aMamari ŋi yoŋo buŋo ore so ebuŋ.
b24Kiki 22.18
c28Kiki 69.21; 22.15
dŊoŋo buŋo yoyoka ore eru oi manesiŋ ganimiŋ. Oŋu.
e36Eks 12.46; Jare 9.12; Kiki 34.2037Zek 12.10; Bara 1.7

John 19

Pailotji Yesu maripoŋgo komeinde mitariya.

Jojoraku oŋgabi Pailotji Yesu roru raru miko mamari ŋi yoŋoji ŋoŋoru joruinekeji qotiboti qabuŋ. Mamari ŋi yoŋoji qotibotigaru igosisi iŋi etebuŋ: yoŋoji Yesu qaku nigiŋ joruineke roru puteru hendiŋ bobiaŋgaru qoruineo ketebi rakame mariku boboroŋ yojuŋiruke oi ketebi rakaya. Oŋu eru bembeŋgo burugaru dimaku mibuŋ, “Ohowe ohowe! Juda yoŋore Kiŋ Koito, ohowe!” Oŋu miku mauineo kokoine qabuŋ.

Oŋu igosisi etebuŋ Pailotji moke sakibe rakaru iŋi yajiya, “Maneniŋ! Nonji ŋi oi osoeru bakaine mo so bofukego. Ore eru oi moke roru ŋoŋore jiŋoo wakibe fuŋine oŋu mane mukuru ŋonenimiŋ.” Oŋu yajime Yesuji wakiru korogo dimako iŋi ŋonebuŋ: Goineji nigiŋ joruinekeji hendiŋ kiperu qoruineo keku mariku boboroŋ yojuŋiruineke ketebi dimako Pailotji iŋi yajiya, “Ŋoŋo ŋi foriine yo ŋoneniŋ!”

Oŋu yajime soriŋ gio siŋaŋ eru mendi siŋaŋ (sikiriti) yoŋo oi ŋoneru buŋo fofoineke oŋgaku mibuŋ, “Maripoŋgo qabi komenoŋ. Maripoŋgo qabi komenoŋ.” Oŋu mikabi Pailotji miyaŋuŋgo roku iŋi yajiya, “Nonji bakaine mo so bofukego. Ore eru ŋoŋo ŋoŋo-ŋaŋe akoŋ oi roru maripoŋgo qabi komena.”

Juda minebobo yoŋoji buŋo oi maneru yameŋ keku iŋi mibuŋ, “Niŋore Kadi buŋo pega. Buŋo ore so osoebeneŋ komeiŋ ore so fukega. Iŋoyoŋe mojiine ba ropeku ‘Anuture made fukego,’ miega. Ore eru komere biŋe fukeko sagaiŋ.”

Oŋu yameŋ keku mikabi Pailotji maneru moji sikiine pakereko gburugburu qame kokoi maneya. Oŋu maneru Yesu roru moke morumboŋ pi maŋineo roperu iŋi weu teya, “Go urone?” Weu teyayoŋ, iŋoji mobeine mo so bokirieru buŋoine mataeme dimaya. 10 Buŋoine mataeme dimako iŋi ojiya, “Go nonde buŋo mobe mo bokiriemiŋ me mata? Nonji mitaribe pirue gunimiŋ me maripoŋgo gubi komemiŋ. Ore usuŋine oi nonde pega. Ore fuŋine manege me mata?”

11 Oŋu miko maneru iŋi bokirie teya, “Moji paibene usuŋ so egareya ine, go ŋi omaine goku ya enareiŋgo ore embimbiŋganoŋ. Ore eru ŋi mo moji noŋ gore meo rua nuga, iŋore agiburanji gore baka odureru soguine fukega.”

12 Oŋu bokirie teya ore eru Pailotji Yesu pirueko wakiiŋ ore yameŋ keko. Oŋu yameŋ keyayoŋ, Juda yoŋoji oŋga jojoraru iŋi mibuŋ, “Piruende wakiiŋ ine, Sisa-kiŋ koitore ogo so jikigaru fukeru gomiŋ. Moji nakenere maneme ropeko ‘Kiŋ ofoŋ fukego’ miga, iŋoji Sisa-kiŋ kiso etega.”

13 Oŋu mibi buŋo oi maneru mitigako Yesu roru sakibe wakibuŋ. Wakibi gawana Pailotji koro mo koji baru ramegabi peya, oo roperu buŋo mimitarire ŋeŋeo wakiru ŋeya. Koro ore tinaine Hibru buŋoo Gabata miku gobuŋ. Oi noŋunde buŋoo Koro koji ba rumagakiine. 14 Wakiru ŋeya, Juda ŋiŋigoji una oo ŋonemaiŋ kombaŋ ŋeiŋ ore jauebuŋ. Una oi fukeko una botuine bombeŋgako Pailotji ŋeŋeineo ŋeku Juda yoŋore iŋi yajiya, “Ŋoneniŋ, ŋoŋore kiŋ koito yo!”

