a1Mat 13.55; Mak 6.3

Jude 1

Juda bisop Jeimsre gbo nonji Yesu Kristore kiŋaŋ qaku maŋkekerisie ogopune ŋoŋoke buŋo mimane ekimiŋ ore wareru quraŋ yo quraŋgago.

Anutu Mamanoŋunji oŋga ŋareru maŋ wombuŋineji manjoko eŋareko Yesu Kristoji dobu kipe ŋareko gogobi. a 

Copyright information for `MLH