aAisaya 28.11-12

1 Corinthians 14

Ne God ago nantut bilaqgo ginad diq bilaqan

Ne mataw bunmo ginan ginad bilaqgo adan nawa ya tibilayta na muzinad teq ne Bugaw Dimunta ago naw na giwaqgo giwaz meqniyiy. Ad naw amo amo na gilikmanib ne God ago nantut bilaqgo anawun naqmo ne waqgo ginad diq bilaqan. Na ezaqgo mat uliq amota gigo nan anadib bolsa bilaqaqta na in gamuk na amalib inmo ago walmataw a hi gibilenaqta. Haiqgam. In gamuk na amalib God amomo bulonaqta. Na ezaqgo mat nazaqta na in Bugaw Dimunta ago zawayib nan lul araq diqta na amalib God ago nagah ulilemabta anan bilaqsa in ago walmataw na huritad ginad a hi em hasayta.

Ari mat God ago nantut bilaqaqta na, in ago gamuk na amalib mataw gigem zaway negsa in gigo ginad helta na awaz meqniyaqta. Ad in mataw ginad meqniysa osayta na ginad waqsa in ginad dimniyaqta. Mat uliq ta asor gigo nan anadib bolsa bilaqaqta na inmo agem zaway ugaqta. Ari mat God ago nantut bilaqaqta na in Yesus ago on mataw bunmo gigem zaway negaqta. Ne bunmo uliq ta asor gigo nanib gamuk bilaqgo ya inad bilaqaq. Teq ya inad ayah diqta ne God ago nantut bilaq nagiy haqaiq. Mat God ago nantut bilaqaqta na in on mataw ayahmo gilumsihaqta. Sa mat uliq ta asor gigo nan anadib bolsa bilaqaqta na in amomo ahol ulumsihaqta. Ari mat araq oseq nan lul araqta na buliyeq Yesus ago on mataw bunmo gibilensa nab teq mat nan lul araq bilaqaqta na in ago walmataw ayahmo tigilumsihdaqmo.

Ya imaqbaban, ne ginad em hasiy. Ya ne gigo hib leheq uliq amota gigo nan inadib bolsa ya gibilenad ezaq teq yaqgo gamuk na ne gilumsihdaq? Haiqgam. Ya ne gilumsihnan haqad teq ya God ago gamuk alulin araq God iqisihunta naqmo ya gibilendaiq. Teq ya God ago nagah asor ago inad em hasta agamukan araq o God ago nantut agamukan araq o God ago suleq agamukan araq ya ne gibilendaiq. Ne kadug ayow gita inaq ginadin emiy. Nagah giger na kayeq a hi usayta. Teq mat kadug anonon a hi ulamsa on mataw ezaq teq bar ago ginad em has daqay? Ad mat gita ago akabananan diq a hi muzinad wolsa on mataw bar anatan ezaq teq hurit daqay? Ad mat zoq iyaqta na in babzoq anonon a hi iyid nog teq bab emgo ahol wastitaydaq? Na haiqgam.

Daq nazaqta ne gigo hib usaqmo. Ne uliq ta asor gigo nanib ne gigo walmataw gibilensa ezaq teq in ne gigo gamuk na alulin hurit kem daqay? Ne gigo gamuk na ne saman diqta bilaq daqay. 10 Helmo og kab mataw gigo nan amo amo giqusayta. Ad nan amo amo na ginamreniz in gimi gimo gigo gamuk huritim ginad em hasayta. 11 Ta teq mat araq inmo ago nanib gamuk ibilensa ya huritad inad a hi em haseq teq ya in anan bilaqdaiq, Mat ko asen tob bolta haqdaiq. Sa in ya iloyinsa ya in ago hib nazaqmo isen tob bolta nog iydaiqmo. 12 Ad luweq ne gilikmanib daq nazaqmo gwahtiqdaq. Nazaq iyan ne Bugaw Dimunta ago naw giwaqnan ginad diq bilaqsa iyan ne naw Yesus ago on mataw giqemid in ginad em hasad zaway iyeq tur daqayta anawun naqmo giwaqgo ne God susumun ugiy.

