a4Dut 8.3
b8Dut 6.13
c10Kiki 91.11
d11Kiki 91.12
e12Dut 6.16
f18-19Ais 61.1-2
h251 Kiŋ 17.1
i261 Kiŋ 17.8-16
j272 Kiŋ 5.1-14
k32Mat 7.28-29

Luke 4

Satanji Yesu esoigaru goya.

Mat 4.1-11; Mak 1.12-13

Jonji Yesu miti meso rau teme Moro Tiriineji maŋine puseko Jordan obuone kirieme ogagaru moreŋ buroineo raya. Raru oo gokame Sembene Rauineji esoigaru gokame una 40 tariya. Damaŋ 40 oo uqo mo so noku gome tariko uqore komeya.

Uqore komeko Sembene Rauineji iŋi ojiya, “Go Anuture made fukege ine, oi naduru ko yo mitigande qowirieru poroŋ fukeko no.”

Ojiko bokirieya, “Mata! Biŋe Quraŋgo buŋo iŋi quraŋgabi pega, ‘Uqo akoŋ ŋiŋigo gogo so noreega.’” a 

Bokirieme Satanji ogagaru tuku joroine mogo roperu morende kantriine kantriine sosowo oi pipa odu teya. Odu teru iŋi ojiya, “Nonji kantri sosowo oi siŋaŋ yabebeminde usuŋ eru mebo yare kuririine oi nonde meo ruakiine pega. Ore eru oi nakene aŋi so mo otebemiŋgo miku soine oi otebemiŋ. Ore eru ya sosowo yo gore meo ruabemiŋ. Ore eru go ohowene baku miteŋ numiŋ ine, oi sosowo gore biŋe fuke foreiŋ.”

Oŋu ojiko iŋi bokirieya, “Mata! Biŋe Quraŋgo buŋo iŋi quraŋgabi pega, ‘Go Ofoŋ Anutugore ohowe baku miteŋ garu oi moakoŋ kiŋaŋ qa teku goigoŋ.’” b 

Bokirieme Satanji Yesu moke ogagaru Jerusalem sitio raru boji sorinde bubuo paibe roperu iŋi ojiya, “Go Anuture made fukege ine, go yoone riŋaru yukube rakaigoŋ. 10 Biŋe Quraŋgo buŋo mo iŋi quraŋgabi pega, ‘Anutuji mimerereŋpuine mitiga yareko soine siŋaŋ guru dobu kipe gunimiŋ,’ c  11 eru buŋo mo oi iŋi, ‘Yoŋoji meyaŋunji ba gubi rakaru koji kufugo keguku kesibiri so egareiŋ.’” Ore eru soine rakaru so sibiri guiŋ. d 

12 Oŋu ojiyayoŋ, Yesuji iŋi bokirie teya, “Mata! Anutuji miga, ‘Go Ofoŋ Anutugo eesoi so eteigoŋ.’” e 

13 Sembene Rauineji eesoi sosowo oi Yesu eteme tariko bokeru raya. Oŋu.

Yesuji fuŋgaru munaŋqoqo gio baya

Mat 4.12-17; Mak 1.14-15

14 Yesuji moreŋ buroine bokeme Moro Tiriinere usunji iŋoke dimako Galili prowinsgo kirieya. Kirieme buŋo biŋeineji saueru pi kae roregaru ŋe rabuŋ, oi sosowo sagaru raya. 15 Sagako kaeine kaeine roregaru oŋgawowosi piyaŋuŋgo roperu Biŋe buŋo qaji yareya. Qaji yareme manebuŋ, sosowo yoŋoji jerieru miteŋ gabuŋ. Oŋu.

Nazaret yoŋoji Yesu ŋadi gabuŋ.

