aBuk Song 8.6
bAisaya 22.13
cJenesis 2.7
dAisaya 25.8

1 Corinthians 15

Krais moqim teq ta eram

Ya imaqbaban, ne Yesus awagamun dimunta na anadin a ta em daqay haqad ya kazaq ne tigibilennan. Wagam dimunta na ya mebmebmo lehim ne gibilenan ne waqim amalib giwaz diq meqniyim tituray. Ad ne Yesus awagamun dimunta ya gibilenta na waz naqmo hiqiyid teq God ne gilumsiheq tigiwaqdaq. Ari ne wagam na bunmo a hi waz bugid teq ne Yesus anan helmo haqayta na le saman tiqiydaq.

Teq ya Krais ago hib gamuk ayah diqta waqim gibilenta na in kazaq. Krais i gigo daq meqinta na bunmo giwalemnan haqad in momta, God ago mar bilamta nazaq. Moqan in hodhodab tiyay toniy. Yay tonan kam ezeqmanta nab God hodhodab wazan ta eram, God ago mar bilamta nazaq. Hodhodab eraqim danmeb in Pita ameb gwahtim. Gwahtiqim teq in ago disaipel ta asor na bunmo gimeb gwahtim. Ad abeb in i gimaqbaban kabemmo diq 500 uriyamiyta nazaq gimeb gwahtiqan in araqibmo ahol waqiy. Mataw na gigo asor kabemmo muran os tutsa asormo tumoqiy. An teq in Jems ameb gwahtiqim teq in Aposel bunmo gimeb gwahtimmo.

An abeb diq in yaqmo imeb gwahtimtamo. Bilaqne aw amun emnan haqad ago kam ulum riyawunim in kam asor a ta osim teq amun emaqta nazaq. Nazaq iyan Aposel bunmo gilikmanib ya ihol abin amik diqta. Ya ibin Aposel a hi us nagta usaq. Na ezaqgo kwaziqmo ya God ago on mataw Yesus ago nan huritayta na gimuzad gimeqin diq tonyaiqta na ago. 10 Ta teq God agem dimunta yagan ya kawa ibin tidimniyim osaiqta kazaq ya tuqos tutaiq. Ad God agem dimunta yagta na le saman a hi iy. Haiqgam. Ya Aposel bunmo giquriyameq kabiy atoran diqmo emyaiqta. Teq yaqmo igo zawayib kabiy na a hi emyaiq. God agem dimunta yagad ago zaway yagsa ya kabiy emyaiqta. 11 Ari teq yaqmo Yesus awagamun dimunta ne gibilenta o haiq Aposel ta asor na gibileniyta na ago i ananin kabemmo hi bilaquq. I bunmo wagam amulikmo Yesus moqim teq hodhodab ta eramta na ago i bilaqauqta. Bilaqsa ne wagam amulik naqmo huritim anan helmo haqiyta.

Abeb on mataw tumoqiyta na bunmo hodhodab ta eraq daqayta

12 Ari mataw Yesus hodhodab eramta na awagamun bilaqsa ta nagaqgo ne gilikmanib mataw asor bilaqay, I moqeq a ta hi eraqam haqayta? 13 On mataw tumoqiyta hodhodab a hi eraq daqayta iyid, God in Krais hodhodab wazid a hi eraq nagtamo. 14 Teq God Krais hodhodab wazan a hi eramta iyid i Yesus awagamun gibilenta na alulin haiq iy nagmo. Sa ne wagam na huritim anan helmo haqiyta na in samanta alulin haiqta tiqiy nagmo.

15 Teq ta nagah araqmo. I Aposel bilaqauq, God Krais wazan eraqan i gimeb ahol tuwawta haqauq. Ari God mataw tumoqiyta giwazid a hi eraq daqayta iyid in Krais wazid a hi eraq nagmo. Sa i bilaqauq, I Krais ahol tuwaw haqauqta na i katiyad God daq a hi amta na i anan in tiqam haq nag. 16 Na ezaqgo God mataw tumoqiyta na giwazid a hi eraq daqayta iyid, in Krais wazid a hi eraq nagmo.

