a3Apo 22.4-5; 26.9-11
b32-33Ais 53.7-8

Acts 8

Solji maŋkekerisie kubu kekesuesue eyareko roiŋgabuŋ.

Stiwen qabi komeya, oi Solji oŋuakoŋ maneme sagaya. Damaŋ oo akoŋ kekesuesue soguine fukeko Jerusalem sitire maŋkekerisie kubu rosi eyarebuŋ. Ore eru yoŋoji sosowo siti bokeru roiŋgaru Judia eru Samaria prowins yoyoka oi sagaru rabi aposol yoŋoji akoŋ yameŋ keku sitio gobuŋ. Ŋiŋigo Anutu araŋ baku ohowe baku gobuŋ, yoŋoreone goineji Stiwen komeya ore jiŋgeŋ keku kokoine kuyoku qoŋgbuŋine roru raru yaŋgabuŋ.

Yaŋgabuŋyoŋ, Solji maŋkekerisie kufufuŋ qaima eyareru piine piine roregaru roperu maŋkekerisie ŋi eru ŋigo furugaru oga yabeme boke yaberu wakibi miko witi pigo rua yabebuŋ. Oŋu. a 

Filipji Samaria sitio Biŋe gio baya.

Maŋkekerisie ŋiŋigoji roiŋgaru moreŋ so ra wareru roregaru gobuŋ, yoŋoji Bobiaŋ Biŋe miku oo ŋiŋigo maŋyaŋuŋ bapakareru gobuŋ. Filipji Samaria prowinsre siti mogo rakaru Munaŋqoqo Rauine Kristore fuŋne mitaniŋga yareko manebuŋ. Oi mitaniŋga yareru mosi qoqowirie bako qowirieko ŋiŋigo kubu yoŋoji oi ŋoneru buŋo miya, oi maŋmoakoŋ eru kaje ruaru maneru sabarebuŋ.

Filipji gio bako Anuture usunji gemokaku kokoine oi ŋiŋigo maŋyaŋuŋgone yobe yabeya. Yobe yabeko buŋo sembeqambeine oŋgaku waperu rabuŋ. Gio bako ŋiŋigo boakoŋ mobeyaŋuŋ komekiine fukeru demba gobuŋ, oi fiabuŋ. Oŋu fukeko Samaria sitio jeribari ropekiine fukeru peya. Oŋu.

Saki siŋaŋ ŋi Saimonji eadubobo eya.

Jeribari peyayoŋ, Samaria siti oo kipe seroŋ ŋi mo tinaine Saimon goya. Iŋoji gosa goine agikeareko munaŋqoqo gio baku Samaria ŋiŋigo warega yabeko gobuŋ. Oŋu gobi “Ŋi ropekiine fukego,” miku iŋoyoŋunde maneko ropeya. 10 Ŋiŋigo ropekiine eru wakiqoqoine yoŋoji sosowo Saimonde buŋore kaje ruaru maneru iŋi miku gobuŋ, “Anuture usuŋ tinaine ‘Usuŋ yasogo,’ migobi, oiji ŋi iŋore maŋgo rakame pega.” 11 Saimonji agikeareko munaŋqoqo gio oi damaŋ joroine bako ŋiŋigoji waragaru gobuŋ. Oŋu eko waragaru gobuŋ ore eru iŋoreo qakatoru gobuŋ.

12 Oŋu gobuŋyoŋ, Filipji wareru Anuture qorumaŋgo ropeiŋgo ore Bobiaŋ Biŋe eru Yesu Kristo tinainere fuŋne oi mitaniŋga yareya. Oi mitaniŋga yareko ŋiŋigo kokoineji Biŋe buŋo manesiŋ garu maŋyaŋuŋ kerisiebi miti meso rau yareya. 13 Oŋu ruabi Saimonji oŋuakoŋ buŋo oi manesiŋ gako miti meso rau tebi Filipre maŋfuŋgo wareru goku yobeya. Oŋu fukeme Filipji mosi qoqowirie soi yasogo yasogo bako fukeko oi ŋoneru waragaru goya. Oŋu.

Moro Tiriineji Samaria yoŋore maŋgo rakaya.

14 Samaria ŋiŋigoji Anuture Biŋe buŋo oŋu maneru roru sabarebuŋ, ore biŋeji saueru Jerusalem sitio rako aposol yoŋoji manebuŋ. Yoŋoji oi maneru Pita eru Jon roosoeru sore yapebi yoŋoreo rabu. 15 Raru roperu yoŋore eru oŋga wosiru Moro Tiriineji maŋyaŋuŋgo rakaiŋ ore Ofoŋ weu tebu. 16 Fuŋne iŋi ore weu teru oŋga wosibu: Yoŋoji Ofoŋ Yesure tinao miti meso rau yarebuŋyoŋ, Moro Tiriineji yoŋoreone more maŋgo so rakame mo gobuŋ. 17 Ore eru oŋga wosiru meyakuŋ qoruyaŋuŋgo ruabire Moro Tiriineji maŋyaŋuŋgo rakame robuŋ. Oŋu.

Saimonji Moro Tiriine furiine baiŋgone miya.

18 Aposol yokoji meyakuŋ ŋiŋigo qoruyaŋuŋgo ruabire Anutuji ore so Moro Tiriine yoŋore maŋgo ruame Saimonji oi ŋoneru moneŋ roru wareru iŋi yasiya, 19 “Ŋoko usuŋ oŋuine oi noŋ mo narebire roru mene uri yoŋore qoruo ruabemiŋ, Moro Tiriineji yoŋore maŋgo rakaiŋ.”

