a12Jen 3.6

Romans 5

Anuture jiŋoo posikeru jerieru womoo gogobeneŋ.

Nonuŋ Anutu manesiŋ gabeneŋ buŋonoŋuŋ mitarime posikegobeneŋ. Ore eru Ofoŋnoŋuŋ Yesu Kristoji maŋgo enoreko Anutuke womo bofukeru gogobeneŋ. Oŋuakoŋ Yesu Kristo manesiŋ gabeneŋ maŋgo enoreko yauŋmoriri biŋe qoqo ekiminde fuŋne bofukeru damaŋ yoo yauŋmoriri maŋgo gogobeneŋ. Anuture kuririquraŋ maŋgo ropenimiŋgo oori eru jerieegobeneŋ.

Ore akoŋ so jerieegobeneŋyoŋ, koŋkoŋ maneru ore eru oŋuakoŋ jerieegobeneŋ. Koŋkoŋ mane karieru oŋuine oo yameŋyameŋ bofukekimiŋ. Oi maneru ore eru jerieegobeneŋ. Yameŋ keku eesoigo sanaŋgaru dimakimiŋ. Eesoigo sanaŋgaru dimabeneŋ oorinoŋunji sanaŋgaeiŋ. Anutuji Moro Tiriine rua noreko kadi fukeme manjokoine kesieko maŋnoŋuŋgo rakame gogobeneŋ. Ore eru oori eru seŋgiŋbaŋgiŋ fukekimiŋ ore eru odigaru mimigaŋgaŋ so bofukekimiŋ.

Ore fuŋine oi iŋi: Noŋuŋ rone wiriine tobirinoŋuŋ tomiri gobeŋ, Kristoji damaŋ poretiŋ oo akoŋ komeru ŋiŋigo wuwunuŋnoŋuŋke noŋunde due baya. Moji Kadi buŋo poretiŋ boyoberu poretiŋ fukega, ogoine oŋuinere moji soine so komena? Oi maneko embimbiŋganayoŋ, moji manjijojoko kokoine ŋiŋigo eyareega, ogoine moji iŋore eru soine sakiine kisiŋgaru komeiŋgo manena.

Ŋiŋigoji oŋuine egobeneŋyoŋ, Anutuji manji jojoko noreega, iŋoji oi iŋi noduya: Iŋoji Kristo soreme wakiru rone wuwunuŋ ŋiŋigo gobeŋ, damaŋ oo akoŋ noŋunde ore eru komeya. Komeko damaŋ yoo dariineji jureru mitari noreko posikeru gogobeneŋ. Jibu oi wawakiine oŋuine fukeme foriineji jiki iŋi fukeiŋ: Anutuji agiburande manjo totogo yaduko ya mokiineke moreŋgo fukeiŋ. Oi fukeko Anuture jiŋoo posiine fukegobeneŋ ore Yesuji yombeŋ oone bomuku nobeko seŋgiŋbaŋgiŋ bofukekimiŋ.

10 Nonuŋ rone Anuture rosipu gobeŋ, damaŋ oo iŋoyoŋunde Made soreme komeru iŋoji furinoŋuŋ fukeme Anutuke oogo fukebeŋ. Fukebeŋ, oiji muraŋine fukegayoŋ, foriineji jiki iŋi fukeiŋ: Furinoŋuŋ ruame Anuture ogopuine gobeneŋ Yesuji sanaŋgaru goga ore afagaru bomuku nobeko seŋgiŋbaŋgiŋ bofukekimiŋ. 11 Ofoŋnoŋuŋ Yesuji Anuture munaŋqoqo gio bame Anutuji furinoŋuŋ bame iŋoke oogo fukebeŋ, oŋuakoŋ matayoŋ, fofori Anutuke manjoko naduŋgaduŋ eku dimaku kokoriaŋ eru jerieegobeneŋ. Oŋu.

Adam iŋore eru komebeŋyoŋ, Kristore eru gborekimiŋ.

12 Ŋi moakonji agiburaŋ moreŋgo kesueko fukeya. Anutuji agiburande geo ruame kome fukeya. Ore so ŋiŋigo sosowoji agiburaŋ eru gobeneŋ komeji ore so ŋiŋigo sosowo saga nobeko gogobeneŋ. a  13 Rone Kadi buŋo so fukeme damaŋ oo oŋuakoŋ agiburaŋ totogo fukeru eforeyayoŋ, Kadi buŋo so peko agiburande buŋo oi so miku osoeru kosa gobuŋ.

