b5Jen 22.2; Dut 18.15; Kiki 2.7; Ais 42.1; Mat 3.17; 12.18; Mak 1.11; Luk 3.22
c10Mal 4.512Mat 11.14
d20Mat 21.21; Mak 11.23; 1 Kor 13.2
e24Eks 30.13; 38.26

Matthew 17

Yesure sakiji qowirieya.

Mak 9.2-13; Luk 9.28-36

Una 6 tarime Yesuji Pita, Jeims eru Jeims gboine Jon oga yaberu yoŋoyoŋe akoŋ tuku joroine mogo roperu taineo gobuŋ. a  Gokabi jiŋo maiyaŋuŋgo dimako Yesure saki kamasiji qowirieru fuŋine mo fukeya. Jiŋo maiineji wegi jiŋoine oŋuine tamaeko marikuineji gbagbataeŋine fukeru tatamake fukeya.

Oŋu fukeko ŋonebi Moses eru Elaija yokoji fuke yareru Yesuke buŋo buŋo mimane ebuŋ. Mimane ebi Pitaji fuŋgaru buŋo miku Yesu iŋi ojiya, “Ofoŋ, niŋo yoo manjeri manegobeneŋ. Ore eru aŋigo manege ine, nonji soine ako yokaomo babemiŋ. Gore mo, Mosesre mo eru Elaijare mo.”

Oŋu ojiru dimako kuaŋ gbagbataeŋine kuririquraŋineke moji wakiru konuineo komoŋ yabeko ore maŋineone buŋo maru mo iŋi wakime manebuŋ, “Ŋi yo nakene yoro made. Nonde maŋ aŋi soguineji iŋoreo pega. Ŋoŋo iŋore buŋo maneru goinebi.” b  Kiŋariŋ yoŋo buŋo oi maneru gburugburu yabeko daberu moreŋgo wakiru kokoiyaŋuŋ afaine mata manebuŋ.

Oŋu manebi Yesuji yoŋoreo wareru sakiyaŋuŋ bouaku iŋi yajiya, “Ŋoŋo pakereniŋ. Kokoiŋaŋuŋ so maneinebi.” Buŋo oi maneru piku pakereru yoyoka oi so ŋone yapebuŋyoŋ, Yesuji akoŋ dimako ŋonebuŋ. Oŋu.

Jon Mitimeso ŋi oi Elaijare tife fukega.

Tukuone pagaŋgo wakiru Yesuji iŋi mitiga yareya, “Ŋoŋo ya ŋonegobi, ore biŋeine oi ŋiŋigo mo so yajiinebi. Sombuŋ eru morende Ŋi foriineji komegone pakereko ore ŋadiineo oi soine mitaniŋgaru gonimiŋ.”

10 Oŋu mitiga yareko kiŋariŋpuine yokaomo yoŋoji Yesu iŋi weu tebuŋ, “Kadi buŋore qaqaji yoŋoji buŋo iŋi oi wamore miegobi, ‘Ŋi Elaijaji bonieru Sombuŋgone wakiko Munaŋqoqo Rauineji iŋore ŋadio fukeiŋ?’” c 

11 Weu tebi bokirieru iŋi yajiya, “Elaijaji bonieru wakiru fukeru gogo sosowo bobiaŋgaiŋ. Buŋo oi foriineyoŋ, 12 nonji iŋi ŋajibemiŋ: Elaijaji wakiru fukeyayoŋ, oi ŋoneru fuŋine so mane mukubuŋyoŋ, ŋiŋigo yoŋo oi yoŋoyaŋunde aŋi boyoberu kosa etebuŋ. Oŋuakoŋ Sombuŋ eru morende Ŋi foriine oŋuakoŋ kosa etebi Juda minebobo kekesuesueyaŋuŋke yoŋore meo rakaru joiserereŋ maneiŋ.” 13 Elaijare oŋu miku foriine Jon Mitimeso ŋire buŋo yajiya, kiŋariŋ yoŋoji oi oŋu mane taniŋgabuŋ. Oŋu.

Yesuji gemo yobeko madeji fiaya.