17 Teq God Krais wazan a hi eramta iyid ne ginad helmo haqayta na in ne a hi gilumsih nag. Ad ne gigo daq meqinta amebay na ne giholib tuqus tut nag. 18 Us tutsa ne gigo asor Yesus anan helmo haqad osim moqiyta na in nabagag timeqniyad os nagiy. 19 I og kab kayeqmo osad ginad emauq, God Krais amalib i tigidimun tondaq haqad i baq tunim osauqta. Ari God Krais wazan a hi eramta iyid i moqeq tihiqiy nag. Ad i a hi moqad i gihol kat ugad saman diqmo God amen emeq os nag. Ossa mataw i gibiyad bilaq nagiy, On mataw bunmo gilikmanib mataw koqmo gihol kat ugad ossa i ginad diq negaq haq nagiy.

20 Teq in nazaq a haiq. Helmo diq Krais moqan God wazan ta eramta. Mataw tumoqiyta na gilikmanib Krais danmebmo diq eraqim kayeqmo osaqta. Bilaqne mat ago kabiy ame waqaqta nazaq nog God Krais wazan in danmeb eramta. 21 Na ezaqgo matmo araq on mataw gimen dan eman in bunmo moqayta. Nazaq iyan mat ta araqmo on mataw gimen dante wastitayan in hodhodab eraqeq kayeqmo kuluwa-kuluwmo tuqos daqayta. 22 Na in kazaq. Adam asenlul bunmo moqayta. Sa Krais asenlul bunmo hodhodab eraqeq kayeqmo kuluwa-kuluwmo os daqayta. 23 Teq on mataw bunmo garabmo diq a hi eraq daqay. Krais danmeb tiqeramta. An in ta boldaqta nab teq in asenlul bunmo tiqeraq daqaymo.

24 Eraqid nab teq og kab nagah bunmo giqusayta na gikaman tihiqiydaq. Kam nab Krais in mataw marorta gibin inaq iyim nagah bunmo giwamuzad osayta na bunmo giwazid woqsa in gigo zaway tihiqiy bugdaq. Hiqiy bugid teq Krais ago maror in wazaqta na in Amam God tuqugdaq. 25 Muran Krais maror iyim osad in ago bab bunmo giwazan tuwoqay. Ad in ago bab bunmo giwazid woq bugid nab teq in og ka wamuzgo agwatuqin in wazim osaqta na eronid Amam abenab tilehdaq. 26 Lehid teq Krais ago bab abebtanta in meqin tonid hiqiydaqta na moqmo. 27 God ago marib gamuk araq kazaq bilam,

God nagah bunmo giqeman in ahaqenib giqusayta ham. a 
Teq gamuk na bilam “nagah bunmo in ahaqenib giqusayta” hamta na i huritim ginad emauq, God nagah nagan bunmo giqeman in Atatin Krais ahaqenib iysa inmo ahol eman Atatin ahaqenib a hi iyaqta haqauq.
28 God teq nagah bunmo giqemid Atatin ahaqenib tiqiy daqayta. In nagah bunmo giqemid Atatin ahaqenib tiqiy bugid nab teq in Atatin na inmo ahol emid God ahaqenib tiqiydaqmo. Iyid teq kam nab God in nagah bun diqmo gigo Iyahta iyeq tuqosdaq.