15 Oŋu miko maneru oŋga jojorabuŋ, “Mataeiŋ! Mataeiŋ! Maripoŋgo qabi komenoŋ!” Oŋga jojorakabi iŋi miya, “Ŋoŋore kiŋ koitore buŋo mitaribe maripoŋgo ropeiŋ ore migobi me?” Oŋu miko soriŋ gio siŋaŋ yoŋoji kerisieru mibuŋ, “Sisa-kinji moakoŋ kiŋ koitonoŋuŋ fukega. Niŋore ŋi koito furuine mo so ŋega.”

16 Oŋu kerisieru mibi Pailotji Yesure buŋo mitariru maripoŋgo qabi komeiŋ ore meyaŋuŋgo ruaya. Meyaŋuŋgo ruame mamari ŋi yoŋoji Yesu roru siŋaŋ gabuŋ.

Yesu maripoŋgo qabuŋ.

Mat 27.32-44; Mak 15.21-32; Luk 23.26-43

17 Siŋaŋ gabi iŋoyoŋunde maripoŋ iŋoyoŋe koboru siti petigaru sakibe rakaru moreŋ mo tinaine Qorusia miegobi, oo rabuŋ. Qorusia tina oi Hibru buŋoo Golgota miegobi. 18 Oo raru maripoŋgo qabuŋ eru iŋoke ŋi yoyoka mobemobe moko yaperu Yesu botuyakuŋgo ruabi dimabuŋ.

19 Oŋu qabi Pailotji quraŋ quraŋgaru miko maripoŋgo Yesure qorugo paibe ruaru qabuŋ. Quraŋ oi iŋi quraŋgako dimaya, “Yesu Nazaret rauine, Juda yoŋore kiŋ koito yo.” 20 Yesu maripoŋgo qabuŋ, moreŋ oi siti bembeŋgo peko eru quraŋ oi buŋo yokaomo, Hibru, Latin eru Grik buŋoo quraŋgame dimaya. Ore eru Juda ŋiŋigo kokoineji odureru roware eru paibe piku quraŋ oi osebuŋ. 21 Oŋu quraŋgako Juda yoŋore soriŋ gio siŋaŋ yoŋoji Pailot iŋi ojibuŋ, “‘Juda yoŋore kiŋ koito yo,’ oŋu so quraŋgayoŋ, iŋi quraŋga, ‘Iŋoyoŋunde Juda kiŋ Koitoyaŋuŋ ego, miya.’” 22 Oi maneru Pailotji buŋo iŋi bokirieya, “Buŋo quraŋga forego ore oi oŋu peine.”

23 Mamari ŋi yoŋoji Yesu maripoŋgo qaki kambaŋ sakikomoŋ yareyaine roru ŋi 4 botuyaŋuŋgo boroiŋgaru 4 fukeko soyaŋuŋgo robuŋ. Oŋu robi marikuine peko robuŋyoŋ, oi iŋi ore soine so boroiŋgabuŋ: Oi sosowo akoŋ kambaŋ mobeine moakonji bakine. Kambaŋ mobeine mobeine so qodureru paibene rorerore gboduru babi yuku rarakaine peya. Ore eru oi egu sembeaiŋ ore boroiŋganimiŋgo embimbiŋgabuŋ. 24 Embimbiŋgaru mimane eku iŋi mibuŋ, “Oi ketigabeneŋ so sagaiŋ. Ore eru soine ore qouŋ qabeneŋ rauine fukeiŋ.” Oŋu miku qouŋ qabi Biŋe buŋo mo foriineke fukeya. Buŋo oi iŋi quraŋgame pega,

“Yoŋoji kambaŋ sakikomoŋne roru botuyaŋuŋgo boroiŋgaru soyaŋuŋgo roru marikunere qouŋ masiri ebi moji gbiŋ eiŋ.” a 
25 Yesu maripoŋgo qabi dimako ŋigo yo iŋiji kufuineo dimabuŋ: Yesure maŋgo, maŋgo gboine eru Klopasre ŋonuŋ tinaine Maria eru Maria Magdalane. 26 Yesuji maŋgoine eru yoro kiŋariŋine bembeŋgo dimabire ŋone yaperu maŋgoinere iŋi miya, “Maŋgone, go madego yo ŋoneru siŋaŋ gaku getireru goigoŋ.”

27 Oŋu miku kiŋariŋ oi iŋi ojiya, “Go maŋgogo yo ŋoneru siŋaŋ gaku getireru goigoŋ.” Oŋu miko maneru Yesure maŋgo damaŋ oo akoŋ ogame piineo raru moko gobu. Oŋu. b 

Yesuji maripoŋgo dimaku komeya.