Mak 9.14-29; Luk 9.37-43

14 Yesu eru kiŋariŋ yokaomo yoŋoji tukuone wakiru ŋiŋigo kubu yoŋoreo warebi ŋi moji Yesure maŋfuŋgo wareru dikanji keteru iŋi ojiya, 15 “Ofoŋ, goji madene ŋonemaiŋ eteigoŋ. Jibe bako rondiŋgaru wakiru qame isiŋbiriŋ qaku joiserereŋ kokoine maneega. Damaŋ kokoine rondiŋgaru misigo me obuo rakaega. 16 Nonji iŋo ogagaru kiŋariŋpugo yoŋoreo waregoyoŋ, yoŋoji iŋo bobiaŋganimiŋgo embimbiŋgagobi.”

17 Oŋu ojiko bokirie teru miya, “Yei! Morende ŋiŋigo qoqomuku eru iŋgoŋmaŋgoŋineke, damaŋ wojimu ŋoŋoke goku qataŋ ŋabebe Anutu so manesiŋ gabi joiserereŋ maneebemiŋ? Iŋo ogaru nondeo yoo wareniŋ.” 18 Oga garu warebi Yesuji gemo oi miteko bokeru rame madeji damaŋ oo akoŋ fiaya.

19 Fiame kiŋariŋpuine yoŋo oi ŋoneru yoŋoyaŋekoŋ Yesureo wareru ŋeku iŋi weu tebuŋ, “Niŋoji wamore oi niŋonoŋe akoŋ yobeiŋgo embimbiŋgagobeneŋ?”

20 Weu tebi iŋi yajiya, “Mamanesiŋ-ŋaŋuŋ mendaine fukega ore eru oi yobeiŋgo embimbiŋgagobi. Nonji buŋo foriine mo iŋi ŋajibe maneniŋ: Mamanesiŋ-ŋaŋunde fori oi yojuŋ korunde so ena ine, ŋoŋoji soine tuku yoore Rau iŋi mitiganobuŋ, ‘Go tuku oi bomukuru pakereru raru aribe aroo rua.’ Oŋu miku manesiŋ gabi ore so fukeko aroo raiŋ. Anutu manesiŋ gabi dobe ŋabeko ya more so embimbiŋganimiŋ.” d  21 (Gemo kamasiine oŋuine oi oŋga wosiru uqo sowo goku yobekimiŋ. Ya furuine mo ebeneŋ iŋoji so waperu raiŋ. Oŋu.)

Yesuji komeinere Biŋe miko ate yoyoka fukeya.

Mak 9.30-32; Luk 9.43b-45

22 Yesuji kiŋariŋpuine yoŋoke moko Galili prowins maŋineo roregaru kadio rabi Yesuji buŋo koruŋ iŋi yajiya, “Anutuji Sombuŋ eru morende Ŋi foriine oi moreŋ ŋiŋigo yoŋore meo rua teko rakaiŋ. 23 Rakame iŋo qabi komeiŋ. Komeme una yokaomo fukeko komegone pakereiŋ.” Kiŋariŋpuineji oi maneru maŋyaŋunji yobiŋgame beusembe manebuŋ. Oŋu.

Yesuji boji sorinde takis ruaya.

24 Yesuji kiŋariŋpuine yoŋoke Kaperneam taoŋgo wapebi boji sorinde takis roro ŋi yoŋoji Pitareo wareru iŋi weu tebuŋ, “Ŋoŋore qaqajiji boji sorinde takis ruaiŋ me mata?” e 

25 Weu tebi “Oŋ!” miya. Ore ŋadio Pitaji pi maŋineo ropeko Yesuji buŋo fuŋfuŋgaine iŋi weu teya, “Saimon, go uruŋu manesuge? Uri yoŋo rojiki-bajikire takis eru takis goine (custom, revenue) oi morende kiŋ ŋi koito yoŋore ruaegobi? Kantri rauine noŋuŋ me kotuine yoŋoji oi ruabi qojugaegobi?”

26 Oŋu weu teme bokirieru “Kotuine yoŋoji,” miya. Oŋu miko Yesuji iŋi ojiya, “Oŋu ruaegobi ore eru kantri rauine noŋuŋ oi ruakimiŋ ore so, so fukegobeneŋ. 27 Oŋu fukegobeneŋyoŋ, takis so ruabeneŋ ŋi yoŋore manji egu sembeaiŋ ore go raru nigiŋ hawigo obu joguŋgo bokeigoŋ. Bokeru jembaeŋ fuŋfuŋgaine poreru romiŋ, ore mauine boindaŋgaru moneŋ koruŋ oo bofukemiŋ. Moneŋ koruŋ oi ŋi yoyoka nokunde takisre so. Go oi roru yareru oiji nonde eru gakere takis ruaigoŋ.” Oŋu.

Copyright information for `MLH