a5Apo 23.6; Fil 3.5
b9-11Apo 8.3; 22.4-5
c20Apo 9.20, 28-29
d23Ais 42.6; 49.6; 1 Kor 15.20

Acts 26

Polji buŋoinere mobe kiŋ Agripare jiŋoo miya.

Oŋu ŋebi kiŋ Agripaji Pol ojiya, “Go soine gakere buŋo mobeine minde manebemiŋ.” Oŋu ojime Polji dimaku me ketigaru oteru iŋoyoŋunde buŋo kitiŋgaku iŋi fuŋgaru miya,

“O kiŋ Agripa, Juda minebobo yoŋoji buŋo sakineo ruaru minaregobi, nonji buŋo sosowo ore mobeine oi muŋambe soine gore jiŋo maio totogo miiŋgo ore kiwaqawaineke manego. Goji Juda niŋore eebobo eru kekepari buŋonoŋuŋ sosowo oi poretiŋ mane mukuge. Ore eru nonji fofori kiwaqawaineke manego. Oŋu fukeko weu garego: Buŋo mibemiŋ, oi soine mane wirieru kaje rua.

“Nonji Juda ŋiŋigo kubu maŋgo fukeru fuŋfuŋgaineone fuŋgaru nakene kantri yo eru sitinoŋuŋ Jerusalem oo go wapeboŋ. Ore eru Juda ŋiŋigo sosowo yoŋoji gogone jeŋoŋneone uruŋu waperu goboŋ, oi soine mane mukugobi. Yoŋoji fuŋnene damaŋ joroine mane mukugagobi. Aŋiŋaŋuŋ eko oi soine iŋi kitiŋgaku minobuŋ: Noŋunde soriŋ gio maŋineo Farisi pati niŋoji ŋaso yoŋore soriŋ mamane oi poretiŋ yobu boyoberu goegobeneŋ. Nonji rone yoŋore kubu patio roperu Kadi buŋo yameŋ keku boyoberu goboŋ. a  Anutuji apa ŋasopunoŋuŋ yoŋore jojofo buŋo ruaya, nonji ore foriine fukeiŋgo odigaru oori eru gogo. Ore eru muŋambe buŋo koroineo rua nubi dimago.

“Noŋunde Israel ŋiŋigo kubu 12 niŋoji sosowo jojofo buŋo ore fori fukeiŋgo odigaegobeneŋ. Oi odigaru oori eru una ubu jijiki Anutu ohowe baku miteŋ gaegobeneŋ. O Ropekiinene, nonji oori oŋu eego ore Juda minebobo yoŋoji buŋo sembene sembene sakineo ruaru minareegobi. Anutuji ŋiŋigo komekiine bogbore yabeme pakerenimiŋ, ŋoŋo oi uruŋu eru so manesiŋ gagobi?

“Nake oŋuakoŋ iŋi manesuku goboŋ, ‘Noŋ Yesu Nazaret ŋire tinabiŋe jurebe mataeiŋ ore jigo kokoine qabeminde so fukego’ Oŋu manesuku rosi eru goboŋ. b  10 Rosi eru Jerusalem oo fofori jigo qaku goboŋ. Soriŋ gio siŋaŋ qoruine yoŋoji maŋgo enarebi mitigabe Anuture ŋiŋigo gbagbataeŋine oi kokoine oga yaberu witi pigo rua yabeebuŋ eru goine komeniminde buŋo mibi nonji oŋuakoŋ buŋo oi basanaŋgaru qotikeru (wout ruaru) goeboŋ. 11 Damaŋine damaŋine roregaru oŋgawowosi pi so jambae bayarebe maŋyaŋuŋ kerisiebuŋ, yoŋoji fukebuŋ. Fukebi Yesu mugaru igosisi etenimiŋ ore bapakareru buŋo fofoine miku poreru kane yabebe. Oŋu eyabebe ŋoŋoruji joineke qotiboti yabebi joiserereŋ maneru gobuŋ. Maŋneo jo jaku sarigame kekesuesue eyarebemiŋ ore joroineo kotu kantrire sitiine sitiine oo raru goboŋ.” Oŋu.

