1 Corinthians 11

Nazaq iyan ya Krais asen muzinim daq emaiqta nazaqmo ne ya isen muzineq daq dimdimunta na ne emiymo.

Pol in God ayon lotu emgo adan agamukan bilaqad teq in God ago Bugaw Dimunta ago naw amo amo ginan bilammo

On gifaqin isihim teq God inaq gamuk emayta na ago Pol bilam

Tutimmo ne ya inadin emad suleq bunmo ya negta na ne waz naqmo hiqiyim osayta. Nazaq iyan ya inad dimniysa ne gibin diq iluwaiq. Teq suleq araq ne ginad em has daqayta na in kazaq. Mataw bunmo gifaqin na Krais-mo. Sa aw afaqin na in aduwmo. Ad Krais afaqin na God-mo. Mat afaqin isihim God bulonaqta na in ago afaqin Krais mebay ugaqta. Ad nazaqmo in afaqin isihim God ago nantut bilaqad na in ago afaqin na mebay ugaqtamo. Teq aw afaqin a hi isihim samanmo turad God bulonad in aduw mebay ugaqta. Ad in afaqin a hi isihim God ago nantut bilaqad na nazaqmo in ago afaqin na mebay ugaqtamo. Daq nawa na bilaqne in aqensan urot bugim afaqin ureqan mataw ahol waqad gime a hi bilaqaqta nazaq nog iyaq. Nazaq iyan aw araq afaqin isihnan atuw hiqiysa teq in aqensan urot bugeq mat nog iyan. Teq aw na aqensan urotid siqim diq iyid in amebay a hi woqdaq e? Ad in afaqin ureqid abigman ulal iyeq ussa mataw ahol waqad gituw a hi hiqiy daqay ye? Nazaq iyan aw na afaqin isiheq teq God inaq gamuk emsa mataw gime bilaqan.

God mat eman inmo nog gwahtiqim in God ago zaway teq abin dimunta na atowun nog iyim osaqta. Nazaq iyan mat in afaqin a hi isihdaq. Ari aw in matmo abin dimunta atowun nog iyim osaqta. Na ezaqgo aw in mat alulin a haiqta. Haiqgam. Matmo in aw alulinta. Ad God in aw anadin emad mat a hi amta. Haiqgam. In mat anadin emad aw amta. 10 Daq alulin nazaq iysa iyan on in mataw gihaqenib osayta na atowun in gifaqin isih daqayta. Teq in angelo ginadin emad in nazaq em daqaytamo.

11 Ta teq Iyahta ago dauh giduganib aw mat inaq giholbin giholbin iyim a hi osayta. 12 Na ezaqgo mebmebmo diq aw in mat ahol asor amalib gwahtimta. An muran mat in nazaqmo aw agemab gwahtiqaqtamo. Teq God in on mataw bunmo gigo gilulin. 13 Negmo daq na ulum kemiy. Aw afaqin a hi isihim samanmo God bulonaqta na in daq dimunta ye? 14 I on mataw og kabta gigo daq kazaqmo usaqta. Mat aqensan sisaqmo on giqensan nog iysa mataw ahol waqad gime a hikidik bilaqayta. 15 Ad i ginad emauq, Aw aqensan sisaqta na bilaqne in ago balaw dimunta afaqinib usaqta haqauq. Na ezaqgo God inmo on gifaqin isihgo haqad giqensan sisaqmota na nagta. 16 Ari ne gigo araq gamuk kawa ya bilayta ka geg ugnan haqad in ya iqez ka hurit keman. Ya iyogniz nenaq i on gibilensa in gifaqin isihim teq God inaq gamuk emayta. Sa Krais ago on mataw gidauhan bunmo nazaqmo in dante amulik kaqmo muzinaytamo.

