a4-6Ais 40.3-5
b7Mat 12.34; 23.33
d9Mat 7.19
f19-20Mat 14.3-4; Mak 6.17-18
g22Jen 22.2; Kiki 2.7; Ais 42.1; Mat 3.17; Mak 1.11; Luk 9.35

Luke 3

Jon Mitimeso ŋiji Biŋe buŋo miya.

Mat 3.1-12; Mak 1.1-8; Jon 1.19-28

Zekaraiare made Jon iŋoji gioine fuŋgaya. Damaŋ oo Sisa-kiŋ tinaine Taiberius iŋoji Rom sitio goku moreŋine moreŋine qodureru gosa 15 ŋi koito fukeru jikigaru siŋaŋ yabeko gobuŋ. Siŋaŋ yabeiŋ ore moreŋine moreŋine Israel roregaru pegobi, oi bobogabi mobeine 4 fukeko yoŋore kiŋ koitoyaŋuŋ 4 oi iŋi igodoŋ yabebuŋ:

Pontius Pailot, Herod, Filip eru Lisanias. Pontius Pailot oi Judia prowinsre gawanayaŋuŋ goya. Kiŋ Herodji Galili prowins siŋaŋ yabeya eru kakaine Filipji Ituria eru Trakonitis prowins yoyoka yoŋore koitoyaŋuŋ goya eru Lisanias iŋoji Abilene moreŋ roru goya.

Soriŋ gio siŋaŋ qoruine yoyoka gobu, tinayakuŋ Anas eru Kaiafas. Damaŋ oo Zekaraiare made Jon iŋoji moreŋ buroineo gokame Anuture Biŋe buŋo fukeko maneya. Anuture Biŋe maneru raru Jordan obu sogore bembeŋgo moreŋ so roregaru goya. Roregaru goku Biŋe buŋoji maŋyaŋuŋ bapakareru iŋi miku goya, “Ŋoŋo maŋ-ŋaŋuŋ kerisiebi nonji miti meso rau ŋarebemiŋ. Oŋu ruabi Anutuji agiburaŋ-ŋaŋuŋ jureru bokeiŋ.”

Ore buŋoine oi kajeqouŋ ŋi Aisaiaji quraŋgame iŋore Biŋe Quraŋgo iŋi pega,

“Kiŋaŋ mimerereŋ moji moreŋ buroineo oŋgaku gome raru buŋoine iŋi manenimiŋ,
‘Ofonji wareiŋ-oo! Ore eru jaueru kadiine bataniŋgainebi. Maŋ-ŋaŋuŋ botiŋgaru kadiine reuinebi. a 
Kadi wone sosowo kemagabi poretiŋ fukeiŋ.

Tuku fuŋqoduine sosowo oi qomukuru kega reubi rondiŋ fukeiŋ.
Kadi kekekasiineke oi bobiaŋgabi poretiŋneiŋ.
Gbinji kadi bakaigame siombeŋsaombeŋ pega, oi ketigaru bataniŋgabi posikeiŋ.
Anutuji seŋgiŋbaŋgiŋ Rauine soreme wareko moreŋine moreŋine sosowo

yoŋoji oi ŋoneru mane mukunimiŋ.”
Jonji ore so maŋyaŋuŋ bapakareko ŋiŋigo qokoine qokoine yoŋoji miti meso rau yareiŋ ore iŋoreo warebi ŋone yaberu iŋi yajiya, “O qoti kobende osigidapu, ŋoŋo maŋ-ŋaŋuŋ so kerisiebi Anuture maŋ rigaŋgame geoine bokirie ŋareiŋgo ega. Oi sumuŋganiminde kajeqouŋ buŋo oi moji ŋajiko sombuŋaŋuŋ maneru yoo waregobi? b 

“Ore eru bio fofori maŋ-ŋaŋuŋ kerisieinebi. Seineŋaŋuŋgone kiriebi foriine fukeko oi eeboboŋaŋunji totogo yaduru goinebi. Maŋ-ŋaŋuŋgo gbegbedi buŋo iŋi so manesuinebi, ‘Niŋoji Abrahamde osigida gobeneŋ Anutuji so sibiri nobeiŋ.’ Oŋu omoŋaŋuŋgo qaegobiyoŋ, foriine oi so eegobi. Nonji ore eru iŋi ŋajibemiŋ: Anutuji ko yo soine mitiga yareko qowirieru Abrahamde osigidapu fukeru Anutu miteŋ gaenimiŋyoŋ, ŋoŋo uruŋu? c 

“Maŋ-ŋaŋuŋ so kerisienimiŋ ine, Anutuji ŋoŋo yo oŋuine ketigabi wakiiŋgo egobi. Yo sosowo foriine fiine so fukeegobi, oi ketigame wakibi misigo bokeme rakanimiŋ. Yo oŋuine ketigainde ome miine suŋa baru yo fuŋgo ruame jaueru pega. Anutuji sembeneŋaŋunde geo bokirie ŋareiŋ.” d 

10 Oŋu yajiko ŋiŋigo qokoine qokoine yoŋoji iŋi weu tebuŋ, “Ore eru niŋo uruŋu ebeneŋ sagaiŋ?”

11 Weu tebi iŋi bokirieya, “Moji mariku yoyoka roru goga, iŋoji yokoreone mo oi marikuine tomiri oi oteine eru uri yoŋoji uqoyaŋuŋke gogobi, yoŋoji oŋuakoŋ uqoyaŋuŋ tomiri yoŋore boroiŋgaru yareinebi.”

12 Takis roro ŋi goineji oŋuakoŋ miti meso rau yareiŋ ore wareru weu tebuŋ, “Qaqaji, niŋoji uruŋu ebeneŋ sagaiŋ?” e  13 Weu tebi yajiya, “Gawmanji takisre jare mitiga ŋareme pega, so oi so odureru roinebi.”

