a13Eks 3.15
c22Dut 18.15, 18
d23Dut 18.19
e25Jen 22.18

Acts 3

Pitaji ŋi demba mo bobiaŋgaya.

Juda yoŋoji iŋande so 3 kilok oŋga wosiebuŋ. Iŋande mogo Pita Jon yokoji oŋgawowosi damaŋ oo boji soriŋgo ropebire. Ropebire oo ŋi mo maŋgo beu maŋgone demba fukeru ŋeku goya, oi koboru wareru boji sorinde sa mendiineo ruabuŋ. Ogopuineji una so wareru reŋgo koboru sa mendi tinaine Mendi Ŋoneaŋike mibuŋ, oo ruabi ŋeya. Ŋeru ŋiŋigo soriŋ kubaineo ropebuŋ, yoŋoji moneŋ yauŋ otenimiŋ ore karie yareru goya.

Oŋu ruabi ŋeko Pita eru Jon yokoji boji soriŋgo ropeiŋgo mibire jiŋororopu ŋone yaperu oi oŋuakoŋ yaunde weu yateya. Weu yateme jiŋo maiineo piku ŋoneru Pitaji iŋi ojiya, “Go niko ŋone nope.”

Oŋu ojime jiŋo kati ŋone dendeŋ yaperu ya mo meyakuŋgone narenimi ore odigaya. Bibi tatarako Pitaji iŋi ojiya, “Nonde silwa me goul moneŋ so pegayoŋ, nonde ya mo pega, oi soine garebemiŋ: Go Nazaret ŋi Yesu, Munaŋqoqo Rau Kristore usuŋgo pakereru ra!”

Oŋu ojiru meine furoineo baku bopeŋgame pakereya. Pakereme kufuine eru gbaku siaine oo akoŋ sanaŋgaya. Sanaŋgako pakereru riŋaru yokoke boji soriŋgo roperu oo raru wareru quraŋ qaku oderu Anutu miteŋ gaya. Oŋu ra wareru Anutu miteŋ garu ŋiŋigo kubu sosowo yoŋoji oi ŋonebuŋ. 10 Oi ŋoneru iŋi mibuŋ, “Ŋi yo yauŋ otekimiŋ ore sorinde sa Mendi Ŋoneaŋikere bembeŋgo ŋeku karieku goya, iŋo.” Oŋu miku maneru “Sakiineji wamo ya fukega?” miku popureru meayaŋuŋ mukume waragabuŋ. Oŋu.

Pitaji boji soriŋgo Biŋe buŋo miko manebuŋ.

11 Waragabi mijimimi ŋi oiji jijiki Pita Jon yokoke moko raru wareko ŋiŋigo kubu sosowo yoŋoji pipa maŋfuŋyaŋuŋgo wareru boji sorinde jokoroŋ maŋgo roperu kiŋ Solomonde kae jiŋo saraŋineo tumaŋgaru dimaku bibitatara ebuŋ.

12 Oŋu bibitatara ebi Pitaji ŋone yaberu fuŋgaru iŋi yajiya, “O Israel ogopune, ŋoŋo wamore ya yo ŋoneru popuregobi? Wamore niko piku bibitatara ŋone nopegobi? Ŋi yo oiji fiaru kadi raru warega, oi nikore tobiriji me Anuture Biŋe buŋo poretiŋ maneru boyobeegobere ore eru mata. Oŋu so manesuinebi. 13 Noŋunde apa ŋaso Abraham, Aisak eru Jeikob yoŋore Anutuji Madeine Yesu kuririquraŋ oteme minebobo ropekiine fukeko foriine fukeme ŋonegobi. Ŋoŋo Yesu oi roru moreŋ siŋaŋ yoŋore meo ruabi gawana Pailotji pirueinde buŋo kiperu miyayoŋ, ŋoŋoji Yesu oi iŋore jiŋoo mugaru ŋadi gabuŋ. a 

14 “Ŋoŋo ŋi poretiŋ eru gbagbataeŋine oi ŋadi gaku ŋi qoqo ŋi mo pirueiŋ ore yameŋ keku oŋga jojoraku weubuŋ. b  15 Oŋu oŋgaku weuku oŋuine oo gogore Rauji komeinde buŋo mibi komeya. Komeyayoŋ, Anutuji oi bogboreme komegone pakereya. Nikoji ya oi jiŋonokunji ŋoneru kitiŋgaku miku iŋore munaŋ moge oŋuine dimagobere. 16 Oŋu dimaku Yesure tina manesiŋ gaku gogobere. Ŋi yo ŋoneru manegobi, oi tina ore usuŋineji basanaŋgame dimaga. Yesuji boburo nopeko mamanesiŋnokunji fukeko ore paio dimaku mitigabere kufu gbakuineji fiame ŋoŋo sosowo oi ŋonegobi.

