a12Kiki 41.9; Jon 13.18

John 17

Yesuji iŋoyoŋunde Mama oŋga wosiya.

Yesuji buŋo oŋu mitariru Sombuŋgo oobe pime ropeko iŋi oŋga wosiya, “Mamane, goji moreŋ so ŋiŋigo sosowo Madego nonde rurumaŋgo rua yabende usuŋ paio Ofoŋ eyarego. Ŋiŋigoji Madego nonde buŋo soine so ŋadi gaku odureru gonimiŋ. Goji ŋiŋigo botuyaŋuŋgone goine bomukuru nonde meo rua yaberu iŋi mitiga naremeŋ, ‘Go oi sosowo qaji yabende gogo sanaŋine bofukeru goinebi.’ Gio oi ba forebe Madegoji tinabiŋego mi sogueiŋgo ore kuririquraŋgo nareigoŋ. Nonde damaŋ oi muŋambe yo ware fukeme dimaku oŋu oŋga wosigo.

“Gogo sanaŋinere fuŋne oi iŋi: Goji moakoŋ Anutu foriine fukege eru ŋi Yesu Kristo noŋ sore nunde wakiboŋ, ŋiŋigoji nokunde fuŋne oŋu mane mukunimiŋ. Gogo sanaŋine oŋu bofukenimiŋ. Gio nareru ‘Baigoŋ,’ miku mitiga naremeŋ, nonji oi reŋgaru baku goku baforego. Kuririgoke goku tinabiŋego moreŋgo barariŋgaru misauebe kuririineke fukeya.

“O Mama, nonji moreŋ so fukeko Sombuŋ kaeo oo gore keririŋgoo kuririquraŋke fureru goboŋ. Kuririquraŋ oi akoŋ muŋambe yo moke enarende fukeru keti nuko moke gore keririŋgoo kuririquraŋke fureru gobemiŋ.” Oŋu.

Yesuji kiŋariŋpuine yoŋore eru oŋga wosiya.

“O Mamane, goji moreŋ ŋiŋigo goine osoeru nonde meo rua yabeme, nonji gore tinabiŋe oi yoŋo barariŋgaru yaduru goboŋ. Yoŋoji gore biŋe fukebi goji oi nonde meo rua yabende yoŋoji gore Biŋe buŋo oi maneru sabareru gogobi. Goji ya naremeŋ, oi sosowo goreone wareega, yoŋoji oi damaŋ yoo mane mukugobi. Goji buŋo Biŋe naremeŋ, nonji oi kiŋariŋpune qaji yarebe maneru sabareku gogobi. Noŋ boke guru moreŋgo wakiboŋ, yoŋoji oi fofori mane mukugobi. Goji sore nunde fukeboŋ, yoŋoji oi oŋuakoŋ manesiŋ gagobi.

“Noŋ yoŋore eru oŋga wosi garego. Maŋkekerisiere ŋiŋigo mutuine yoŋore so oŋga wosigoyoŋ, kufufuŋ nonde meo rua yabende maŋyaŋuŋ kerisieru gore biŋe fukegobi, yoŋore eru oŋga wosi garego. 10 Ŋiŋigo sosowo nonde biŋe fukegobi, yoŋoji gore biŋe fukegobi eru ŋiŋigo gore biŋe fukegobi, yoŋoji nonde biŋe oŋuakoŋ fukegobi. Nakene kuririquraŋ rua yarebe ore paio dimaku eeboboyaŋuŋ ebi nonde tinabiŋeji sogueru saueeiŋ. 11 Noŋ moreŋgo gogone tariko goreo wapebemiŋ ore egoyoŋ, yoŋoji jikigaru moreŋgo gonimiŋ. O Mama Tiriine, goji tinago narende ore usuŋineji sa kipe yabende so pouganimiŋ. Nokuŋ moakoŋ fukeru gogobere, yoŋoji ore so moakoŋ fukeru gonimiŋ ore oŋga wosigo.