14 Adamde damaŋgone fuŋgaru kosa go wapebi Mosesre damaŋgo Kadi buŋo fukeya. Ŋiŋigo damaŋ botuineo oo agiburaŋ ebuŋyoŋ, Adamji kadi kigaya, ore so akoŋ so kigaru gobuŋyoŋ, komeji jibu oi oŋuakoŋ siŋaŋ yabeko gobuŋ.

Adam, ŋi fuŋfuŋgaine iŋoji ŋi mo wareinde soso fukeya.

15 Sosoine fukeyayoŋ, fuŋneyakuŋ oi sogokoŋ so fukegobire. Adamji Kadi buŋo kigaru wakiko agiburaŋ fukeru saueru ŋiŋigo kokoine saga yabeme komeru gobuŋ. Oi komere fuŋne fukegayoŋ, seŋgiŋbaŋgiŋ fukekiminde fuŋne oi mo. Oi iŋi: Ŋi moakoŋ Yesu Kristo iŋoji maŋgo enoreru yauŋmoririine barariŋga noreko Anuture yaunji totogo fukeru ŋiŋigo kokoine sagaru isiri nobeya. 16 Jikigaru iŋi mibemiŋ: Kadi yoyoka oi sogokoŋ so fukegobire. Ŋi moakonji agiburaŋ eko Anutuji buŋoine mitarime agiburaŋ ŋiŋigo sosowo noŋuŋ misi korure biŋe fukebeŋ. Oi moreŋ ŋire fuŋne fukegayoŋ, Sombuŋ ŋire fuŋne oi mo. Oi iŋi: Damaŋ kokoine Anuture Kadi buŋo kigabeneŋ yauŋine noduru mitari noreko posiine eegobeneŋ.

17 Oi moke mibemiŋ: Ŋi moakonji Kadi buŋo kigaru kome kesueko ŋiŋigo sosowo komeru gogobeneŋ. Adamde agiburande eru komeji sosowo sagaru siŋaŋ nobeko kosa gobeŋ. Oi kadi wakiqoqoine fukegayoŋ, Anutu usunde fuŋne oi iŋi: Ŋiŋigo noŋuŋ posiine fukekiminde yauŋ oi boakoŋ yobu biŋe qoqo eku yauŋmoririinere maŋgo gogobeneŋ, noŋuŋ seŋgiŋbaŋgiŋ bofukekimiŋ. Ŋi moakoŋ Yesu Kristo iŋoji kitiŋgaku dobe nobeko ŋonemeqoti oŋuine sanaŋgaru go ropekimiŋ.

18 Moke jikigaru mibemiŋ: Ŋi moakonji Anuture Kadi buŋo kigaru wakiko Anutuji buŋoine mitarime ŋiŋigo sosowo noŋuŋ misi korure biŋe fukebeŋ. Oŋuakoŋ ŋi moji posiine fukekimiŋ ore kesueko maŋnoŋuŋ kerisiebeneŋ Anutuji soine ŋiŋigo sosowo noŋunde buŋonoŋuŋ mitarime posikeru sanaŋgaru go ropekimiŋ. 19 Oŋuakoŋ moke mibemiŋ: Ŋi moakonji qoqomuku eru agiburaŋ qoru eteko saueme ŋiŋigo boakoŋ noŋuŋ kerisieru agiburaŋ ŋiŋigo fukebeŋ. Oŋuakoŋ ŋi moji Anuture mi reŋgaru agiburaŋnoŋunde furi bame kadi fukeko Anutuji ŋiŋigo boakoŋ noŋunde buŋonoŋuŋ mitarime posikekimiŋ.

20 Rone omaine kosa go wapebuŋyoŋ, Mosesre damaŋgo Anutuji Kadi buŋo ŋiŋigo agiburaŋyaŋuŋ mane mukunimiŋ ore jikiga yareya. Oi jikiga yareyayoŋ, oi manebi agiburaŋyaŋunji saueru totogo fukeya. Oŋu fukeme Anutuji yauŋmoririine oŋuakoŋ basaueme agiburaŋ odureru fukeya. 21 Agiburande usuŋ oi yasogo. Ore eru agiburaŋ ebeneŋ oiji siŋaŋ nobeko komekiine fukeru go wapebeŋ. Anuture yauŋmoriri oiji oŋuakoŋ usuŋineke fukega. Yesu Kristo Ofoŋnoŋunji posikekimiŋ ore kesueko Anutuji buŋonoŋuŋ mitarime poretiŋgaru gogo sanaŋine bofukeru damaŋ tatariine tomiri go ropekimiŋ. Oŋu.

Copyright information for `MLH