a14Jare 21.9
c35Mat 11.27; Luk 10.22

John 3

Yesuji Nikodemus maŋkekerisiere fuŋne qaji teya.

Juda kufufunde soriŋ kaunsol botuyaŋuŋgo minebobo ŋi mo tinaine Nikodemus goya. Iŋoji Farisi (Kadi buŋore yameŋyameŋ) kubuo dimaya. Iŋoji ubu mogo Yesureo waperu iŋi ojiya, “Sogunene, go mosi qoqowirie eege, oi ŋi moji Anutu iŋoke so dimako iŋoyoŋe akoŋ eiŋgo embimbiŋgaega. Ore eru go Anutuji maŋgo egareko qaqaji fukege, oŋu manegobeneŋ.”

Oŋu miko iŋi miku bokirie teya, “Nonji buŋo foriine yobu mo iŋi mibe mane: Moji Anutureone fufuke gariine so fukeiŋ ine, iŋoji Anuture qorumaŋgo roperu ŋoneiŋ ore embimbiŋgaiŋ.”

Bokirie teko iŋi ojiya, “Moji ŋiŋigo qoruine fukeru gogu fufuke gariine oi uruŋu fukena? Iŋoji maŋgo beu maŋgo ropeme moke kuagaru roiŋgo embimbiŋgaiŋ.”

Oŋu ojime iŋi bokirieya, “Nonji buŋo foriine yobu mo iŋi mibe mane: Moji miti meso rau tebi Moro Tiriineji maŋineo rakame oo fufuke gariine so fukega ine, oŋuineji Anuture qorumaŋ maŋgo ropeiŋgo embimbiŋgaiŋ. Morende maŋgomama yoŋoreone odumade fukegobi, yoŋo morende odumade. Moro Tiriineji dobegaru maŋgo eteko odumade fukeegobi, yoŋo Sombunde odumade.

“Ore eru ŋoŋo fufuke gariine Anutureone so fukenimiŋ, oi so sagaga. Buŋo oi mibe ore eru so popureniŋ. Gbinji iŋoyoŋere aŋigo kosa qame fonuŋine maneegeyoŋ, oi urone qaku wareega eru uroobe qaku raega, goji ore fuŋine so mane taniŋgage. Moro Tiriineji ŋiŋigo maŋgo eyareru fufuke gariine fukebuŋ, sosowo yoŋore fuŋne gbiŋ ore so fukega.”

Oŋu bokirieme Nikodemusji qiŋgbuŋ qaku iŋi miya, “Oi uruŋu fukena?”

10 Oŋu miko Yesuji ojiya, “Go Israel kufufuŋ qaji noreege eru jibu buŋo ore fuŋine so mane taniŋgage. Oi so sagaga. 11 Nonji buŋo foriine yobu mo iŋi mibe mane: Niŋoji uruŋu mane mukugobeneŋ, oi miku barariŋga yareegobeneŋ eru uruŋu jiŋonoŋunji ŋoneru manegobeneŋ, oi kitiŋgaku miegobeneŋ. Oŋu egobeneŋyoŋ, ŋoŋoji jibu Biŋe buŋonoŋuŋ oi so maneru sabareegobi.

12 “Morende ya jiŋoji ŋoŋoneine ore buŋo mibe maneru so manesiŋ nugobi ine, nonji Sombunde ya so ŋoŋoneine ore fuŋine ŋajibe oi uruŋu manesiŋ ganobuŋ? 13 Morende ŋi moji Sombuŋgo so ropeyayoŋ, Sombuŋ eru morende Ŋi foriineji Sombuŋ kaeo go wakiru fuke taniŋgaya, iŋoji kirieru Sombuŋgo ropeiŋ.

14 “Anutuji Moses moreŋ buroineo mitigako kopa aenji kobeŋ sasakoine baku tokuo qakasigako dimaya, ore so Sombuŋ eru morende Ŋi Foriine oi qakasigabi roperu dimaiŋ. 15 Ŋiŋigo iŋo manesiŋ gagobi, yoŋoji sosowo gogo sanaŋine bofukeru gonimiŋ ore eru paibe ropeiŋ.

16 “Ore fuŋine oi iŋi: Ŋiŋigo oi manesiŋ gaegobi, yoŋoreone moji egu sibirigaiŋgo eru Anutuji moreŋ so jeŋgoma manjoko enoreya. Noŋuŋ sosowo qowirieru gogo sanaŋinere biŋe fukekimiŋ ore eru Madeine moakoŋ yobu oi noreya. 17 Ŋiŋigo moreŋ so go ragobeneŋ, Anutuji Madeine noŋunde buŋo mitariiŋgo ore matayoŋ, Madeineji munaŋ qa noreko kantri so qowirieru seŋgiŋbaŋgiŋ fukekimiŋ ore eru soreme moreŋgo wakiya.

18 “Ŋiŋigo moji Madeine manesiŋ gaga, Anutuji iŋore buŋo mitarime so sibirigaiŋ, moji Yesu so manesiŋ gaga, Anutuji iŋore buŋo mitarime goga. Anuture Made moakonde tina so manesiŋ gaga ore eru misi korure biŋe fukeiŋ. 19 Anutuji moreŋ ŋiŋigo buŋonoŋuŋ mitariega, ore fuŋine oi iŋi: Tatamaji moreŋgo wakiru fukeyayoŋ, ŋiŋigo eebobo sembene sembene eba eku gobuŋ. Oŋu goku Anuture tatamare taki yabeme maŋyaŋuŋ qisirire eeboboo kosa kiperu go wapebuŋ.

