aKisim Bek 32.6
bBuk Song 24.1

1 Corinthians 10

Daq meqinta gilum waqsa i hi woquq

Ya imaqbaban, ne Moses ago kamub daq gwahtimta na anadin ta emiy haqad ya gibilenaiq. God in i Juda gisesan bunmo giwaqim teq in onqas eman gehitiqim dan giqisihunsa in lehiyta. Teq in bunmo kamis ayahta na urotsa God in gimen dan emsa in lehiytamo. Mataw na Moses ago hib soqotim aqez huritad in onqas na muzim lehim le kamis ayahta na tuqurotiy. In nazaq emim in bilaqne Moses-mo abinib yuw huzim ago dauhibta nog tiqiyiy. On mataw na bunmo didaq God ago Bugaw Dimunta eman Heven-ib gehitimta na neqiyta. Teq in bunmo yuw Bugaw Dimunta nagta na in uluwiytamo. Saw edob in leh yaqayta nab Bugaw Dimunta yuw emid gigib gwahtiqsa in uluw yaqayta. Nazaq iyan gig naqmo in Krais i giqeman i kayeqmo os tutauqta na atowun in gigo hib usta. Ta teq God in mataw na gigo asor kabemmo ginan anad a ta hi bilaqsa in ginol eman gisan hares hares saw amatawun haiqtab nagab giqusiy.

Daq nagan bunmo i ahol waqeq ginad em hasgo in gwahtimta. I ahol waqad ginad em haseq teq mataw na nagah meqmeqinta utetiyta nazaq i a hi emam haqad. Mataw na gigo asor god katiyta giyon lotu emiyta nazaq ne hi emiy. God ago marib gamuk araq kazaq bilam,

Mataw na humab wolim didaq neqad yuw uluwim teq in eraqim on nenaq saw zunad osiyta ham. a 
Teq mataw na asor an haresmo hureqim nenaq usiyta nazaq ne hi emiymo. Mataw na nazaq eman God in kam amulikmo on mataw kuluwmo diq 23,000 nazaq ginol eman moqiyta. Teq mataw na asor Iyahta ulum waqiyta nazaq i hi emuq. Mataw na Iyahta ulum waqan nagah ahulinaqta gigo liqiy inaqta kabemmo gwahtiqim gimugan in tumoqiy. 10 Teq mataw na asor gimot meqniysa nan kabemmo bilaqiyta nazaq ne hi emiymo. In nazaq emsa angelo mataw ginolaqta na lehim mataw na tiginol em bug.

11 Daq meqinta nagan mataw kwaziqta na giholib gwahtiqan muran i in ginadin emad i ginad tiqem hasauqta. Teq i on mataw kam kab osauqta i gihol asawan woltayeq osam haqad in mataw kwaziqta na giwagamun mar ton igiyta. Na ezaqgo nagah bunmo God ago gamuk anan bilamta na in muran kam kab anon tiqemim usaqta. 12 Nazaq iyan mat aw nog bilaqaq, Ya iwaz meqniyim turaiq haqaqta na in ahol waz naqmo hiqiyan. Luweq in woqdaq. 13 Daq gilum waqgo ne giholib gwahtiqaqta nagan in i on mataw bunmo giholib gwahtiqaqta. Teq God bilamta nazaq in tiqemdaq. In ne gisen baysihsa daq gilum waqaqta na ne giwazid a hi woq daqay. Haiqgam. Daq nazaqta ne giholib gwahtiqsa God ne gimen dante araq giqisihunid ne muzad giwaz meqniyeq dimunmo tuqos daqay.

I God diq ayon lotu emad teq i god katiyta giyon lotu hi emuq

14 Nazaq iyan ya iyognizmo diq, ne god katiyta girabunad tukeq le pesanmo luwiy. 15 Ne on mataw ginad inaqta iyan ya ne gibilenaiq. Yaqgo gamuk ka negmo huriteq ulum kemiy. 16 I gog wazim God esey ugim uluwauqta na i Krais anedan i giwastitayaqta na ahaqenib lehauqta. Teq i bret orqayim an ugim neqauqta na i Krais anon i gilumsihaqta na ahaqenib loqauqtamo. 17 I on mataw kabemmo bret amulikmo araqib neqad i bunmo gihol amulikmo nog iyim osauqta. Na ezaqgo i bret anabun amulikmo naqmo i bunmo neqauqta. 18 Ne Isrel on mataw gigo daq anadin emiy. In God ayon tamaz emayta na akaruwan neqad in daq naqmo ahaqenib lehayta.