17 “O ogopune, Yesu komeiŋ ore yameŋ kebuŋ, ŋoŋoji oi qaqouma paio ebuŋ, oi manego. Ŋoŋo-ŋaŋe eru siŋaŋpuŋaŋunji oŋuakoŋ ya etebuŋ, ore fuŋine so mane mukuru kosa etebuŋ. 18 Oŋu etebuŋyoŋ, ore mobeine Anutuji iŋi eya: Anutuji buŋoine ronekoŋ kajeqouŋ ŋiŋigopuine sosowo boburo yabeko ronekoŋ iŋi miku quraŋgabuŋ, ‘Anuture Munaŋqoqo Rau Kristoji joiserereŋ maneiŋ.’ Ore eru ŋoŋo oŋu etebi Anuture buŋo oiji foriineke fukeya. 19 Ore eru bio maŋ-ŋaŋuŋ kerisieru Anutureo kirieru warebi agiburaŋ-ŋaŋuŋ jureru bokeiŋ.

20 “Anutuji seŋgiŋbaŋgiŋ Rauine fukega. Ŋoŋo mo kosa egu gonimiŋ ore Anutuji Yesu ronekoŋ roosoeya. Ore eru ŋoŋo bio maŋ-ŋaŋuŋ kerisiebi Munaŋqoqo Rauine Kristo soreme ŋoŋoreo wareko iŋoke qakatobi gogoŋaŋunji gboreko seŋgiŋbaŋgiŋ damaŋ-ŋaŋuŋ ware fukeiŋ. 21 Anutuji ronere ronekoŋgo fuŋgaru buŋoine kajeqouŋ ŋiŋigopuine roosiŋine sosowo oi boburo yabeko ronekoŋ iŋi miku gobuŋ,

‘Anutuji Munaŋqoqo Rauine sabare teko Sombuŋ kaeo ŋeku goko ya sosowo moke burugaku gboreiŋ, damaŋ oo akoŋ soreme Sombuŋ bokeru wakiiŋ.’
Yesuji buŋo ore so wakiru niŋoreo wareya.

22 Mosesji iŋi ŋajiya,

‘Ofoŋ Anutuji Juda kubu ŋoŋore botugone kajeqouŋ ŋi mo bogboreme pakereru Moses noŋ oŋuine fukeiŋ.
Iŋoji ŋi yoŋaŋuŋ dimaku buŋo ŋajiiŋ, oi sosowo kaje ruaru maneru reŋgaru goinebi. c 
23 Moji kajeqouŋ ŋi iŋore buŋo so reŋgaiŋ,
Anuture kufufuŋ ŋoŋoji iŋore buŋo mitariru sibiri gainebi.’ d 
24 Kajeqouŋ ŋiŋigo Samuelreone fuŋgaru waperu buŋo mibuŋ, yoŋoji sosowo oŋuakoŋ kajeqouŋ buŋo damaŋ yoo foriineke fukega, oi ronekoŋ miku gobuŋ. 25 Anutuji apa ŋasopunoŋuŋ yoŋoke jojofo buruine ruaru Abraham iŋi ojiya,

‘Gore osigidapu yoŋoreone moji fukeru pakereiŋ, Anutu nonji iŋore eru morende ŋiŋigo kubuine kubuine sosowo mifia ŋarebe seŋgiŋbaŋgiŋ fukenimiŋ.’
Anutuji jojofo buŋoine barariŋga noreme kajeqouŋ ŋiŋigoji oi jikigaru misanaŋgaru gobuŋ, oi ŋoŋore eru ruame pega. e 
26 Anutuji Madeine bogboreme pakereko mifia ŋareiŋ ore soreme rone ŋoŋoreo wakiya. Ore eru bio muŋambe yo maŋ-ŋaŋuŋ kerisieru bubu gogoŋaŋunde kadi sembene ŋadi ganiŋ. Oŋu eru seŋgiŋbaŋgiŋ fukenimiŋ.” Oŋu miya.

Copyright information for `MLH