a3Jen 1.1; Kiki 33.6-9; Jon 1.3
b4Jen 4.3-10
c5Jen 5.21-24
d7Jen 6.13-22
e8Jen 12.1-5
f9Jen 35.27
g11Jen 18.11-14; 21.2
h12Jen 15.5; 22.17; 32.12
i13Jen 23.4; 1 Hist 29.15; Kiki 39.12
j17Jen 22.1-14
k18Jen 21.12
l20Jen 27.27-29, 39-40
m21Jen 47.31—48.20
n22Jen 50.24-25; Eks 13.19
o23Eks 2.2; 1.22
p24Eks 2.10-12
r28Eks 12.21-30
s29Eks 14.21-31
t30Jos 6.12-21
u31Jos 2.1-21; 6.22-25
v32Koito 6.11—8.32; 4.6—5.31; 13.2-16.31; 11.1–12.7; 1 Sml 16.1–1; Kiŋ 2.11; 1 Sml 1.1—25.1
w33Dan 6.1-27
x34Dan 3.1-30
y351 Kiŋ 17.17-24; 2 Kiŋ 4.25-37
z361 Kiŋ 22.26-27; 2 Hist 18.25-26; Jer 20.2; 37.15; 38.6
aa372 Hist 24.21

Hebrews 11

Ŋiŋigo mamanesiŋyaŋunde eru ya iŋi fukeya:

Mamanesinde fuŋne oi iŋi: Ya fukeiŋ ore origagobeneŋ, oi fukeiŋgo ore sanaŋgaru maŋyoka tomiri manesiŋ gagobeneŋ. Ya ŋoŋoneine mata ore so eba eku foriine ŋoneiŋgo odigaru koimo dimagobeneŋ. Ronere ronekoŋgo fuŋgaru ŋiŋigo mamanesiŋyaŋunji maŋgo eyareko maŋyaŋuŋ kerisiebi Anutuji ŋone yabeme sagako mibooro yareme gobuŋ. Mamanesiŋnoŋunji maŋgo enoreko ya sosowore fuŋne oi iŋi mane taniŋgagobeneŋ: Anutuji buŋoine mitigaru oiji Sombuŋ eru morende yareya sosowo bofukeya. Ore eru damaŋ yoo ya ŋoneegobeneŋ, oi ya ŋoŋoneine oone so qowirieru fukeya. a 

Abel, Enok, Noa yoŋore mamanesiŋ

Kein (Kain) Abel yokoji Anuture boji rigabire Abelji maŋine kerisieme mamanesiŋineji maŋgo eteko poretiŋ reŋgako konduŋineji poretiŋ ropeya. Oŋu ropeko Anutuji bojiine ŋoneko sagako mibooroya. Miboorome Abelji posiine fukeya, Anutuji buŋoine oi kitiŋgaku miko mamanesiŋineji maŋgo eteko maneya. Oŋu maneru goku komeyayoŋ, oi jibu damaŋ yoo eeboboine manebeneŋ buŋo oiji jikigaru maŋnoŋuŋ bapakareru kitiŋga noreega. b 

Ŋi tinaine Enok iŋoji ronekoŋ maŋine kerisieme Anutuji buŋoine kitiŋgaku miboorome maneru iŋore jiŋoo sagaru goya. Oŋu go wapeko mamanesiŋineji Enok maŋgo eteko Anutuji sakike ogagame Sombuŋgo ropeya. “Anutuji ogagame paibe ropeko jikigaru bofukeiŋgo embimbiŋgabuŋ.” Biŋe Quraŋ ore so Enok mamanesiŋineji sabareko so komeya. c  Maŋine Anutureo kerisiega, iŋoji buŋo iŋi manesiŋ gaiŋ: Anutuji goga eru Anutuji ŋiŋigo iŋore jiŋo maio sagakiminde baagobi, yoŋo furi yareiŋ. Buŋo yoyoka oi manesiŋ garu soine Anuture maŋfuŋgo wareiŋyoŋ, so manesiŋ gaku mo iŋore jiŋo maio sagaiŋgo embimbiŋgakimiŋ.

