a8Lew 19.13; Dut 24.15

Matthew 20

Wain gio bobo ŋiŋigo yoŋore soso buŋo

Yesuji miya, “Sombunde qorumaŋ oi iŋi: Moreŋ rauine moji kae fufurere akoŋ pakereru sakibe raru ŋi goine ŋone yaberu wain gioineo moneŋ gio baninde weu yareya. Weu yareme ‘Soine,’ mibi giobobo moakonde furi (Kina 20) yareiŋ ore maŋmoakoŋ ebi sore yabeme wain gioineo rabuŋ.

“Rabi 9 kilok ore so fukeko moke jikigaru raru ŋi goine nareŋgareŋ kae jiŋoineo mo dimabi ŋone yabeya. Ŋone yaberu iŋi yajiya, ‘Ŋoŋo oŋuakoŋ nonde wain gioo raru gio babi furiŋaŋuŋ soineo akoŋ ŋarebemiŋ.’

“Oŋu yajiko wain gioo rabuŋ. Rabi 12 kilok eko moke raya eru iŋande 3 kilok ore so ŋeŋeineo moke sakibe raru oŋuakoŋ eya. Oŋu eru iŋande 5 kilok ore so sakibe rako ŋi goine ŋeŋeineo moke mo kosa dimabi ŋone yabeya. Ŋone yaberu iŋi weu yareya, ‘Ŋoŋo wamore una joroine yo mo gogobi?’

“Oŋu weu yareme iŋi bokiriebuŋ, ‘Moji moneŋ gio bakimiŋ ore so weu norega. Ore eru mo yoo dimagobeneŋ.’ Bokiriebi iŋi yajiya, ‘Ŋoŋo oŋuakoŋ nonde wain gioo raru gio baniŋ.’ Gio babi kae iŋaŋgako wain gio rauineji gio siŋaŋine keporeru iŋi ojiya, ‘Go gio bobo ŋi oŋga yarende warebi furiyaŋuŋ yare. Tatariine kae iŋaŋgako waregobi, yoŋoreone fuŋgaru furiyaŋuŋ yareraku rande kaere akoŋ waregobi, yoŋoreo tariine.’ a 

“Oŋu ojime iŋande 5 kilok gioo warebuŋ, yoŋoji wapebi giobobo moakonde furi (Kina 20) oi moakoŋ moakoŋ yareya. 10 Rone gioo warebuŋ, yoŋoji waperu furiyaŋuŋ odureru roniminde manesubuŋyoŋ, oi moakoŋ moakoŋ oŋuakoŋ una moakonde furi yareya. 11 Furi moakoŋ oi akoŋ roru fuŋgaru moreŋ rauinere maŋyaŋuŋgo ŋunuŋ-ŋunuŋ miku miteru iŋi mibuŋ, 12 ‘Niŋo wegi joinekeo suŋoŋ rauku giore yobiŋ osigagobeneŋyoŋ, ŋi yoŋo muŋambemeŋ wareru gio baninde weu yarege. Yoŋoji aua moakonde so gio bagobiyoŋ, goji jibu yoŋore mane yarende niŋoke sogokoŋ fukegobi. Oi so sagaga.’

13 “Oŋu mibuŋyoŋ, yoŋoreone more iŋi bokirieru ojiya, ‘Ogone, noŋ goke buŋo miku giobobo moakonde furi (Kina 20) garebemiŋ ore maŋmoakoŋ egobere. Ore so furi oi akoŋ garebe sagaga. Go oi manesuigoŋ. 14 Maŋgo ore eru sembeaiŋ ine, go gakere furi roru raigoŋ. Ŋi muŋambemeŋ gio baninde weu yareba, yoŋore oŋuakoŋ furi garego, oi akoŋ yarebeminde manego.

15 ‘Nakene monenji nake aŋire so ebe sagaga me mata? Nonji wiriine akoŋ ŋarego ore maŋgoji anda eru jiŋogo posoega me?’” 16 Yesuji buŋo oi miforeru iŋi miya, “Ore so tatariine yoŋoji fuŋfuŋgaine fukebi fuŋfuŋgaine yoŋoji tatariine fukenimiŋ.” Oŋu. b 

Yesuji komeinere buŋo miko ateine yokaomo eya.

Mak 10.32-34; Luk 18.31-34

17 Yesuji Jerusalem sitio ropeiŋgo ore moreŋ kadi rakabi kiŋariŋpuine 12 oi kepore yaberu qaŋaŋineo raru iŋi yajiya, 18 “Maneniŋ, noŋuŋ Jerusalem ropekimiŋ. Oo moji Sombuŋ eru morende Ŋi foriine babae ba teme soriŋ gio siŋaŋ eru Kadi buŋore qaqaji yoŋore meo raiŋ. Yoŋo komeinde buŋoine miforeru 19 kotu gawman yoŋore meo ruanimiŋ. Ruabi igosisi eteku ŋoŋoru joruinekeji qotimberu qotibotiganimiŋ. Qotimberu qotibotigaru maripoŋgo qabi komeiŋ. Komeru una yokaomo fukeko komegone pakereiŋ.” Oŋu.