Polji maŋine kerisieya ore binaŋ miya.

Apo 9.1-19; 22.6-16

12 “Eebobo oŋu eru gobe damaŋ mogo soriŋ gio siŋaŋ qoruine yoŋoji noke maŋmoakoŋ eru maŋgo enarebi Damaskas sitio rabemiŋgo ore kadio raboŋ. 13 O Sogunene, nonji kadio rabe una botuine oo Sombuŋgone kuririquraŋ mo pipa wakiya. Wakiru kirabori oŋu fukeru wegi jiriŋine odureru tamaeko ŋoneboŋ. Tatama oiji noŋ eru ŋi noke rabeŋ, niŋo kemaga nobeya. 14 Kemaga nobeko sosowo rondiŋgaru moreŋgo waki kebeŋ. Waki keku pebeneŋ nonde buŋo mo fukeko Hibru buŋoo iŋi najime maneboŋ, ‘Sol, Sol, go wamore kekesuesue enareege? Go bulmakao ŋiine oŋuine egu fukemiŋ. Rauineji moreŋ bomogaiŋ ore bulmakao ŋiine kijuji kipeme waigowaigo furugame sagagayoŋ, kosa poreru joineke yoberu ro furugaru ŋoŋoruji qame joiserereŋ maneega. Go ore so kosa riŋaru gakere ŋadi omaine yobu egu ketigamiŋ.’

15 “Oi maneru weuboŋ, ‘O Ofoŋ, go moji?’ Weube najiya, ‘Noŋ Yesu kekesuesue paio enareege, iŋo fukego. 16 Iŋo fukegoyoŋ, go soine pakereru dima. Noŋ eru ya ŋonege eru jiki jikigaru fuke gareru gadubemiŋ, oi kitiŋgaku miku munaŋ moge oŋuine dimaku nonde minebobo fukeru kiŋaŋne qaku goigoŋ. Go gio oi baku goigoŋ. Nonji ore eru fuke garego. 17 Nonji gakere Israel kufufuŋ kubu yoŋore meone bomuku gubemiŋ eru kotu kantri ŋiŋigo yoŋoreo sore gube ramiŋ, yoŋoji egu gunimiŋ ore oŋuakoŋ maro ke garebemiŋ. 18 Nonji sore gube raru ŋiŋigo jiŋoyaŋuŋ bomuruŋgande maŋyaŋuŋ kerisieru qisirigone tatamago wapenimiŋ. Jiŋoŋaŋuŋ piru maŋyaŋuŋ kerisieru Satande usuŋgone keŋgoroŋgaru Anuture dobu maŋgo warenimiŋ. Oŋu wareru manesiŋ narebi agiburaŋyaŋuŋ jureru bokebemiŋ. Bokebe Anutuji ogopuine roosiŋ yabe gbagbataeŋine fukegobi, yoŋore botugo roperu ŋeŋeyaŋuŋ roru seŋgiŋbaŋgiŋ fukeru gonimiŋ.’ Yesuji oŋu qohoŋ nuru najiya.”

Polji mande gioinere binaŋ miya.

19 “O kiŋ Agripa, Yesuji oŋu najime nonji Sombuŋgone qohoŋ iru ŋoneru fuŋine maneru oi kesoŋgaru gobemiŋgo maneru quŋgaboŋ. Ore eru nonji qohoŋ iru ore buŋo oi reŋgaru gio baku goboŋ. 20 Oi reŋgaru roregaru Biŋe buŋo iŋi misaueku goboŋ: Ŋoŋo bio maŋ-ŋaŋuŋ kerisieru Anutureo kirieru wareru maŋ kerisiebuŋ ore foriine oi eeboboŋaŋunji yaduru goinebi. Biŋe buŋo oi rone Damaskas eru Jerusalem siti yoyoka oi gobuŋ, yoŋore mitaniŋgaru goboŋ. Ore ŋadiineo Juda kantri sosowo yoŋore miboŋ eru kotu kantri yoŋore miku maŋyaŋuŋ bapakareru goboŋ. c  21 Fuŋne ore eru Juda ŋiŋigo goineji boji soriŋgo roperu oo qafa nuru yameŋ keku komiine nuiŋgo ore ebuŋ.