Anutuji Noare ya fukeinde siŋaŋ bobo buŋo barariŋga teya. Barariŋga teko Noaji mane taniŋgaru sombuine fuŋine mo maneru foriine so ŋoneko mamanesiŋineji maŋgo eteko reŋgaru ogâ baya. Anutuji iŋoyoŋe eru garikiŋpuine ŋeji yabeiŋgo ore maneru ogâ oi baya. Noa mamanesiŋineji maŋgo eteko ogâ baya, eebobo oiji moreŋ ŋiŋigo fuŋneyaŋuŋ kekesiine barariŋga yareko Anutuji buŋoyaŋuŋ mitariko sibirigabuŋ. Maŋyaŋuŋ so kerisieru sibirigabuŋyoŋ, Noare mamanesinji maŋgo eteko Anuture jiŋoo posiine fukekiminde yauŋ oi raugaya. Ŋiŋigo Anutu manesiŋ gabeneŋ buŋonoŋuŋ mitariko posikeegobeneŋ, Noaji ore so posiine fukeya. Oŋu. d 

Abraham Sara yokore mamanesiŋ

Anutuji Abraham moreŋ mo iŋore biŋe fukeiŋ ore miku oo raiŋgo ore oŋga teya. Oŋga teko mamanesiŋineji maŋgo eteko buŋo oi reŋgaya. Uro raru ropena oi so maneyayoŋ, oi jibu iŋoyoŋunde moreŋ bokeru raya. e 

Raru raru Anutuji moreŋ iŋore biŋe fukeiŋ ore mikipeya, oo ropeya. Roperu kotu fukeru ŋiŋigo eeboboyaŋuŋ so maneyayoŋ, mamanesiŋineji maŋgo eteya ore eru jibu kambaŋ ako baku ureru oo peku gobuŋ. Ŋaso madeyokaine Aisak Jeikob yokoji oŋuakoŋ Anutuji moreŋ yareinde jojofo buŋo oi akoŋ raugaru moreŋ oo jikigaru kambaŋ akoyaŋuŋ baku ureru peku gobuŋ. f  10 Sombuŋ siti otuŋineji so goregaiŋ, Abrahamji oi ŋoneiŋgo odigaru goya. Anutuji siti ore buru ruaru sasakoine baku pi otuŋyaŋuŋ sikeku bako sanaŋ qaŋqaŋine pe ropeiŋ, oo ropeiŋgo eru odigaru kambaŋ akoo goya.

11 Oŋu goku ŋi pogo fukeyayoŋ, mamanesiŋineji maŋgo eteko sanaŋgaru mama fukeya. Abrahamde ŋonuŋ Sara iŋoji kufiŋ goyayoŋ, oi jibu kuagaru made roya. Anutuji Abrahamde kufufuŋ soguine fukeinde buŋo kiperu oteya, iŋore eru buŋoineji foriineke fukeiŋgo manesiŋ garu goya. Mamanesiŋine oiji maŋgo eteko madeine fukeko ŋoneya. g  12 Ŋi moakoŋ iŋore mamanesinji maŋgo eteko komekiine kamasi fukeyayoŋ, oi jibu iŋoreone kufufuŋ soguine yobu fukebuŋ. Bobuŋ qonikiŋgo tamaebi jareyaŋuŋ oseiŋgo embimbiŋgagobeneŋ, me mageŋ koe qaŋaŋgo pega, osigidapuineji ore so saueru fukebuŋ. h 

Ŋiŋigo yoo Sombuŋ kaere aŋi sogo maneru gobuŋ:

13 Ŋiŋigo sunduyaŋuŋ oi migobeneŋ, yoŋo sosowo maŋyaŋuŋ kerisieru Anutu manesiŋ gaku goku komebuŋ. Anutuji moreŋ yareinde buŋo kipe yabeko gobuŋyoŋ, moreŋ oo so ropebuŋ. Oŋu matayoŋ, moreŋyaŋuŋ oi jorigo dimaku piku ŋoneru ohoweine baku jeriebuŋ. Ŋoneru mo jerieru iŋi mitaniŋgaru mibuŋ, “Moreŋgo kotu fukeru qanda gogobeneŋ.” i  14 Ŋiŋigo yoŋoyaŋunde pi moreŋyaŋuŋgo ropeniminde janjaŋbumbuŋ odeegobi, yoŋoji buŋo oŋu miegobi. 15 Moreŋ bokebuŋ, ore manesuku buŋoine minobuŋ ine, yoŋoji soine kirieru oo rabi maŋyaŋunji tarina.

16 Soine kirienobuŋyoŋ, yoŋoji ore eru so manesuku gobuŋ. Ore eru matayoŋ, kantri fuŋine mo Sombuŋgo pega, oo ropenimiŋgo aŋi sogo maneru gobuŋ. Anutuji yoŋore siti bame ore eru Anutu tinaine “Nonunde Anutu!” mikabi oi maneru jerieru yoŋore eru mimi mo so maneega.

