dimaku buŋo mo pe yarena, oi totogo sakineo ruaru minarebi sagana.

20 “Me soriŋ kaunsol kubu yoŋore jiŋo maio dimaku buŋo miboŋ, damaŋ oo wamo Kadi buŋo odureru baka ebe buŋo koroineo rua nuniminde buŋo bofukebuŋ? Ŋi yo ŋegobi, yoŋoji oi mibi sagaiŋ. 21 Nonji yoŋore botugo dimaku buŋo moakoŋ miku buŋo gomogofo mibe yobiŋgaya. Sembene mo oŋu ebe me mata? Oi uruŋu osoebi pega? Buŋo iŋi oŋgaku mibe, ‘Komekiine yoŋoji gboreru pakerenimiŋ, nonji oi manesiŋ gago ore eru buŋo koroineo rua nubi muŋambe buŋone osoeru mitari nareiŋgo ore egobi.’” Oŋu. b 

Polre buŋo so mitariru witi pigo ruabuŋ.

22 Polji oŋu miko gawana Filiksji Yesure kadi boyoberu gogobi, ore fuŋine soine mane sarigaru Polre buŋo botuineo ketigaru iŋi miya, “Mamari siŋaŋ qoruine Lisiasji wapeme damaŋ oo Polre buŋo oi mitaribemiŋ.” 23 Oŋu miku mamari siŋaŋ mitigako Pol so kiperu mo ruba tekame witi pigo ŋeya. Tifepuineji Pol siŋaŋ gaku ya embimbiŋgaya, oi roru otenimiŋ ore so qomuku yareya.

Polji buŋoine miko Filiks eru Drusila manebu.

24 Giobobo goine tariko Filiksji ŋonuŋine tinaine Drusila, Juda ŋigo soguine oi ogagaru warebire Polre buŋo ruame wareko buŋoinere kaje ruame Kristo Yesu manesiŋ gakiminde fuŋine mitaniŋgako maneya. 25 Oi maneyayoŋ, Anuture buŋo goine jikigaru mimane ebi yobiŋgaya. Polji Anuture jiŋoo posikekiminde fuŋne mitaniŋgaru noŋunde eebobonoŋuŋ sisiŋaŋ enimiŋ ore miya eru Anutuji damaŋ mo ruame oo osoe noberu buŋonoŋuŋ mitariiŋ, buŋo yokaomo oiji maŋine bapakareya. Polji buŋo oŋu miko popure yobugame qeŋ ojiru miya, “Use! Oi boke. Muŋambe yo soine bokeru rande damaŋ mo manebe sagaiŋ, oo soine moke kepore gube wareigoŋ.” 26 Oŋu miku jibu jikigaru Polji iŋoyoŋe saki furiine moneŋ oteiŋgo manesuya. Oŋu odigaru oori eru ateine kokoine kepore teme wareko buŋo buŋo miku ŋebu.

27 Polji witi pigo ŋeko gosa yoyoka tariya. Oi tariko ŋi tinaine Porsius Festus iŋoji Filiksre oka gawana fukeiŋgo eya. Oŋu eme Filiksji Juda ŋiŋigoji ŋone aŋi enimiŋgo maneru Pol so pirueko witi pigo jikigaru ŋeya. Oŋu.

Copyright information for `MLH