a5Kiki 2.7; 2 Sml 7.14; 1 Hist 17.13
b6Dut 32.43
c7Kiki 104.4
d8-9Kiki 45.6-7
e10-12Kiki 102.25-27
f13Kiki 110.1

Hebrews 1

Anutuji Madeine soreme wakiru buŋoine barariŋga noreya.

Anutuji ronere ronekoŋgo fuŋgaru kadi furuine furuine boyoberu buŋoine barariŋga noreiŋgo maneya. Oŋu maneru buŋoine damaŋ kokoine kajeqouŋ ŋiŋigo boburoru maŋyaŋuŋgo ruame totogo mibi apa ŋasopunoŋunji maneru go wapebuŋ. Oŋu go wapebuŋyoŋ, damaŋ tatariineo gobeneŋ yoo Madeine soreme buŋoine barariŋga noreru totogo miko manebeŋ. Madeine iŋoji Mamaine bapigako Sombuŋ moreŋ eru ore yareya-yakuŋ sosowo bofukebire Madeineji damaŋ tatariineo ya sosowore Rau fukeiŋ ore mitarime goga. Anuture kamasi Madeine pe teko wakiru oduya. Anuture kuririquranji oi igoko boribori eko sasako oŋuine ŋonebeŋ. Agiburaŋnoŋuŋ keririke foreru ŋadiineo Sombuŋ kaeo roperu ŋeŋeine roru Ropekiinenoŋunde me furoineo ŋega. Oo ŋeku Sombuŋ morende yareya sosowo oi buŋoine usuŋinekeji osigaru siŋaŋ garu goga.

Anuture Madeji Sombuŋ mimerereŋ yadurega.

Anutuji Madeine tina oteko jiŋo oiji Sombuŋ mimerereŋ yoŋore tina odureru kuririineke fukega, ore so Madeineji Sombuŋ mimerereŋ yadureru soguneyaŋuŋ fukeko mea yukuineo gogobi. Anutuji damaŋ mogo Sombuŋ mimerereŋpuine yoŋoreone more buŋo iŋi so miya.

“Goji nonde Made fukende nonji muŋambe gore Mama fuke garego.”
Oŋuakoŋ ore buŋo mo iŋi mime pega,

“Nonji iŋore Mama fukebe iŋoji nonde Made fukeiŋ.” a 
Buŋo oi moke jikigaru moru Madeine mitarime moreŋgo wakiiŋgo eya, damaŋ oo bonieru iŋi miya,

“O Sombuŋ mimerereŋpune, ŋoŋo sosowo iŋore ohowe baku miteŋ gaku goinebi.” b 
Sombuŋ mimerereŋ oi buŋo iŋi yajime pega,

“Anutuji mimerereŋpuine qowirie yabeko gbiŋ oŋuine fukeru raru warenimiŋ. Kiŋaŋqoqopuineji qowirieru misi boruŋ oŋuine fukeru roware enimiŋ.” c 
Oi oŋu yajiyayoŋ, Madeine oi buŋo mo iŋi ojime pega,

“O Ofoŋ, goji morumboŋ ŋeŋegoo damaŋ tatariine tomiri ŋe ropeigoŋ. Gunugo usuŋineke oiji qotiŋ nobende eebobo poretiŋ oiji qorumaŋgore moge fukeru pe ropeiŋ. d 
Goji eebobo posiinere aŋi pe gareko eebobo kekesiinere maŋgo rigaŋgako rosi eku go wapemeŋ.
Ore eru gore Ofoŋ Anutu iŋoji gore aŋi pe teko go jeri jijiji ogopugo yadureru mokemoke yobu rau gareme goge.”
10 Madeinere buŋo mo oi iŋi,

“O Ofoŋ, goji fuŋfuŋgaineo morende kobeteŋ igodoŋgande Sombunde koroine koroine oiji gore mequraŋ fukeru pega. e 
11 Sombuŋ moreŋ sosowo oiji kambaŋ mariku oŋuine raŋgbaŋine fukeru mataenimiŋyoŋ, goji sanaŋgaru dima ropemiŋ.
12 Moki poporiŋgaegobeneŋ, goji ore so qonikiŋ ŋoŋoneine oi kambaŋ soki kipegobeneŋ oŋuine poporiŋ yabende qowirienimiŋ.
Ya sosowo kepieiŋyoŋ, goji kamasi moakoŋ oi akoŋ fukeru gosago tatariine tomiri go ropemiŋ.”
13 Anutuji damaŋ mogo Sombuŋ mimerereŋpuine yoŋoreone more buŋo iŋi so miya,

“Goji wareru me furoneo ŋende nonji kisopugo damaŋ botuine yoo ode rondiŋ yabebe waki yabeko gore kufure oodesiŋ fukebi kokoriaŋ ekimiŋ.” f 
14 Madeine eru buŋoine buŋoine oŋu miyayoŋ, Sombuŋ mimerereŋ oi moji fukegobi? Sosowo yoŋoji Anuture kiŋaŋqoqo iirupu fukegobi. Oŋu fukeru ŋiŋigo seŋgiŋbaŋgiŋ rauganimiŋ, oi bapi yabenimiŋ ore sore yabeme gogobi. Oŋu.

Copyright information for `MLH