20 Oŋu yasiyayoŋ, Pitaji iŋi ojiya, “Ae! Use! Goji Anuture yauŋ oi monenji furiine baiŋ ore mige. Ore eru go moneŋgoke misi korugo rakaigoŋ. 21 Gore manji Anuture jiŋoo so poretiŋgaga. Ore eru go Biŋe buŋo yoore fori mo so yobu roigoŋ. 22 Sembenegoone bio maŋgo kerisieru Ofoŋ oŋga wosinde iŋoji maŋmamanegore agiburaŋ oi bokena. 23 Gore manji jajabame beumoki oŋuine pougaru fuse garega. Agiburaŋgoji nigiŋ oŋuine qukarie gume quŋgage.”

24 Pitaji oŋu ojime kipe seroŋ ŋi Saimonji iŋi bokirie yateme, “Ŋoko nonde eru Ofoŋ oŋga wosibu buŋo migobire, ore fori mo so fuke narena.”

25 Aposol yokoji Ofonde Biŋe buŋo oi siti oo kitiŋgaku miku mitaniŋgaru boke yaberu rabu. Kadio raru Samaria prowinsre kaeine kaeine roregaru ŋiŋigo maŋyaŋuŋ Bobiaŋ Biŋe buŋoo bapakare yaberu goku Jerusalem sitio kirieru rabu. Oŋu.

Filipji Afrika ŋi mo oi Biŋe buŋo ojiya.

26 Ofonde mimerereŋ moji Filip buŋo iŋi ojiya, “Go Jerusalem siti bokeru Saut obe raigoŋ. Moreŋ buroineo kadi eseine (raŋgbaŋine) Gaza taoŋgo rakaegobi, oo raigoŋ.” 27 Oŋu ojime Filipji afagaru bokeru raya. Raru Afrika ŋi moji moreŋineo kirieru rako kadio bofukeya. Iŋoji Etiopia kantrire kandasi kwinde muraŋ ropekiine fukeru ŋigo koitore morumboŋ pigo moneŋ eru mebo yaine siŋaŋ garu goya. Sakiinere yare eru Juda ŋi fukeiŋgo ore embimbiŋgayayoŋ, jibu Anuture ohowe baku miteŋ gaiŋgo ore Jerusalem sitio wareya.

28 Wareru moreŋineo kirieiŋgo ore kaneŋkuku keretao ropeme kaneŋkukuji porebi kadio raya. Oo raru kajeqouŋ ŋi Aisaiare buk qorumureru oseru ŋeya. 29 Oŋu fukeko Moro Tiriineji Filip saŋu qa teru buŋo iŋi ojiya, “Go kaneŋkuku kereta ore qaŋaŋgo raru boyoberu raigoŋ.” 30 Moro Tiriineji oŋu ojime oo akoŋ giniŋgaru bembeŋgo raya. Raru ŋiji kajeqouŋ ŋi Aisaiare buk oone Biŋe buŋo oseko maneya. Maneru iŋi weu teya, “Buŋo osege, oi soine mane taniŋgage me mata?”

31 Weu teko ojiya, “Moji so mitaniŋgako nake oi uruŋu mane taniŋganobo?” Oŋu ojime kaneŋkuku keretao ropeme moko ŋebu. 32 Biŋe Quraŋ oseya, oi iŋi,

“Ŋiji lama qaku ketigaiŋgo ore roru oga gagobi, oi ore so waigo fosikeru peya.
Siŋaŋineji lama madeinere siki pudaji botigame keririŋineo niniŋgaru fonuŋine tomiri dimaga, iŋore so iŋoji so oŋga rurugaya. b 
33 Roru waki tebi moji buŋo koroineo buŋore mobe so kitiŋgaku miko mo kosa mitaribuŋ. Moreŋgo gogoine oŋu oga tegabi komeya.
Osigidapuine tomiri komeya. Ore eru moji tina buruine jiki so oseru miiŋ.”
34 Muranji oi oseru Filip iŋi weu teya, “Kajeqouŋ ŋiji buŋo oi more miga? Oi iŋoyoŋunde me ŋi more miga? Go soine ore fuŋine naji.” 35 Oŋu weu teme kajeqouŋ yoŋore Biŋe Quraŋgone fuŋgaru Yesure Bobiaŋ Biŋe oi fuŋneineke mitaniŋgako maneya. 36 Oŋu mimane eku kadio raru obu bembeŋgo ropebire kwin muraŋineji ojiya, “Ŋone, obu jereŋine yo pega. Ore eru go soine miti meso rau nareigoŋ. Buŋo moji sabare guga me mata?” 37 (Oŋu ojime Filipji miya, “Go buŋo gajigo, oi maŋgo sosowo Anutureo ruaru manesiŋ gage ine, oi soine ebemiŋ.” Miko buŋo iŋi bokirieya, “Yesu Kristoji Anuture Made fukega, nonji oi manesiŋ gago.”

38 Oŋu bokirieru mitigako kaneŋkuku kereta kipebi yokomoko akoŋ obuo rakaru Filipji miti meso rauteya. 39 Oi rauteko obuone wapebire Ofonde Moro Tiriineji Filip ogagame roperu jibugame kwin muraŋineji oi moke so ŋoneya. So ŋoneyayoŋ, jikigaru jeribari paio kae moreŋineo Etiopia raya. 40 Filipji jibugaru raru taoŋ tinaine Asdod oo fukeko bofukebuŋ. Oo akoŋ jikigaru taoŋine taoŋine roregaru oo Bobiaŋ Biŋe buŋoji ŋiŋigo maŋyaŋuŋ bapakareru raru goku Sisaria taoŋgo wapeya. Oŋu.

Copyright information for `MLH