14 Mamari ŋi goineji oŋuakoŋ weu tebuŋ, “Eru niŋomeŋ? Niŋoji uruŋu ebeneŋ sagaiŋ?” Weu tebi iŋi yajiya, “More monende bapakareru yoyoiŋ eru kekogaru so einebiyoŋ, ŋoŋo-ŋaŋunde furi roegobi, oike maŋmoakoŋ eru waigo goinebi.” 15 Ŋiŋigo sosowo yoŋoji “Jonji Munaŋqoqo Rauine Kristo egu fukeiŋ,” oŋu miku maŋyaŋuŋgo manesubuŋ. Ore fuŋine manenimiŋ ore kaje rurua gobuŋ.

16 Oŋu ebi Jonji oi sosowo iŋi yajiya, “Nonji meso omaineji rau ŋaregoyoŋ, ŋi usuŋine sanaŋ qaŋqaŋine mo wareiŋ. Iŋore usuŋ ropekiineji nonde odureiŋ. Iŋoji ŋi ropekiine fukeiŋ ore nonji iŋore kufu komonde nigiŋ bapigaru piruebemiŋgo embimbiŋgabemiŋ. Iŋoji Moro Tiriine maŋ-ŋaŋuŋgo ruame jo boruŋineji ke keririke ŋabeme oŋuine oiji rau ŋareiŋ. 17 Iŋoji foriine eru komoŋine boroiŋ yapeinde sara roru waperu pioru ketikieru osoeiŋ. Osoeru wit koruŋine qojugaru rouŋineo ruaiŋyoŋ, komoŋine eru komeine oi ofaŋgako misi korugo rakaru tatariine tomiri ja kupeiŋ.”

18 Buŋo oŋuine oŋuine kokoine jikigaru miku maŋyaŋuŋ bapakareru Bobiaŋ Biŋe ŋiŋigo kubu sogo oi mitaniŋga yareru goya. 19 Goyayoŋ, moreŋ mobeinere kiŋ koito Herodji kakainere ŋonuŋ tinaine Herodias oi kamiine roko eru sembene fuŋne fuŋne eru goya, oi Jonji barariŋga yareru totogo miteya. 20 Miteme sembeneine mo jikigaru eru Jonde gio ketigaru mamari siŋaŋine miko Jon roru witi pigo ruabuŋ. Oŋu. f 

Jonji Yesu miti meso rau teya.

Mat 3.13-17; Mak 1.9-11

21 Jonji ŋiŋigo sosowo miti meso rau yareru Yesu oŋuakoŋ miti meso rau teya. Rau teko oŋga wosiko oo akoŋ qonikinji aŋgaya. 22 Aŋgame Moro Tiriineji kerisieru kabu webo oŋuine fukeru Yesure paio wakiya. Oŋu wakiko Sombuŋgone buŋo maru mo iŋi fukeya, “Goji nakene wombuŋ made fukende beune fiame ŋoneguru aŋi manego.” Oŋu. g 

Yesure apa ŋaso yoŋore tina buru

Mat 1.1-17

23 Jonji Yesu miti meso rau teya, iŋo gosaine 30 ore so fukeko munaŋqoqo gioine fuŋgaru baku goya. Baku gokame Josefre made fukega, ŋiŋigoji oŋu manesubuŋ. Yesure mama Josef, ŋasoine tinaine Heli. 24 Yesu apaine tinaine Matat, ŋiriŋuruine tinaine Liwai. Liwai mamaine Melki, ŋasoine Janai, apaine Josef, 25 ŋiriŋuruine Matatias. Matatias mamaine Amos, ŋasoine Nahum, apaine Esli, ŋiriŋuruine Nagai. 26 Nagai mamaine Mat, ŋasoine Matatias, apaine Semen, ŋiriŋuruine Josek. Josek mamaine Joda, 27 ŋasoine Joanan, apaine Resa, ŋiriŋuruine Zerubabel. Zerubabel mamaine Sealtiel, ŋasoine Neri.

28 Apaine Melki, ŋiriŋuruine Adi. Adi mamaine Kosam, ŋasoine Elmadam, apaine Er, 29 ŋiriŋuruine Josua. Josua mamaine Elieser, ŋasoine Jorim, apaine Matat, ŋiriŋuruine Liwai. 30 Liwai mamaine Simeon, ŋasoine Juda, apaine Josef, ŋiriŋuruine Jonam. Jonam mamaine Eliakim, 31 ŋasoine Melea, apaine Mena, ŋiriŋuruine Matata. Matata mamaine Natan, ŋasoine Deiwid, 32 apaine Jesi, ŋiriŋuruine Obed. Obed mamaine Boas, ŋasoine Salmon, apaine Nason.

33 Ŋiriŋuruine Aminadab. Aminadab mamaine Admin, ŋasoine Arni, apaine Hesron, ŋiriŋuruine Peres. Peres mamaine Juda, 34 ŋasoine Jeikob, apaine Aisak, ŋiriŋuruine Abraham. Abraham mamaine Tera, ŋasoine Nahor, 35 apaine Seruk, ŋiriŋuruine Reu. Reu mamaine Pelek, ŋasoine Eber, apaine Sela, 36 ŋiriŋuruine Kainan. Kainan mamaine Arpaksad, ŋasoine Siem, apaine Noa, ŋiriŋuruine Lamek. 37 Lamek mamaine Metusela, ŋasoine Enok, apaine Jared, ŋiriŋuruine Mahalalel. Mahalalel mamaine Kenan 38 ŋasoine Enos, apaine Set, ŋiriŋuruine Adam. Adam oi Anutuji bofukeya. Oŋu.

Copyright information for `MLH