29 Ne ginad emiy. Mataw asor in giyogniz yuw a hi huzimmo moqiyta na gigo ban waqim in gibinib yuw huzayta. Ari mataw tumoqiyta na a hi eraq daqayta iyid nagaqgo in giyogniz daq na emayta? In daq na samanta em nagiy. 30 Teq i moqeq a hi eraqamta iyid ta ezaq haqad tutimmo i bab giteb God ago kabiy emad luwauqta? 31 Ya imaqbaban, ya negmo gigo hib ibin nazaq waqim bilaqaiqta. Ne yaqgo tuhuritiy. Ya le ne gigo hib kabiy emad ya bab gitebmo diq kabiy na emyaiqta. Teq yaqmo igo zawayib ya kabiy na a hi emta. Haiqgam. I gigo Iyahta Krais Yesus-mo zaway yagsa ya nazaq emyaiq. Nazaq iyan ya bilaqaiq, Kam bunmo ya moqgo tow waqim luwaiqta haqaiq. 32 Teq ya og kab yaqmo ihol ulumsiheq dimunmo osnan haqad kabiy emaiqta iyid nagaqgo ya uliq Efesus-ib karuw kwasikta na ginaq an wolta? On mataw tumoqiyta na a hi eraq daqayta iyid nagaqgo i afaqan nazaqta sorauqta? I gamuk araq mataw asor bilaqad luwayta nazaqmo i em nagta. Gamuk na bilam,

Babeq i moqeq i ginad dimniysa osamta akaman tihiqiydaq ham. Nazaq iyan muran i ginad dimniysa didaq neqad yuw uluwad osuq ham. b 
33 Teq ne mataw ginad katiyta nawa bilaqayta na hi muziniy. Ad ne gamuk araq mataw bilaqad luwayta kaqmo ne anadin emiy. Gamuk na bilam, Mat dimunta mataw meqmeqinta nenaq luwad in gigo daq meqinta na in tiqemdaqmo ham.

34 Ne ginad agadanta na hulosad ne ginad dimunta a ta waqad ne gihol anononmo wamuzad osiy. Osad ne gamuk katiyta na hulosad daq meqinta na a ta hi emiy. Nagaqgo ya kazaq bilaqaiq? Ne gigo mataw asor God ago a hi hurit kemim in gamuk katiyta mataw hodhodab a hi eraq daqayta na ago bilaqsa iyan ya kazaq ne gibilenaiq. Gibilensa ne na ago gimebay a hi woqaq e?

I hodhodab eraqeq gisan lul araq diqta waqam

35 Ari ne gigo mat araq kazaq susumuneq bilaqdaq, God ezaq teq on mataw tumoqiyta na giwazid hodhodab eraq daqay? haqdaq. Teq in eraqeq gisan muturta ezaq diqta waq daqay? haqdaq. 36 Ni agadan hi iy. Ni didaq amagin kabiyab leyaqta na in og aduganib moq nog iyim usim teq a in kayeq ta iyaqta. 37 Ni wit anagin teq didaq asor amagin kabiyab tileyad ni anon waqeq neqdaqta nazaq nog ni a hi leyaqta. Haiqgam. Ni didaq na amaginmo leyaqta. 38 Leyan teq God inmo didaq amagin na anon negaqta. Didaq amagin bunmo anon ezaq giqemeq us daqayta na God-mo in gitowun tiqamta. 39 Nazaq iyan nagah bunmo kayeqmo og kab luwayta na gisan awaqan araqib a haiqta. Mataw gisan awaqan lul araqta. Sa karuw gisan awaqan lul araqta. Sa ah gisan awaqan lul araq iysa nabiq gisan awaqan lul araqtamo. 40 Nagah bunmo kaitab ulilib oyad turayta na gihol lul araq inaqta. Sa nagah bunmo og kab giqusayta nagan gihol lul araq inaqtamo. Teq nagah kaitab ulilib turayta na gihol awaqan in araq. Sa nagah ogibta na gihol awaqan in araqmo. 41 Zeq ahol awaqan araq iysa ta kalam ahol awaqan araq iyaq. Sa ulig gihol awaqan araq iyaqmo. Teq ulig bunmo gihol awaqan araqib a haiqmo. In giholbin amulik-mulikmo turad in gihol awaqan nazaqmo araq araq iyaqtamo.