Mat 13.53-58; Mak 6.1-6

16 Yesuji kirieru sosogue taoŋine Nazaret oo raya. Sonda kombanji wareko eega ore so oŋgawowosi pigo roperu Biŋe Quraŋ ose yareiŋgo ore pakereya. 17 Pakereme kajeqouŋ ŋi Aisaiare Biŋe Quraŋ otebi qoromureru buŋo mobeine iŋi quraŋgabi pega, oi bofukeya:

18 “Ofonde Moro Tiriineji nonde maŋgo rakaru gio bobore bogunu nume ŋiŋigo

wakiqoqoine yoŋore Bobiaŋ Biŋe mitaniŋgaego. Iŋoji sore nume buŋo iŋi misaueego:
Sembeneji nigiŋ yabeko gogobi, Anutuji oi pirueru bomuku yabeme gonimiŋ.

Anutuji jiŋokombi ŋiŋigo jiŋoyaŋuŋ botigame moke piru ŋonenimiŋ.
Rakakiine afakoŋ eru bodugaru bawaki eyarebi gogobi, Anutuji oi bomuku yabeme batiqatiine tomiri gonimiŋ. f 
19 Ofonji munaŋqoqore gosa fiine ruame ware fukeiŋ, nonji ore kiŋaŋine wareru oi mitaniŋgaego.”
20 Buŋo oŋu osegaru quraŋ poporiŋine oi poporiŋgaru siŋaŋine oteru wakiru ŋeya. Ŋeko oŋgawowosi pigo ŋebuŋ, yoŋoji sosowo sorondoŋ eru jiŋosopu bibitatara ebuŋ. 21 Bibitatara ebi fuŋgaru iŋi yajiya, “Biŋe Qurande buŋo yo osegabe kajeŋaŋuŋgo rakame manegobi, ore foriine muŋambe yoo fukega.”

22 Oŋu yajiko yauŋmoriri buŋoine buŋoine miineone wakiko sosowoji oi maneru waragaru mijakieru buŋo ore midobodoine oi iŋi mibuŋ, “Ŋi yo Josefre made me?”

23 Mibi iŋi yajiya, “Ŋoŋo damaŋine damaŋine qoqiŋ buŋo yo miegobi, ‘Bobooro ŋi go gake bobobiaŋ eigoŋ.’ Ŋoŋo qoqiŋ buŋo oi muŋambe yoo najininde manegobi, oi manego. Oi miku iŋi minobuŋ, ‘Go Kaperneam taoŋgo raru mosi qoqowirie ropekiine bande biŋeine manebeŋ, ore so gakere kaeo yoo oŋuakoŋ baigoŋ.’” 24 Oŋu miku yajiya, “Nonji buŋo foriine mo iŋi ŋajibemiŋ: Kajeqouŋ ŋiŋigo mo iŋoyoŋunde sosogue taoŋgo so mane tebi ropeiŋ. g 

25 “Nonji buŋo fori wombuŋine mo iŋi ŋajibemiŋ: Elaijare damaŋgo Anutuji Sombuŋ mendiine keme gosa yokaomo eru kaiŋ 6 ore maŋgo kue so keme roro soguine fukeko moreŋ sosowo sagaya. Damaŋ oo ŋigo koje kokoine Israel maŋgo gobuŋ. h  26 Kokoineji gobuŋyoŋ, Anutuji Elaija yoŋoreone moreo raiŋgo ore so soreyayoŋ, kotu moreŋ Saidonde kae tinaine Sarefat oo ŋigo koje moakoŋ iŋoreo soreme raya. i  27 Kajeqouŋ ŋi Elisare damaŋgo waeji Israel ŋi kokoine kefa yabeme gobuŋyoŋ, yoŋoreone moji mo so posikeya. Matayoŋ, kotu moreŋ Siriaone ŋi tinaine Naeman oi moakonji Elisare buŋo manesiŋ garu posikeru fiaya.” j 

28 Yesuji oŋu yajiko oŋgawowosi pigo ŋebuŋ, yoŋoji sosowo buŋo oi maneru maŋyaŋuŋ rigaŋgame aari fuke yareya. 29 Aari fuke yareko pakereru Yesu kanegaru yobebi taoŋ sakiineo raya. Taoŋyaŋuŋ oi tukure koru bembeŋgo babi dimaya, oo igogabi rakaiŋ ore rabuŋ. 30 Rabuŋyoŋ, botuyaŋuŋgo kegoigaru boke yaberu raya. Oŋu.