Korin on mataw in Yesus anon anedan inaq neqayta adan diq a hi muzin yaqay

17 Ari muran ya gunun asor ne muz daqayta ka ago gibilenad ya ne gibin a hikidik iluwdaiq. Na ezaqgo tutimmo ne bo humab tuwolim osad ne an alowan a hi tonayta. Haiqgam. Ne an meqin tonayta. 18 Ne gigo daq meqinta ya danmeb bilaqdaiqta na in kazaq. Ne Yesus ago dauhibta na ne bo in abinib humab tuwolim osad nab ne gihol huserim dauh amikmikta iyim giholbin giholbin osayta. Ya ne gibin meqinta nazaq huritim ya inad emaiq, Nabag helmo daqag haqaiq. 19 Nabag ne ginad emay, I kazaq gihol husereq giholbin iyeq ossa teq dauh doqag diqta God in ginan anad dimniyaqta na ulal tiqiydaq haqad ne nazaq emayta. 20 Ne daq nazaq emsa iyan ne Iyahta anadin emad adidaqin neqnan humab wolayta na le saman iyaqta. 21 Na ezaqgo ne gigo humabub mataw asor hid naqmo didaq waqim neqsa ta asor gigem moqsa osayta. Sa asor yuw atoranta ayahmo uluwad gifaqin hulosayta. 22 Ne gigo bit haiqgam daqag iyan ne God ago dauh ahumabnib bolim nazaq didaq neqad yuw uluwayta. Ne nazaq God ago dauh gibin emid samanta iydaq e? Ne nazaq Yesus ago on mataw gina haiqta na mebay neg daqay ye? Ya naga gamukin gibilendaiq? Ne nazaq emsa ya ne gibin iluwdaiq e? Hikidik.

23 Na ezaqgo mebmebmo ya daq Iyahta ago hib wayta naqmo ya ne gibilenta. Mat Yesus waqeq bab gibenab emdaqta kam nab taromab Iyahta Yesus bret waqim God esey ugim teq in orqayim bilam, Ka ya inon ne giyon hulosdaiqta ham. Abeb ne kazaq emad ya inadin emiy ham. 25 Ad nazaqmo in didaq neqim hulosad in gog waqim emim bilam, Gog kab ya inedan God ago maror muturta na zaway ugdaqta usaq ham. Abeb ne yuw ka uluw daqayta akamnib ne kazaq emad ya inadin emiy ham. 26 Iyahta nazaq bilaqan muran ne bret na neqad yuw na ne uluwad ne Iyahta i gimen momta na abin eman ulal tiqiyaq. Ne nazaq tuteqmo emad ossa teq in abin na mataw gimeb ulal iyeq ussa le in muleqeq ta boldaq.

I bunmo ginad em haseq teq Yesus anon anedan inaq nequq

27 Daq alulin nazaq iysa iyan mat aw nog in Iyahta ago bret na teq in ago gog ayuwun inaq na a hi giwazinad neqeqmo in bilaqne Iyahta wol eman momta nog iyid daq na ago mebay in giholib tuqusdaq. 28 Nazaq iyan ne gigo daq ne emayta na ulum kemeq teq ne bret na neqad gog na ne uluwiy. 29 Mat nagah na a hi giwazinad neqad uluwaqta na in Iyahta anon na ahol a hi waq kemaqta. In nazaq emad in aholyon God ago faq hureqan aholib tubolaq. 30 Afaqan alulin naqmo ago ne gigo asor kabemmo moqad gigo zaway hiqiysa ta asor tumoqiyta. 31 Ari i gihol ulum kemad daq wastitayeqmo emsa teq God i gilum kemeq ago faq a hi ig nagta. 32 Teq Iyahta i gigo daq ulum kemad in i giwastitaynan haqad faq igaqta. In nazaq i giwastitayeq abeb in on mataw gileh ugiyta na giyon bilaqad gigo daq meqinta amenin negsa i nenaq a hi meqniyam haqad.

33 Nazaq iyan ya imaqbaban, ne zip tonnan haqad bo humab tuwoleq osad mataw asor teqmo bolsa ne gibaq tuniy. 34 Ad mat agem moqaqta na abitabmo didaq neqeq teq in humab nab bolan. Ne nazaq emid teq ne gigo humab na God ameb dimunmo iysa abeb ne ago afaqan araq a hi sor daqay.

Ari ya ne gigo hib leheq teq gamuk ka ago asor usaqta na tigibilen bugdaiq.

Copyright information for `MLP