Abraham, Aisak, Jeikob, Josef yoŋore mamanesiŋ

17 Anutuji Abraham eesoigo ruako mamanesiŋineji maŋgo eteru Aisak Anuture yauŋ oteya. Anutuji Aisakre moreŋ oteiŋgo ojime Abrahamji jojofo buŋo oi raugayayoŋ, jibu madeine moakoŋ oi mane tariru oiji boji rigaiŋgo eya. j  18 Anutuji Abrahamde buŋo iŋi ojiya, “Aisakji osigidapugo maŋgo eyareko fukeru gore tina osigaru gonimiŋ.” Buŋo oi maneyayoŋ, jibu madeine koroo ruaya. k  19 Ruaru iŋi osoeru manesuya, “Komeiŋyoŋ, Anutuji soine sanaŋgaru bogboreme komegone pakereiŋ.” Soso buŋo oŋu miya, ore so madeineji moke jikigaru komegone oŋuine pakereme ogagaya.

20 Mamanesiŋineji Aisak maŋgo eteko madeyokaine Jeikob eru Esau (Iso) oi mifia yareya. Anuture mifia oiji damaŋ jikiineo oŋuakoŋ saga yapeko paiyakuŋgo ropeeiŋgo ore oŋga wosiya. l 

21 Jeikobji komeiŋgo eya, damaŋ oo mamanesiŋineji maŋgo eteko madeine Josefre madeyoka yoyoka oi mifia yaperu gbaruinere tifeineo roegaru Anutu ohoweine baku miteŋ gaya. m 

22 Josefre komeineji bombeŋgaya, damaŋ oo mamanesiŋineji maŋgo eteko Israel kufufuŋ Ijipt bokeru warebuŋ, ore sunduine oi kegboreru yajiya. Oŋu yajiru jiki qoŋgbuŋine uro yoŋganiminde buŋo oi mitiga yareya. Oŋu. n 

Mosesre mamanesiŋ

23 Mamanesiŋyakunji Mosesre maŋgomama maŋgo eyateko Mosesji fukeya, oi damaŋ oone fuŋgaru kaiŋ yokaomore so sumuŋgabu. Made oi ŋone aŋiineke kamasiine mo fukeya, oi ŋoneru kiŋ koitore mimiti egu odurenimire kokoi so eru madeyakuŋ sumuŋgaru siŋaŋ gabu. o 

24 Mosesji sogueme tinaine farao kiŋ oduinere made oŋgabi mamanesiŋineji maŋgo eteko tina oi osigaiŋgo takigaru farao koitore pi bokeru rauseya. p  25 Soine jikigaru Ijipt yoŋoke agiburande jeri bofukeru oi damaŋ pompoŋine kosa jerienayoŋ, gogoine oŋuine oi ŋadi gaya. Oi ŋadi gaku Anuture maŋkekerisie kufufuŋ yoŋoke jikigako sisikoŋkoŋ eyarebi oi moko maneru jogbasasanaŋ enimiŋ ore maneko ropekiine fukeya. 26 Anutuji furi oteiŋ oobe piku dimaku sanaŋgaya. Ore eru Ijipt yoŋoji juŋe masapuyaŋuŋke fukeru batiqatiine tomiri gobuŋ, ore maneko ya wawakiine fukeya. Oiji ya wawakiine fukeko ŋadi gaku Munaŋqoqo Rauineke jikigako iŋore eru igosisi eteru gobuŋyoŋ, oi maneko jibu foriineke eru ropekiine fukeya.

27 Mamanesiŋineji Moses maŋgo eteko Ijipt farao koitoyaŋunde maŋ egu rigaŋgaiŋ ore kokoi so maneru kantriine bokeru wareya. Anutu ŋoŋoneine mata oi ŋoŋoneinere kamasi manesuku goya, ore eru yameŋ keku dimaku sanaŋgaya. 28 Mamanesiŋineji maŋgo eteko ŋonemaiŋ kombaŋ
Anuture mimererenji Israel ŋiŋigo ŋone yaberu emboŋ eru yadureya ore kombaŋ oi noŋunde buŋoo ‘Ŋonemaiŋ kombaŋ’ mibeneŋ Webo buŋoo ‘Pasowa’ migobi.
ruaru ore buru mitiga yareko jerieru ŋebuŋ. Qoqokomere mimererenji Ijipt maŋineo moru madepuyaŋuŋ yabeko Israel yoŋore madepuji egu komenimiŋgo ore mitiga yareko mendiyaŋuŋgo dari rau tebuŋ. r 

29 Mamanesiŋyaŋunji Israel ŋiŋigo maŋgo eyareko Koe Boboroŋ oi moreŋ pajiineo rarainere so petigaru warebuŋ. Ijipt mamari ŋi yoŋoji oi petiganimiŋgo esoebuŋyoŋ, obuji kefa yabeme noru sibirigabuŋ. s 