Jeims Jon yokore maŋgoyakunji yare karieya.

Mak 10.35-45

20 Damaŋ oo Zebedire madeyoka yokore maŋgoji madeyokaine yokoke Yesureo wareru dikanji keteru ya fuŋine more karieiŋgo miya. 21 Oŋu miko weu teya, “Go wamo yare eru egarega?” Weu teko iŋi ojiya, “Goji soine mitigande nonde madeyoka yo yokoji gore qorumaŋgo paibe roperu moji me furogoo eru moji me kijoo ŋeku ya sosowo siŋaŋ ganobu.”

22 Oŋu ojiyayoŋ, Yesuji bokirieru iŋi miya, “Ŋoŋo ore fuŋine so mane mukuku kariegobi. Nonji popu jajaineke nobemiŋ, ŋoko oi soine noku joiserereŋ manenimi me mata?” Oŋu miko maneru “Soine nonimi,” ojibu. 23 Ojibire iŋi yasiya, “Oi fofori! Nonji popu jajaineke nobemiŋ, ŋoko oi oŋuine akoŋ nonimiyoŋ, nonde me furoneo me kijoneo moji ŋeiŋ, nonji buŋo oi mitigabemiŋ ore so mata. Nonde Mamaji ŋeŋe yoyoka oi uri yokore bomogaya, oi yokore yateme noke ŋeku ya sosowo siŋaŋ gaekimiŋ.” Oŋu.

Siŋaŋ foriine iŋoji kiŋaŋqoqo fukega.

24 Kakagbo yoyoka yokoji oŋu karie tebire ogopuyakuŋ 10 yoŋoji oi maneru maŋyaŋuŋ sembeaya. 25 Oŋu sembeayayoŋ, Yesuji oŋga yareko warebi iŋi yajiya, “Morende kantriine kantriine yoŋore muraŋpuji ŋi koito oŋu eyareegobi. Yoŋore soguneji buŋo mitigaru ŋiŋigo botiŋ yabeku usuŋyaŋuŋ yaduegobi. Ŋoŋo yoŋore fuŋne oi soine manegobi. 26 Ŋoŋore botugo mosi oŋuine egu peineyoŋ, moji ŋoŋore botugo soguneŋaŋuŋ fukeiŋgo manega, iŋoji kiŋaŋ qa ŋareku goine. c 

27 “Oŋuakoŋ moji ŋoŋore botugo minebobo fuŋfuŋgaine goiŋgo manega, iŋoji ŋoŋore mea yukuo goku kiŋaŋqoqoŋaŋuŋ omaine fukeine. d  28 Sombuŋ eru morende Ŋi foriineji oŋuakoŋ mosi oŋuine ŋaduru iŋoyoŋe kiŋaŋ qa tenimiŋ ore eru so wareyayoŋ, kiŋaŋ qa ŋareku ŋiŋigo sosowo yoŋore due baiŋ ore eru wakiru gogoine kisiŋgaru bokeiŋ.” Oŋu.

Yesuji ŋi jiŋokombi yoyoka jiŋoyakuŋ botigaya.

Mak 10.46-52; Luk 18.35-43

29 Yesuji kiŋariŋpuine yoŋoke Jeriko siti bokeiŋgo ebi ŋiŋigo kubu sogoji boyobe yabeku ŋadiyaŋuŋgo warebuŋ. 30 Oŋu warebi ŋi jiŋokombi yoyoka kadi qaŋaŋineo ŋebu. Ŋebire “Yesuji ŋatureiŋgo ega,” mibi maneru iŋi oŋgabu, “Ofoŋ Deiwidre osigida, go ŋonemaiŋ enote!”

31 Oŋu oŋgakabire ŋiŋigo kubu soguine yoŋoji “Mo ŋenimi!” miki qomuku yatebuŋyoŋ, yokoji yameŋ keku iŋi oŋgabu, “Ofoŋ Deiwidre osigida, go ŋonemaiŋ enote!” 32 Oŋu oŋgakabire Yesuji ode niniŋgaru “Nondeo wareni!” miku oŋgame warebire iŋi weu yateya, “Ogoyokane, nonji wamo ya eŋateiŋgo manegobire?”

33 Oŋu weu yateko iŋi ojibu, “Ofoŋ, niko jiŋonokuŋ moke piiŋgo manegobere.” 34 Oŋu ojibire Yesuji yokore beusembe maneru jiŋoyakuŋ yoŋoko oo akoŋ untoko piku Yesu boyoberu ŋadiineo rabu. Oŋu.

Copyright information for `MLH