42 Teq mataw hodhodab eraq daqayta na gigo hib daq nazaq tugwahtiqdaqmo. I gisan a le yay tonayta na lilihim meqniyaqta. Teq i gisan eraqdaqta na a hi lilihdaqta. 43 I gisan a le yay tonayta na abin meqinta. Teq i gisan eraqdaqta na abin dimun diqta. I gisan yay tonayta na ago zaway haiqta. Teq i gisan eraqdaqta na ago zaway inaqta. 44 I gisan yay tonayta na in og ka agota. Teq i gisan eraqdaqta na in Heven agota.

Og ka ago gisanta inaqta. Sa Heven ago gisanta inaqtamo.
45 God ago marib gamuk araq kazaq bilam,

God in mat aqenta Adam eman in kayeq iyim osta ham. c 
Ari God in Adam ta araq abeb gwahtimta na eman in ago Bugaw Dimunta amalib on mataw giqeman kayeq iyim osayta.
46 Teq os dimunta i giwitan kuluwa-kuluwmo Heven-ib osamta na i danmeb a hi waqauqta. I gisan diq waqim og kab osauqta naqmo i danmeb waqauqta. Waqim osim abeb teq i os lul araq diqta na waqeq i giwitan kayeqmo kuluwa-kuluwmo osamta. 47 God og waqim amalib Adam danmebta na eman gwahtimta. Ari Adam gigerta na in Heven-ib osim gehitimta. 48 On mataw og kabta bunmo in mat aqenta og amalib amta naqmo nogta. Ad nazaqmo mataw Heven-ib osayta nagan in mat Heven-ib osim gewomta na nogmo iyayta. 49 Nazaq iyan i gihol awaqan mat aqenta og amalib amta na awaqan nog iyim osauqta nazaqmo teq i gihol mat Heven-ib osim gewomta na ahol awaqan nog iyeq tuqosamtamo.

50 Ya kazaq gibilensa ne ginad emay ye? Mat asan ogibta na Heven-ib leheq in God ago maror aduganib a hi gwahtiqdaqta. Ad in asan osim moqaqta na le os dimunta tuteqmo os daqayta nab gwahtiqeq kuluwa-kuluwmo a hi osdaqtamo. 51 Ne gidek emeq gamuk araq ulilemim usta ka ya bilaqsa ne huritiy. I bunmo a hi moqamta. Ta teq i bunmo gisan buliyeq lul araq diq iydaqta. 52 Nagah na nan saw haiq hid naqmo taur abebtanta gayonsamo tugwahtiqdaq. Taur na gayonid on mataw tumoqiyta na eraqeq gisan a hi lilihdaqta na waqsa i bunmo gisan tubuliydaqmo. 53 I gisan lilihaqta ka buliyeq a hi lilihdaqta tiqiydaq. Ad i gisan moqaqta ka buliyeq a hi moqdaqta tiqiydaqmo. 54 I gisan buliyeq nazaq diq iysa kam nab daq na God ago marib gamuk araq usaqta ka tuwol net bugdaq. Gamuk na bilam,

God bab bunmo giquriyamim in moq inaqmo eman tihiqiy ham. d 
55 Moq ni mataw ginol emid moqgo azawayin edowa? ham. Ad ningo em ni amalib mataw gilum eman moqayta na ni edob eman usaq? ham. e 
56 Moq ago em na in daq meqinta naqmo. Sa daq meqinta ago zaway alulin God ago maror Moses bilamta nab usaqta. 57 Teq i God esey diq uguq. In i gigo Iyahta Yesus Krais ago zaway amalib i giqeman i bab bunmo giquriyamauqta. Nazaq iyan ya imaqbaban dimunta, ne giwaz meqniyeq tursa mataw katiyta bo ne gilum waqad hi giqothasiy. Ad ne ginad kazaq emiy. I Iyahta ago kabiy emauqta ka in le samanta a hi iydaq haqiy. Haqad ne gihol bunmo Iyahta ago kabiy ugad ne giholtuw diq bulad kabiy na emiy.

58 

Pol kabiy asor emnan anad emyaqta na ago in bilam

Copyright information for `MLP