22 “Oŋu ebuŋyoŋ, maŋne kerisieboŋ, oone go wapebe Anutuji bapi nuru goko damaŋ yoo jikigaru soine gogo. Babapi ore eru yo dimaku ropekiine eru wakiqoqoine ŋoŋore jiŋomaio dimaku buŋone yo migo. Moses eru kajeqouŋ ŋiŋigo yoŋoji ya fukeiŋgo ore mibuŋ, nonji yoŋore buŋo oi akoŋ poretiŋ boyoberu buŋo iŋi kitiŋgaku migo: 23 Anutuji buru ruame Munaŋqoqo Rauine Kristo iŋoji joiserereŋ maneru komeru ŋi fuŋfuŋgaine komegone pakereiŋ. Pakereru Anutu tatamainere fuŋne oi Juda kubu eru kotu kantri oi barariŋga yareru mitaniŋga yareru gobemiŋgo najiya.” d 

24 Polji buŋoinere mobe oŋu miko gawana Festusji kiga yareku buŋo botuineo ketigaru miya, “Pol, go witijibu egarega. Mamane piine piine oo ropende mamanegoji saueru qorugo ba jibugako goge.”

25 Oŋu miyayoŋ, Polji bokirieya, “O koito sariine Festus, nonji qorune jijibuine so fukego. Buŋo migo, oi mamane-muku buŋo foriine fukega. 26 Kiŋ Agripaji buŋo yoore fuŋne mane mukuga, oŋu manego. Ya sosowo oi soŋsoŋgo guru mogo so fukeya. Ore eru biŋe buŋo sosowo oi kiŋ koitore kajego rakame mane forega, ore so mane sanaŋgago. Ore eru nonji buŋone yo soine koimo paio dimaku mibe manege. 27 O kiŋ Agripa, Juda ŋi go kajeqouŋ yoŋore Biŋe Qurande buŋo manesiŋ gage me mata? Oi manesiŋ gage, oŋu manego.”

28 Polji oŋu miko Agripaji bokirieru miya, “O Pol, goji damaŋ pompoŋine yobu yoo maŋne baparekande nonji maŋne kerisieru Kristore ogoine fukenobo ore manege me? Oŋu manesukuge me?”

29 Oŋu miko Polji bokirieya, “O kiŋ, buŋo joroine me pompoŋine minobo, oi jibu. Gonji akoŋ matayoŋ, muŋambe yo buŋone kaje ruaru manegobi, sosowo ŋoŋoji oŋuakoŋ Kristore ogopuine fukenimiŋ ore maŋ aŋineji maneru iŋi oŋga wosigo: O Anutu, maŋ-ŋaŋuŋ kerisieru ŋabende nonji yoo gogo, ore so fukebi. Gbedi (nigiŋ) oi akoŋ ŋoŋore meo ropeiŋgo ore so manego.”

30 Oŋu bokirieme kiŋ koitoji pakereko gawana eru Bernaisi yokoji oŋuakoŋ pakerebu eru yoŋoke ŋebuŋ, yoŋoji sosowo pakerebuŋ. 31 Pakereru bokeru rabi ŋi yoine yoŋoji yoŋoyoŋe akoŋ mimane eku iŋi mibuŋ, “Ŋi yo oiji sembene mo so eko wamore omaine yobu nigiŋ gabuŋ? Iŋoji komere biŋe fukeiŋgo ore oŋu so fukega, oŋu manegobeneŋ.” 32 Oŋu miku mimane eku Agripaji Festus ojiya, “Sisa-kiŋ koitoreo rabe buŋone botiŋgako poretiŋgaiŋ ore so yameŋ keku weuku mina ine, soine piruebeneŋ rakana.” Oŋu.

Copyright information for `MLH