19 Teq luweq ne ginad em daqay, Pol anadib god katiyta giyon tamaz emayta na in daq helta daqag haq daqay. Ad god katiyta na in nagah hel diqtaqmo haq daqay. 20 Haiqgam. Ya kazaq bilaqaiq, Mataw God abin a hi huritayta na in god katiyta giyon tamaz emad in naw na God helta a hi ugayta haqaiq. In bugaw meqmeqinta tamaz na negayta haqaiq. Nazaq iyan ne bugaw meqinta na gihaqenib lehgo ya hulosmo diq hulosaiqta. 21 Ne Iyahta ago gogib yuw uluwad teq ne bugaw meqinta gigo gogib yuw hi uluwiymo. Teq Iyahta ne giwastitayta na adidaqan ne neqad teq ne bugaw meqinta gigo gunun ahaqenib hi loqiymo. 22 Ne Iyahta emid agem meqniydaq haqad ne nazaq kamolmol ug daqay ye? Teq ne gigo zaway in ago zaway uriyaman ne in ago hib daq nazaq em daqay ye?

Tuteqmo i God abin iluwuq

23 Mataw asor bilaqay, “I daq bunmo giqemamta na agununin haiqgam” haqayta. Gamuk na in helta teq daq na asor a hi nilumsihdaqta. Helmo ya daq bunmo giqemdaiqta na agununin haiqta teq ya daq na asor emsa mataw ibiyad in gigo ginad helta na awaz a hi meqniydaqta. 24 Nazaq iyan negmo gihol amomo anadin hi emiy. Haiqgam, ne gigo mataw ta asor na gilumsihgo haqad ne in ginadin emiymo.

25 Karuw bunmo maket-ib emayta na ne zayeq tineq daqay. Teq ne karuw na tizaynan ne hi susumuniy. Luweq karuw edob bolta na ago ne susumuneq teq ne ginad meqniydaq haqad ne giqezmo hiqiyeq zayeq neqiy. 26 Na ezaqgo,

Og ka teq nagah bunmo ogib giqusayta na inaqmo in Iyahta agota. b 
27 Mat Yesus anan helmo a hi haqaqta araq in ni didaq neqgo nililewunid ni ninad bilaqsun ni lehmo leh. Leheq in naga didaqin nigdaqta na ni neqad hi susumun. Luweq ni susumuneq ninad meqniydaq. 28 Ari mat araq nab oseq era nibileneq bilaqdaq, Ka tamaz katiyta akaruwun haqid teq ni mat na anadin emad karuw na ni hi neq. Ni mat na anadin a hi emadmo karuw na tineqid mat na nibiysa ni daq meqinta em nog iysa in tinibiydaq. 29 Ta teq ne tamaz katiyta akaruwun neqeq negmo gigem God ameb meqniysa ne loyin daqay nazaq ya a hi bilaqaiq. Haiqgam. Luweq ne karuw na neqsa mat ananin bilamta naqmo in ne ginan meqin haqdaq haqad ne hi neqiy haqaiq.

Teq mat karuw ananin nazaq bilaqdaqta araq ya inaq humabub a hi osid ari ya inadibmo karuw na tineqdaiq. Doh haqad mat na a hi ossamo ya in anad muzinad karuw agununin haiqta na a hi neqdaiq? Haiqgam. Ya tineqdaiqta.
30 Ya God esey ugeq teq karuw na neqsa ta nagaqgo mat araq ya inan meqin bilaqdaq? Didaq na ya God esey a hi ugimmo neqaiqta ye? 31 Nazaq iyan ne yuw uluw daqayta na teq ne didaq neq daqayta na teq kabiy daq bunmo ne em daqayta na ne God abin wazid eraqgo haqad ne emiy. 32 Ne Juda on mataw teq Grik on mataw teq God ago on mataw Krais ago nan huritayta na bunmo ginadin emad ne gigo daq amalib ne in gigo araq diq wazid hi woqan. 33 Daq ya emaiqta nazaqmo ne emiy. On mataw bunmo ya inan ginad dimniy daqay haqad ya emaiqta. Yaqmo ihol dimun tongo adanteqin ya a hi muzinaiqta. Haiqgam. Ya on mataw kabemmo gilumsihsa in kayeqmo kuluwa-kuluwmo os daqay haqad ya inad em hasimmo pc daq bunmo emaiqta.

Copyright information for `MLP