Kaperneam taoŋgo gemo mo yobeya.

Mak 1.21-28

31 Yesuji Galili prowins maŋineo Kaperneam taoŋgo wakiru roperu Sabat kombaŋgo ŋiŋigo kubu qaji yareya. 32 Qaji yareko buŋoineji usuŋineke fukeko miya. Ore eru kufufuŋ yoŋoji oi ŋoneru popureru waragabuŋ.

33 Oŋgawowosi pi oo ŋi mo gemoineke ŋeya. Ŋeko gemoineji fofo oŋga jojoraku buŋo iŋi oŋgaya, 34 “Ae! Yesu, Nazaret ŋi! Go uruŋu enoreiŋgo ege? Niŋo sibiri nobeiŋgo ore warege me? Noŋ fuŋnego mane mukugo. Go Anuture ŋi Roosiŋine fukege.”

35 Oŋu oŋgako Yesuji kanegaru iŋi miteya, “Go buŋogo bokeru ŋi yo bokeru use.” Oŋu miteme gemoji ŋi oi roru bokeme rondiŋgaru botuyaŋuŋgo moreŋgo rakako qaku kesibiri mata yobu fukeru wape bokeru raya.

36 Rako sosowoji meayaŋuŋ tariko waragaru botuyaŋuŋgo mimane eku iŋi mibuŋ, “Yei! Buŋo yo wamo buŋo? Iŋoji usuŋ suŋsuŋ paiineo gemo mitiga yareko reŋgaru wape ragobi.” 37 Oŋu fukeko Yesure tinabiŋeji saueru kae sosowo bembeŋgo ŋe rabuŋ, oo raru sagaya. Oŋu. k 

Yesuji jibe ŋiŋigo kokoine bobiaŋ yabeya.

Mat 8.14-17; Mak 1.29-34

38 Yesuji pakereru Kaperneam oŋgawowosi pi oi bokeru Saimon Pitare pigo ropeya. Ropeko Saimonde safanji sakijo jibe yasogo bame peya. Peko iŋore eru Yesu oŋga wosi tebuŋ. 39 Oŋga wosi tebi raru daberu rakaru sakijo miteme bokeko oo akoŋ pakereru uqo rigaru gume yabeya.

40 Wegi jiriŋine mukuru rakako oo ŋiŋigo goine yoŋoji ogopuyaŋuŋ jibe fuŋne fuŋne oiji bayabeme pebuŋ, oi sosowo oga yaberu Yesureo warebuŋ. Warebi meine sosowo yoŋore paio bubu ruako fia forebuŋ. 41 Gemo yoŋoji oŋuakoŋ ŋiŋigo kokoine yoŋore maŋgone wape jojoraku iŋi oŋgabuŋ, “Go Anuture made fukege.”

Yesuji Munaŋqoqo Rauine Kristo fukega, yoŋoji oi manebuŋ ore Yesuji miyareru miyaŋuŋ qojigaru yobe yabeya. Oŋu.

Munaŋqoqo gioine oi Galili sagaya.

Mak 1.35-39

42 Yesuji kubaŋ peko kae wegi jiriŋ sineko pakereru iŋoyoŋe yaŋekoŋ rakaru guruine mogo raya. Rayayoŋ, ŋiŋigo yoŋoji baaru ra bofukeru so boke yaberu raiŋgo ore esoigaru sabarebuŋ. 43 Sabarebuŋyoŋ, iŋi yajiya, “Nonji Anutu qorumaŋinere Bobiaŋ Biŋe oi taoŋ goine yoŋore oŋuakoŋ mitaniŋga yarebe sagaiŋ. Anutuji ore eru sore nuya.”

44 Oŋu miku raru Galili prowins roregaru oŋgawowosi piyaŋuŋgo Biŋe buŋoji maŋ bapakare yaberu goya. Oŋu.

Copyright information for `MLH