John 14

Yesuji kiŋariŋpuine bobomiriŋ bayareya.

“Maŋ-ŋaŋunji manebu paio beusembe so maneru goinebi. Anutu manesiŋ gainebi eru noŋ oŋuakoŋ manesiŋ nuru goinebi. Nonde Mamare kae qoruineo pi maŋine boakoŋ pega. Oi so pena ine, ŋoŋore buŋo iŋi minobo: Nonji oo roperu ŋoŋore ŋeŋe pi baku bobiaŋgabemiŋ.

“Nonji bonieru raru roperu ŋoŋore ŋeŋe pi baku bobiaŋgabemiŋyoŋ, nonji kae gobemiŋ, ŋoŋoji oŋuakoŋ noke oo moko goniminde aŋi manego. Ore eru nonji moke kirieru wareru oga yabebe paibe ropenimiŋ. Nonji kae urobe rabemiŋ, ŋoŋoji ore fuŋine mane muku foregobi.” Oŋu.

Mamareo rarainere kadi oi Yesu.

Yesuji oŋu yajime kiŋariŋ tinaine Tomas iŋoji iŋi miya, “O Ofoŋ, go kae uri ramiŋ, niŋoji oi so manegobeneŋ. Ore eru ore fuŋine oi uruŋu mane mukuganobeŋ?”

Oi maneru iŋi ojiya, “Nonji Kadi fukego. Nonji Buŋo foriine eru Gogo sanaŋine fukego. Moji Mamareo ropeiŋgo maneru nondeo wareiŋ ine, iŋoji kadi bofukeiŋ. Kadi furuine mo so pega. Ŋoŋoji noŋ fofori mane muku nunobuŋ ine, nakene Mama oŋuakoŋ mane mukunobuŋ. Ŋoŋoji damaŋ yoo fuŋgaru nonde Mama ŋoneru mane foregobi.”

Oŋu miko Filipji iŋi ojime maneya, “O Ofoŋ, go Mama nodunde niŋoji oi piku ŋonebeneŋ saga nobeiŋ.”

Oi maneru Yesuji ojime maneya, “O Filip, noŋ damaŋ joroine yobu ŋoŋoke gbeŋ akoŋ gobe ŋone nuru jibu fuŋne so mane mukuge me? Moji noŋ ŋone muku nuya, iŋoji Mamane oŋuakoŋ ŋone mukuru goga. Ore eru go uruŋu eru Mama nodunde ŋonekiminde mige?

10 “Nonji Mamake qakatoru dimabe Mamaji noke qakatoru dimaga, oi manesiŋ gage me mata? Buŋo Biŋe mibe maneegobi, nonji buŋo oi nakene maŋgone so roru miego. Mata! Gio baego, oi oŋuakoŋ Mamaneji noke qakatoru dimaga, iŋoji maŋgo enareko foriine fukeega. Ore eru gio baego, oi iŋore gio baego.

11 “Nonji Mamake qakatoru dimabe Mamaji noke qakatoru dimaga. Ŋoŋoji oŋu manesiŋ nuinebi. Buŋo oi mineji mibe maneru so manesiŋ nunobuŋ ine, oi mosi qoqowiriene ŋonegobi ore eru manesiŋ nuinebi. 12 Nonji buŋo foriine yobu mo iŋi ŋajibe maneniŋ: Uri yoŋoji noŋ manesiŋ nugobi, yoŋoji oŋuakoŋ noŋ mosi qoqowirie ba gobe, oi akoŋ baenimiŋ. Oŋuakoŋ baenimiŋ eru damaŋ goineo nonji babe, ore soine odureru oi baenimiŋ. Nonji Mamareo roperu gobemiŋ ore eru mosi qoqowirie ropekiine sogo babi fukenimiŋ.

13 “Mamaneji nonde eru tinabiŋeineke fukeiŋ ore manego. Ore eru ŋoŋoji nonde tinao wamo yare oŋga wosinimiŋ, nonji oi ebemiŋ. Oŋu ebe oo Mamanere tinabiŋe mibi sogueeiŋ. 14 Ŋoŋoji ya more ore nonde tinao oŋga wosiru weu narenimiŋ ine, nonji oi ebemiŋ. 15 Ŋoŋoji noŋ maŋ-ŋaŋunji jojoko enareegobi ine, nonde mimipaŋ buŋo reŋgaru boyoberu goinebi.” Oŋu.

Yesuji Moro Tiriine soreiŋgo mikipeya.

16 “Nonji Mama oŋga wosi etebe iŋoji maŋgo uje Rauine mo ŋareme wakiru nonde tife tatariine tomiri ŋoŋoke go ropeiŋ. 17 Maŋgo uje Rauine oi Moro Tiriine. Iŋoji buŋo foriinere Rau fukega. Maŋyaŋuŋ so kerisiebuŋ, yoŋoji oi so ŋone mukuru so manegobi. Ore eru yoŋoji oi kepore teru sabareiŋgo embimbiŋgaegobiyoŋ, Moro iŋoji ŋoŋoke goga eru jiki maŋ-ŋaŋuŋgo rakaru ŋoŋoke dimaiŋ. Ore eru oi kotu matayoŋ, oi soine mane mukugobi.