Yesus ago on mataw uliq amo amo gigo nan ginadib bolsa bilaqayta na ago adan agamukan

13 Daq alulin naqmo ago mat uliq ta asor gigo nan anadib bolsa bilaqaqta na in ago gamuk na buliyeq ago walmataw gibilengo anawun inaqmo waqgo haqad in God susumun ugan. 14 Ne ginad emiy. Ya uliq amota gigo nanib God bulonad ya naga gamukin diq bilaqaiqta na ago ya inad a hi em hasaiqta. Na ezaqgo ya iwitanmo God inaq gamuk emaq. 15 Nazaq iyid teq ya ezaq tondaiq? Ya iwitan God inaq gamuk emsa ya inad em hasnan inad bilaqaq. Ad nazaqmo ya iwitan God abin iluwad amen bar wazsa ya inad em hasnan inad bilaqaqmo.

16 Ari ni niwitanmo God esey ugsa ta ni nisan a hi huritsa mat araq ningo daq a hi loyinta na in ni niqezab gamuk gwahtiqaqta na huritad in anad a hi em hasdaqmo. Anad a hi em haseq ezaq teq in ningo gamuk na ulumsihad ‘hel diqtaqmo’ tihaqdaq? In ningo gamuk na huriteq anad a hi em hasad in ‘hel diqtaqmo’ a hi nemdaq. 17 Nazaq iyan ni gamuk dimunta amalib God esey ugsa ta mat araq na anad a hi em hasad oseq in ago anad helta na samanmo usad awaz a hi meqniyaq. 18 Ya ne giquriyamim uliq ta asor gigo nan ya inadib bolsa sirisirimo ya God bulonaiqta. God naw na ya yagan ya esey diq ugaiqta. 19 Ta teq ya Yesus ago on mataw nenaq humab woleq ya in gimeb eraqeq uliq ta asor gigo nanib God inaq gamuk sisaqmo bilaqnan ituw hiqiyaq. Na ezaqgo ya naga gamukin bilaqaiqta na in ginad a hi em daqay. Ari ya humab nab eraqeq suleq agamukan asitmoqmo bilaqnan ya inad diq bilaqaq. Na ezaqgo ya inad emad gamuk na bilaqsa mataw na huriteq ginad em has daqayta na ago iyan.

20 Ya imaqbaban, ne onmin ginad em nog hi iyiy. Haiqgam. Ne kazaq ginad emad osiy. Mataw aseseqta ginad em hasim daq emayta nazaq ne ginad emiy. Ad amun sosilta daq meqinta emgo anad a hi emaqta nazaq nog ne ginad usanmo. 21 God ago maror Moses mar tonta na aduganib Iyahta in kazaq bilam,

Ya mataw gisen tob bolta na giqemid in giqezab nan amo amo gwahtiqsa in yaqgo on mataw ka yaqgo gamuk tinegdaiq ham. Teq yaqgo on mataw na gihol a hi ritensa in ya iqez na huritnan gituw hiqiy daqay ham. a 
22 Nazaq iyan uliq ta asor gigo nanib gamuk bilaqgo anawun na in on mataw Yesus anan helmo a hi haqayta naqmo gilumsihgo usaqta. Nan lul araq diqta na ne giqezab gwahtiqsa God in mataw asan banta na ago zaway giqisihunaqta. Naw naway na in Yesus ago on mataw gilumsihgo a hi usaqta. Ari God ago nantut bilaqgo anawun na in Yesus ago on matawta gimen usaqta. Na in mataw Yesus anan helmo a hi haqayta na giyon a haiqta.

23 Nazaq iyan ne Yesus ago on matawta na, ne bo humab woleq tuqosad teq luweq ne bunmo eraqeq uliq amo amo gigo nan ginadib bolsa tibilaq daqay. Bilaqsa mataw ne gigo daq a hi loyiniyta na teq mataw Yesus anan helmo a hi haqayta na in ne gibiyad bilaq daqay, Ne gifaqin hulosim agadan tiqiyiy daqag haq daqay. 24 Ari ne gigo humab nab ne bunmo God ago nantut bilaqsa mat Yesus anan helmo a hi haqaqta na teq mat ne gigo daq a hi loyinta na in ne nenaq osad ne gigo gamuk na bunmo tuhurit daqay. Huritsa ne gigo gamuk bunmo in mataw na gilum kemsa in gigo daq meqinta na ago gihol tiloyin kem daqay. 25 Ad in ginad bunmo ulilemim gigemab usaqta na ulal tiqiy bugsa in gihol hulosid ogib woqeq usad in God abin iluwad bilaq daqay, Helmo God ne gilikmanib nenaq osaqta haq daqay.