12 “Nonji yoŋoke moreŋgo go wapeboŋ, damaŋ oo tinabiŋego narende oiji sa kipe yaberu goboŋ. Biŋe Qurande buŋo moji foriineke fukeiŋ ore pega moakonji jibugaru misi korure biŋe fukeru joiserereŋ maneru goiŋ. Nonji siŋaŋ yabeboŋ ore yoŋoreone goineji so tiŋtuŋ eru jibugabuŋ. 13 Goineji so jibugabuŋyoŋ, nonji muŋambe yo moreŋgo goku goreo wareiŋgo ore wareru buŋo yo migo: Nonde maŋ jeriji yoŋoreo petigako robi maŋyaŋuŋ puseko jerieru gonimiŋ. Oŋu fukeiŋgo ore oŋga wosigo. 14 Nonji gore Biŋe buŋo qaji yarebe maneru gogobi. Nonji morende eebobo sembene oi so boyobeego, yoŋoji oŋuakoŋ oi so boyoberu ŋadi gaegobi. Ore eru moreŋgo maŋyaŋuŋ so kerisiebuŋ, yoŋoji rosi eŋareegobi.

15 “Nonji moreŋgone oga yabebemiŋ ore so weu garegoyoŋ, Sembene Rauineone sabareku sa kipe yaberu gomiŋ ore oŋga wosigo. 16 Nonji morende eebobo sembene ŋadi gaku oi so boyobe yoŋoji oŋuakoŋ oi ŋadi gaku so boyobeegobi. 17 Buŋo foriine oiji bagbagbaga yabeme gonimiŋ. Gore Biŋe buŋoji buŋo foriine yobu fukega. 18 Goji sore nunde moreŋ ŋiŋigo botuyaŋuŋgo wakiru gio ba gobe, nonji oŋuakoŋ oi sore yabebe moreŋ ŋiŋigo yoŋore botugo roiŋgaru ranimiŋ. 19 O Mamane, yoŋoji buŋo foriinere so gogoyaŋuŋ sosowo use garenimiŋ ore eru bapi yaberu nakene gogo sosowo kisiŋga garego.” Oŋu. a 

Yesuji maŋkekerisie ŋiŋigo sosowo noŋunde oŋga wosiya.

20 “O Mamane, nonji kiŋariŋpune yoŋore akoŋ eru so oŋga wosigoyoŋ, Biŋe buŋo misauebi ŋiŋigo manesiŋ nunimiŋ, yoŋore eru oŋuakoŋ oŋga wosigo. 21 Mama goji noke qakatoru dimande nonji oŋuakoŋ goke qakatoru dimago. Ore so yoŋoji oŋuakoŋ nikoke qakatoru dimanimiŋ ore ‘manego. Gake sore nunde wakiboŋ, moreŋ ŋiŋigoji oi manesiŋ ganimiŋ ore eru yoŋoji sosowo moakoŋ fukeru gonimiŋ ore oŋga wosigo. 22 Niko moakoŋ fukeru gogobere, yoŋoji oŋuakoŋ moakoŋ fukeru gonimiŋ ore eru kuririgo rua naremiŋ, nonji oi yoŋore eru yare foreboŋ.

23 “Nonji yoŋoke qakatoru dimabe goji noke qakatoru dimage. Ore so yoŋoji buŋoyaŋuŋ miku kikipe eru moakoŋ fukeru gonimiŋ ore oŋga wosigo. Moakoŋ fukeru dimabi moreŋ ŋiŋigoji fuŋnene iŋi mane taniŋganimiŋ: Goji manjoko enareku gomeŋ, ore so oi oŋuakoŋ manjoko eyareru goku noŋ sore nunde wakiboŋ.

24 “O Mamane, goji moreŋ so bofukemeŋ, ronekoŋ damaŋ oo maŋgoji manjoko enareku kuririquraŋ enarende go wapeboŋ. Jiki ogopune naremeŋ, nonji yoŋo oŋuakoŋ kuririquraŋ oi ŋonenimiŋ ore manego. Ore eru nonji kae gobemiŋ, yoŋoji oo noke moko goniminde aŋi manego.

25 “O Mama posiine, moreŋ ŋiŋigo maŋyaŋuŋ so kerisiebuŋ, yoŋoji go so mane muku guru go wapebuŋyoŋ, nonji go soine akoŋ mane muku gugo. Gake sore numeŋ, nonde maŋkekerisie ogopuji oi mane foregobi. 26 Nonji gore tina oi mitaniŋga yarebe maneru gobuŋ. Goji maŋgoji manjoko enareku gomeŋ, manjoko oiji maŋyaŋuŋgo peko manebi nonji yoŋoke qakatoru dimabe gonimiŋ ore jikigaru tinago mitaniŋga yareru gobemiŋ.” Oŋu.

Copyright information for `MLH