20 “Sosowo eebobo sembene eegobi, yoŋoji Anuture tatamare taki yabeme ŋadi gaegobi. Anutuji eeboboyaŋuŋ sembene sembene oi barariŋgaru miyareme mimiyaŋuŋ egu manenimiŋ ore kokoi maneegobi. Oi maneru tatamainere maŋgo so ropeegobi. 21 So ropeegobiyoŋ, moji buŋo foriine boyoberu goga, iŋoji soine tatamainere maŋgo ropeiŋ. Anutuji boburogame eeboboine eba eku goya, ore eeboboine oiji totogo fukeiŋ ore manega.” Oŋu. a 

Jon Mitimeso ŋiji Yesure fuŋne mifukeya.

22 Yesuji oŋu miforeru dimaku kiŋariŋpuine oga yaberu Jerusalem siti bokeru Judia prowinsre moreŋ ŋadio rabuŋ. Oo raru kiŋariŋpuine yoŋoke sonda goine jikigaru goku ŋiŋigo miti meso rau yareru goya. 23 Yesuji oŋu goyayoŋ, Jonji oŋuakoŋ moreŋ tinaine Salim ore bembeŋgo goya. Moreŋ tinaine Ainon oo obu kokoine peko eme ŋiŋigoji Jondeo waperu miti meso rau yareiŋgo weu tebi afagaru rau yareru goya. 24 Damaŋ oo Jon iŋo witi pigo so ruabuŋ ŋeya.

25 Juda yoŋoji munaŋ qaiŋgo ore meyaŋuŋ jureru gobuŋ. Ore eru Jonde kiŋariŋpu yoŋo Juda ŋi moke buŋo ore noigoi miku fuŋgaru migobobo ebuŋ. 26 Oŋu ebi yobiŋgame Jondeo wareru iŋi ojibuŋ, “Sogunenoŋuŋ mane, ŋi Jordan obu mobeineo goke goko gake fuŋine kitiŋgaku minde, iŋoji ŋiŋigo miti meso rau yareme kubu sogo sogo iŋoreo raegobi.”

27 Jonji oi maneru iŋi bokirieya, “Anutuji ŋi more ya mo Sombuŋgone so rua tena ine, iŋoji oi raugaiŋgo embimbiŋgaiŋ. 28 Iŋoke goku iŋi miboŋ, ‘Noŋ Munaŋqoqo Rauine Kristo so fukegoyoŋ, Anutuji sore nume rone warego iŋoji ŋadineo wareiŋ.’ Nonji buŋo oi miboŋ, ŋoŋo oi soine ŋoŋo-ŋaŋe kitiŋgaku miku gonimiŋ ore so fukegobi. 29 Ore soso eru iŋi mibemiŋ: Ŋi moji ŋigo biŋeineke fukeru ŋigo roiŋgo jeri buŋo misaueku goga. Oŋu gome ŋi ogoineji bembeŋgo dimaku jeri buŋore maru maneru iŋore jeŋgoma jerieega. Ore so nonji Yesure ogo fukeru iŋore jeriebe jeribari oiji muŋambe yo maŋne puseko gogo. 30 Yesure tinabiŋeji sogueru saueme Jon nonde qitiwako sagaiŋ.” Oŋu. b 

Yesuji Sombuŋgone wakiya ore fuŋine miya.

31 “Moji paibeone wakiya, iŋoji ŋiŋigo sosowo yadureru ropekiine fukega. Moji moreŋgo fukeru morende biŋe fukega eru moreŋgo gogore buŋo miega. Sombuŋgone wakiru wareya, iŋoji sosowo yadureru ropekiine fukega. 32 Iŋoji ya ŋoneru mane mukuru goya, ore fuŋine miku kitiŋgaku munaŋ moge oŋuine dimaga. Oŋu dimagayoŋ, kikitiŋ buŋoine oi ŋiŋigo moji mo so maneru sabarega.

33 “Ŋiŋigo moji kikitiŋ buŋoine maneru sabarega, iŋoji Anutu foriine yobu fukega ore buŋoine basanaŋgame sanaŋ qaŋqaŋine fukeiŋ. 34 Anutuji kiŋaŋ ŋiine soreme Moro Tiriine suroŋ paio matayoŋ, boakoŋ yobu oteega. Ore eru kiŋaŋ ŋiineji Anuture buŋo foriine oi barariŋgaru miega. 35 Mamaineji Madeine manji jojoko eteega ore eru ya sosowo biŋe qa teru meineo ruame pega.

36 “Ŋiŋigo moji Madeine manesiŋ garu maŋine kerisiega, iŋoji moke qowirieru gogo sanaŋinere biŋe fukega. Moji Madeinere buŋo so reŋgaega, Anuture yombenji iŋore paio roperu damaŋ so dimako gogo sanaŋinere fuŋne oi so ŋone mukuru mo kosa goga.” Oŋu. c 

Copyright information for `MLH