Lotu aduganib daq bunmo titnoneqmo lehan

26 Nazaq iyan ya imaqbaban, ne teq ezaq ton daqay? Ne lotu tiqemnan haqad bo humab woleq osad ne daq kazaq emiy. Mat araq lotu ago bar ginadin emsa gwahtiqan. Sa araq suleq agamukan anadin emeq bilaqan. Sa araq gamuk alulin God isihunta araq bilaqan. Sa araq uliq amota gigo nan anadib bolsa bilaqan. Sa araq gamuk na buliyeq walmataw gibilenan. Teq ne lotu akabiyan nagan bunmo emad ne Yesus ago on mataw gigem zaway neggo haqad ne emiy. 27 Nazaq emad ne gigo mataw kabemmo uliq ta asor gigo nan ginadib bolsa in hi bilaqiy. In giger ezeqman nazaq amulik-mulikmo eraqeq bilaqsa ta bunmo giqez hiqiyeq osiy. Sa mat araq in giqez na buliyeq walmataw gibilenanmo. 28 Ari mat gamuk buliydaqta araq a hi osid teq mat uliq amota gigo nanib gamuk bilaqdaqta na in Yesus ago on mataw gilikmanib tok nemeq osad inmo ahol kiskismo bulonad God inaq gamuk eman.

29 Teq mataw God ago nantut bilaqayta giger ezeqman nazaq eraqeq gamuk bilaqsa walmataw bunmo in gigo gamuk na ulum kemiy. 30 Teq mat araq eraqeq God ago nantut tibilaqsa ta God in ago gamuk alulin araq mat araq isihunid mat bilaqaqta na aqez wasihad in araq na ban ugsa bilaqan. 31 Ne dante dimunta na muzinad teq ne bunmo ban inaq iyeq God ago nantut ginadib bolaqta na tibilaq daqay. Bilaqsa on mataw bunmo suleq dimunta na huritad in gigem zaway tiqiydaq. 32 Mataw God ago nantut bilaqgo anawun giholib usaqta na in gigo naw na anononmo tuwamuz daqay. Naw na in mataw na ginad a hi wamuzdaq. 33 Na ezaqgo God in mataw giqeman ginad agadan iysa garak ayahmo a hi emayta. In mataw giqeman gigem kute nemsa in wastitayimmo osayta.

Ari uliq bunmo God ago on mataw tawonta na gidauhan bunmo in lotu tiqemnan haqad bo humab tuwolim ossa in gigo on giqezmo hiqiyim osayta. Nazaq iyan ne gunun na tumuzin daqaymo. Ne on giwasihid in eraqeq ne gigo humab aduganib gamuk hi bilaqiy. In mataw gihaqenibmo iyeq osiy, God ago maror Moses mar tonta bilamta nazaq.
35 Teq in gamuk araq alulin huritnan haqad in gibitab leheq teq gidugnizmo susumun negeq hurit kemiy. Na ezaqgo Yesus ago on mataw in abinib humab wolsa aw eraqeq mataw bunmo gimeb gamuk bilaqdaqta na in daq amebay inaqta.

36 God ago gamuk in ne Korin gimomo gigo a haiqta. In ne gigo hib danmeb a hi gwahtimta. Teq in og kab gwahtiqim ne gimomo gigo hib a hi lahtamo. Nazaq iyan ya gunun kagan gibilensa ne geg hi yagiy. 37 Mat aw nog in God ago nantut bilaqaqta amatin diqta iyeq teq in yaqgo gamuk ka huriteq ginad emeq bilaq daqay, Gamuk nawa na Pol anadibmo a hi bilamta haq daqay. Iyahtaqmo bulonan in i gunun na gibilenaq haq daqay. Teq mataw bunmo giholib God ago naw usaqta na in ginad nazaq tiqem daqaymo. 38 Ari mat araq gamuk ka gileh ugsa ne mat na gileh ugiymo.

39 Nazaq iyan ya imaqbaban, ne God ago nantut bilaqgo anawun waqgo giwaz diq meqniyiy. Sa ne gigo asor uliq amo amo gigo nan ginadib bolsa ne hi giwasihiymo. Teq daq ayah diqta ne em daqayta na in kazaq. Ne gigo lotu aduganib kabiy daq bunmo wizwazeqmo emsa in titnoneqmo lehan.

40 

On mataw tumoqiyta na teq tiqeraq daqay

Copyright information for `MLP