Reihab eru mamanesinde ŋiŋigo yo goine

30 Mamanesiŋyaŋunji Israel kufufuŋ maŋgo eyareko Jeriko taoŋgo wareru saine una 7:de so roregaru moko ra warebi saine sanaŋine oiji kirigaru wakibuŋ. t  31 Mamanesiŋineji sau ŋigo Reihab maŋgo eteko iŋi eko Anutuji ŋoneru emboŋ eya: Israel minebobo yokoji moreŋ ŋoneru manenimi ore kamiine warebire ogo eku kepore yapeya. Anutuji oi ŋoneru jiki qoqomuku ŋiŋigo yabeko sibirigabi Reihab ŋoneru emboŋ eteme yoŋoke moko so komeya. Oŋu. u 

32 Wamo buŋo moke jikigaru minobo? Deiwid, Samuel eru kajeqouŋ ŋiŋigo goine yoŋore binaŋ jikigaru minobo ine, nonde damanji so sagana. v  33 Mamanesiŋyaŋunji goine maŋgo eyareko morumboŋ saine saine bouruŋgaru siŋaŋ garu ŋiŋigo botiŋ yabebi eebobo poretiŋ boyoberu gobuŋ. Anutuji ya noreinde buŋo kipeme pega, kokoineji buŋo ore so oŋga wosiru manesiŋ gabi foriine fukeme robuŋ. Goineji laion joma botuyaŋuŋgo oŋga wosiru manesiŋ gabi Anutuji laion mauyaŋuŋ kipeya. w 

34 Goineji misi boruŋ maŋgo oŋga wosiru manesiŋ gabi Anutuji misi usuŋine qokobeko so ja yabeya. Goine jigore siqo sogoji yabeiŋgo ebi Anutuji yoŋore siqo mi maari eme peroriebuŋ. Kokoineji bedaŋine fukeru oŋga wosiru manesiŋ gabi Anutuji usuŋ yareme sanaŋgabuŋ. Goineji jigo qaku oŋga wosiru manesiŋ gabi Anutuji usuŋ yareme mamari sanaŋ qaŋqaŋine fukebuŋ. Kotu yoŋore mamari kubuji warebi goineji oŋga wosiru manesiŋ garu oone yobe yabebi totieru rabuŋ. x 

35 Ŋigo goine tifeyaŋunji komeko oŋga wosiru manesiŋ gabi Anutuji bogboreme komegone pakereko moke jikigaru qodurebuŋ. Ŋiŋigo goine kome ŋadiineo seŋgiŋbaŋgiŋ ropekiine bofukenimiŋgo maneru yameŋ keku dimabuŋ. Oŋu dimabi kumunenji yaberu sisikoŋkoŋ fuŋne fuŋne eyareku iŋi yajibuŋ, “Anutu mugande pipa pirue gukimiŋ.” Oŋu yajibuŋyoŋ, yoŋoji oi usebi jikigaru qaima eyareru gobuŋ. y  36 Goineji Anutu manesiŋ gabi igosisi eku ŋoŋoru joruinekeji yabebi joiserereŋ fuŋne fuŋne bofukeru gobuŋ. Jikigaru goine nigiŋ yaberu witi piine piine oo rua yabebi gobuŋ. z 

37 Goine koji yabebi komebuŋ. Goine segeji boti yabebi yoyoka fukebuŋ. Goine jigore siqo sogoji yabebi komebuŋ. Goineji lama sakiine eru noniŋ sakiine oiji kambaŋ oŋuine keru kosa raru roregabuŋ. Oŋu wakiqoqoine yobu fukebi kekesuesue eru sisikoŋkoŋ kosa eyarebi gobuŋ. aa  38 Sombunde kuririyaŋuŋke fukeru morende eebobo sembene ore manebi so saga yabeme oo so jikigabuŋ. So jikigaru kosa roregaru moreŋ buroineo ra wareru tukuine tukuine roperu wakiru kouŋ me moreŋ popouinere maŋgo peku gobuŋ. Oŋu.

39 Ŋiŋigo sunduyaŋuŋ migo, oi sosowo mamanesiŋyaŋunji maŋgo eyareko maŋyaŋuŋ kerisiebi Anutuji ŋone yabeme sagako mibooro yareme gobuŋ. Oŋu gobuŋyoŋ, oi jibu Anutuji seŋgiŋbaŋgiŋ fuŋine mo noreinde buŋo kipeme pega, oo yoŋoreone moji mo so ropeya. Mata. 40 Anutuji oi yoŋoyaŋekoŋ matayoŋ, noŋuŋke moko kuririnoŋuŋke fuke forekimiŋ ore manega. Oŋu maneru ore eru seŋgiŋbaŋgiŋ fuŋine mo noreko bofukekiminde buŋo buru ruame pega. Oŋu.

Copyright information for `MLH