Mat 27.45-56; Mak 15.33-41; Luk 23.44-49

28 Yesuji gioine sosowo baforeya, oi maneru oo Biŋe Qurande buŋo moji foriineke fukeiŋ ore iŋi miya, “Noŋ obure manego.”

29 Oo gonja mo wain obu jajaineke oiji puseru ŋeya. Oi ŋeko koe yaŋgbuŋ mo yaga kamasi oŋu oi roru wain obuo igokurugaru supesupe tifeine qondeŋgaru ruabi ropeko bibiineo ruabuŋ. 30 Ruabi wain obu jajaineke oi noku miya, “Oi tariga.” Oŋu miku gogoine bokeiŋgo ore ubeine kasigaru wakiko qoqotiine wapeko niniŋgaya. Oŋu. c 

Yesure tambaraŋ damuji igomuruŋgabuŋ.

31 Yesuji niniŋgame Juda ŋiŋigoji una oo ŋonemaiŋ kombaŋ ŋeiŋ ore jauebuŋ. Ŋonemaiŋ Sabat kombaŋ oi kombaŋ damaŋ yasogo fukeya. Ore eru Juda minebobo yoŋo manemeja maneru iŋi mibuŋ, “Qoŋgbuŋ yoŋoji Sabat kombaŋ damaŋgo maripoŋgo dimakabi so sagaga.” Oŋu miku gawana Pailotreo raru iŋi weu tebuŋ, “Go soine mitarinde raru maripoŋgo yabebi, yoŋore qu sia qajibi qoŋgbuŋyaŋuŋ bomukubeneŋ wakinimiŋ?” 32 Weu tebi mitarime mamari ŋiji wapebuŋ. Waperu Yesuke maripoŋgo yapebuŋ, oi pipa komenimi ore rone yokoreone more qu sia qajiru aribe raru moreo oŋuakoŋ ebuŋ.

33 Oŋu ebuŋyoŋ, Yesureo waperu ŋonebi komeya. Oŋu ŋoneru siaine so qajibuŋ. 34 So qajibuŋyoŋ, mamari ŋi yoŋoreone moji damu roru tambaraŋine qosuko oo akoŋ dari eru obu wakiya.

35 Oŋu ekabi moji ya oi jiŋoineji ŋoneya, iŋoji oi kitiŋgaku miku yo quraŋgame peko muŋambe yo osegobi. Buŋo kitiŋgaku miku quraŋgame pega, oi buŋo foriine fukega. Ŋoŋo oŋuakoŋ oi manesiŋ ganiminde maneru buŋo foriine manega ore so miga. 36 Ya oi fukeya, oi Biŋe Qurande buŋo moji foriineke fukeiŋ ore fukeya. Buŋo oi iŋi,

“Iŋore sia so qajiinebi.”
37 Eme Biŋe Qurande buŋo mo iŋi pega,

“Ŋi igomuruŋgabuŋ, yoŋoji iŋore obe jiŋoyaŋuŋ piku ŋonenimiŋ.” d, e 

Yesure qoŋgbuŋ oi ko kouŋgo yaŋgabuŋ.

Mat 27.57-61; Mak 15.42-47; Luk 23.50-56

38 Ore ŋadiineo Arimatia taoŋ rauine tinaine Josef wareya. Iŋoji Yesure kiŋariŋ fukeru goyayoŋ, Juda minebobo yoŋore eru kokoi maneru mamanesiŋine kesoŋgaru goya. Iŋoji wareru gawana Pailotreo raru Yesure qoŋgbuŋ bomukuiŋgo weu teya. Weu teme maneru mitarime wareru bomukuya.

39 Ŋi tinaine Nikodemus rone Yesureo ubuo wareya, iŋoji oŋuakoŋ wareya. Wareru qoŋgbuŋ rauteiŋ ore jiji kouineke tinaine mor oi repa obuineke kerisiebuŋ, oi komoŋ mo yobiŋine 30 kilogram ore so furiine baru wareru Josef bapi gaya. 40 Bapi garu moko Yesure qoŋgbuŋ bomukubu. Bomukuru juŋ jinaŋ kouine fiine roru qoŋgbuŋ sakiineo ruaru kambaŋ yagaŋine oiji foforibu. Juda ŋiŋigo niŋoji qoŋgbuŋnoŋuŋ oŋu eru bomogaru yaŋga yabe eegobeneŋ.

41 Yesu maripoŋgo qabuŋ, moreŋ ore mobeineo kaesesu mo peya. Kaesesu oiji jiŋorunde ko kouŋ gariine mo gufubi dimaya. Oo qoŋgbuŋ mo so ruabi taine peya. 42 Taine fukeru bembeŋgo peko Juda ŋiŋigoji ŋonemaiŋ kombaŋ ŋeiŋ ore jauebi damaŋyaŋuŋ qondiŋgaya. Ore eru Yesure qoŋgbuŋ roru oo ruaru yoŋga yabe ebu. Oŋu. f 

Copyright information for `MLH