a14Kiki 130.8; Eks 19.5; Dut 4.20; 7.6, 14.2; 1 Pita 2.9

Titus 2

Ŋiŋigo yasogo yoŋore uŋsowoŋ buŋo

Goji oŋuine so goge ore mamanesinde buŋo mobeine mobeine oi Biŋe Quraŋ boyoberu iŋi qaji yareeigoŋ: Ŋi sogo ŋoŋoji kunuŋkunuŋyaŋuŋ tomiri gokabi araŋ ba yarekiminde so fukeinebi. Ŋoŋo-ŋaŋunde eebobo poretiŋ sisiŋaŋ ee ekabi mamanesiŋ-ŋaŋunde jibeji mataeme foriine maŋyauŋ fukeeiŋ. Foriine fukeme ŋiŋigo poretiŋ manji jojoko eyareru goinebi eru yameŋ keku qiŋ keru dimainebi. Oŋu gonimiŋ ore qaji yareeigoŋ.

Ŋigo sogo ŋoŋoji oŋuakoŋ Anuture ŋigo gbagbataeŋine yoŋore so eeboboŋaŋuŋ eba eku goinebi. Ŋadiqoqo buŋo so kisoŋgaru ra wareeinebi. Wain obu kokoine noniminde suba buduŋineo so rakaru quŋgainebi. Maŋkekerisie eebobore mosi fiine yaduru goine qaji yareeinebi.

Oŋu eru goku ŋigo mea yukuyaŋuŋgo gogobi, yoŋore soine uŋsowoŋ buŋo yajiru gokabi yoŋoji oŋuakoŋ ŋoe madepuyaŋuŋ maŋ wombuŋyaŋunji manji jojoko eyareru goinebi. Manji jojoko eyareru yoŋoyaŋunde eeboboyaŋuŋ poretiŋ sisiŋaŋ ee eku gbagbataeŋine fukenimiŋ. Oŋu fukeru pire gioine baku qafagaru suŋoŋ fororo paiineo baku ŋoe madepuyaŋuŋ maŋgo eyareku ŋoepuyaŋunde buŋo rurumaŋgo raru kitiŋ yabeeinebi. Eebobo gbagbataeŋine oŋu qaji yarebi eba eku gobi goineji Anuture Biŋe buŋo igosisi enimiŋ ore embimbiŋganimiŋ. Oŋu.

Ŋi jeŋoŋ eru kiŋaŋqoqo yoŋore uŋsowoŋ buŋo

Ŋi jeŋoŋ yoŋore maŋyaŋuŋ oŋuakoŋ iŋi bapakare yabeeigoŋ: Yoŋoji gio fiine banimiŋ ore oyaŋkasa goku ŋoŋo-ŋaŋunde eebobo poretiŋ sisiŋaŋ ee einebi. Maŋyaŋuŋ oŋu bapakare yaberu gogake eebobo sosowo oiji mosi fiine yaduru goigoŋ. Bio kiko tomiri qiŋ keru dimaku mikoroŋ tomiri qaji yareeigoŋ. Buŋo mamane aŋike miku gokande ŋiŋigoji so igosisi eku bawaki guiŋgo embimbiŋganimiŋ. Oŋu miku gokande kisopunoŋunji buŋo sembene minoreiŋgo buŋo baaru foriine so bofukeru mimiyaŋuŋ manenimiŋ. Oŋu qaji yareeigoŋ.

Kiŋaŋqoqopunoŋuŋ oi iŋi qaji yareeigoŋ: Yoŋoji raupuyaŋuŋ yoŋore buŋo sosowo reŋgaru buŋo rurumaŋgo raru goinebi. Rau oi jeri eyarenimiŋ ore yameŋ keku dimainebi. Buŋo yajinimiŋ, oi bio namaŋ paiineo so bokirieru miyareeinebi. 10 Soguneyaŋunde pigone ya yoyoka moko oi sumuŋgaru so roeinebiyoŋ, soguneyaŋunji ŋone yaberu manesiŋ ŋabeeiŋ ore yameŋ keku dimainebi. Gioŋaŋuŋ sosowo kiko tomiri damaŋ so baku goinebi. Oŋu goku Anutu Munaŋqoqo Raunoŋunde Biŋe buŋo qaji yareegobi, oi kitiŋgaru kerikabi foriine fukeko ŋonebi kuririineke fukeeiŋ. Oŋu.

Gogo gbagbataeŋinere maŋgo oi yauŋmoriri.

11 Gogo gbagbataeŋinere maŋgo oi iŋi: Anutuji ŋiŋigo sosowo munaŋ qa noreiŋ ore eru yauŋmoririine barariŋga noreme moreŋ so fukeya. 12 Yauŋmoriri oiji yaurainere gogo wuwunuŋineke oi ŋadi gakiminde kadi naduru morende aŋi sanaŋine sembene bokobekimiŋ ore botiŋgaru qaji noreega. Eebobonoŋuŋ poretiŋ sisiŋaŋ ee eku buŋo sosowo poretiŋ akoŋ osoeru gokimiŋ ore kegbore noreega. Oŋuine oo Anuture gogo sanaŋine oi damaŋ yoo kegboreru moreŋgo gokimiŋ.

13 Oŋu gobeneŋ Yesu Kristoji moke wareiŋ, noŋuŋ damaŋ oo Anutu tinabiŋeineke eru Munaŋqoqo Raunoŋuŋ yokore kuririquraŋyakuŋ fukeko ŋonekimiŋ. Noŋuŋ seŋgiŋbaŋgiŋ damaŋine oi ware fukeiŋ ore oori eru odigaru gogobeneŋ.

14 Yesu Kristoji noŋunde eru iŋoyoŋunde gogo kisiŋgaru bokeya. Noŋuŋ eebobo sembene fuŋne fuŋne oone bomuku noberu duenoŋuŋ baiŋgo ore maneru kekeriri enoreru iŋoyoŋunde biŋe gbagbataeŋine fukekimiŋ ore eru gogoine kisiŋgaru bokeya. Oi bokeru penaroŋnoŋuŋ jureko iŋoyoŋere kufufuŋ fukeru gio fiine fiine bakimiŋ ore manjo eru jaueru gokimiŋ. a 

15 Ore buŋoine qaji yareru ŋiŋigo maŋyaŋuŋ kitiŋgaku kadi ririnimiŋ, oi usuŋ sosowore paio kanegaru miyareeigoŋ. Oŋu ende moji mipemiriŋ egu egareiŋ ore sisiŋaŋ ee eku goigoŋ. Oŋu.

Copyright information for `MLH