18 “Nonji boke ŋabebe begu made oŋuine so fukeru gonimiŋ. Noŋ ŋoŋore kirieru warebemiŋ. 19 Damaŋ pompoŋine tariko moreŋ ŋiŋigo omaine yoŋoji noŋ moke so ŋone nuru gonimiŋ. Yoŋoji matayoŋ, maŋ-ŋaŋuŋ kerisiebuŋ, ŋoŋoji noŋ soine ŋone nuenimiŋ. Nonji sanaŋgaru gogo ore ŋoŋoji oŋuakoŋ gboreru sanaŋgaru gonimiŋ. 20 Mama, noŋ eru ŋoŋo, noŋuŋ moakoŋ fukeru gogobeneŋ. Nonji Mamaneke qakatoru dimabe ŋoŋoji noke qakatoru dimakabi nonji ŋoŋoke qakatoru dimago. Ore fuŋine oi Moro Tiriineji maŋ-ŋaŋuŋgo rakainde damaŋ oo soine mane taniŋganimiŋ.

21 “Moji nonde mimipaŋ buŋo sosowo maneru sabareku reŋgaega, iŋoji maŋineji noŋ manjoko enareega. Moji noŋ manjoko enareko nonde Mamaji oi manjoko eteega eru nonji oi manjoko eteego. Nonji oi manjoko eteru fuŋnene barariŋgabe mane mukuiŋ.”

22 Yesuji oŋu miko Judas Iskariotre jiŋa Judas iŋoji iŋi ojiya, “Ofoŋ, go uruŋu eru fuŋnego niŋo akoŋ barariŋga noremiŋ eru ŋiŋigo maŋyaŋuŋ so kerisiebuŋ, yoŋore oi kesoŋ yabeiŋgo mige?”

23 Oŋu ojime iŋi bokirie teya, “Moji maŋineji manjoko enareega ine, iŋoji nonde Biŋe buŋo reŋgaru boyoberu goiŋ. Oŋu gome Mamaneji oi manjoko eteko Mamake nikoji iŋore maŋgo rakaru damaŋ so iŋoke moko gokimiŋ. 24 Moji noŋ maŋineji so manji jojoko enareega ine, oi nonde Biŋe buŋo so reŋgaru boyoberu goiŋ. Buŋo mibe maneegobi, oi nakene Biŋe matayoŋ, Mama sore nuya, iŋoji oi nareme miego.

25 “Nonji buŋo sosowo oi ŋoŋoke damaŋ so goboŋ, damaŋ oo qaji ŋareru goboŋ. 26 Oŋu goboŋyoŋ, Mamaji Moro Tiriine nonde tinao soreme wakiru maŋgo uje Rauŋaŋuŋ fukeiŋ getire ŋareeiŋ. Iŋoji buŋo sosowo qaji ŋareru nonji uŋsowoŋ buŋo sosowo ŋarebe, oi egu niga ŋabeiŋ ore kegbore eŋareeiŋ.

27 “Nonji womo ŋarego. Nakene womo yobu fuŋ mo oi ruabe maŋ-ŋaŋuŋgo peine. Moreŋgo ŋiŋigo yoŋoji womo qoqo eegobi, nonji ore kamasi oŋuine so qa ŋareegoyoŋ, oi odureru womo fuŋ mo ŋareebemiŋ. Ore eru maŋ-ŋaŋunji beusembe paio kokoiŋaŋuŋ so maneru goinebi.

28 “Nonji buŋo iŋi ŋajibe maneniŋ, ‘Nonji boke ŋaberu roperu goku moke ŋoŋoreo kirieru warebemiŋ.’ Ŋoŋoji maŋ-ŋaŋunji noŋ fofori manjoko enarenobuŋ ine, buŋo migo, ore eru soine jerienimiŋ. Mamaji nonde sogune fukega. Ore eru noŋ ‘Mamanereo ropebemiŋ,’ migo, ŋoŋoji oi maneru soine manjeri bofukebi sagana. 29 Buŋo muŋambe yo mikabe manegobi, ore foriine jiki fukeiŋ. Foriine fukeiŋ, ŋoŋoji damaŋ oo oi soine manesuku manesiŋ ganimiŋ. Ore eru oi bonieru ŋajibe manegobi.

30 “Damaŋne bembeŋgaga ore ŋoŋoke buŋo kokoine moke miiŋgo so manego. Sembene Nemuji moreŋ so siŋaŋ yabeega, iŋoji bio wareiŋgo jauega. Iŋore tobiriji gbiŋ so enareku kemarieiŋ. Nonde fuŋne oi iŋoji mitigaiŋ ore so, so pega. 31 So pegayoŋ, nonji Mama manjoko eteego ore ya sosowo buŋo mitiga nareega ore so baego. Moreŋ ŋiŋigoji nonde fuŋne oi miku qaji ŋarebi mane taniŋganiminde manego. Ore eru bio bokeru pakereru warebi raki.” Oŋu.

Copyright information for `MLH