1 Corinthians 16

Pol in Krais ago on mataw Jerusalem-ub osayta na gimen mani emid lehgo bilam

Ari ne God ago on mataw tawonta uliq Jerusalem-ub osayta na gimen mani humab wol daqayta na ago ya ne tigibilennan. Ya saw Galesiya-ib Yesus ago on mataw gidauhan bunmo gibilenta nazaq ne em daqaymo haqad ya ne gibilenaiq. Sande bunmo ne kazaq emiy. Mataw amulik-mulikmo in kabiy emim mani waqiyta na ago asor uroteq in gimi gimo gigo bitab mataw gina haiqta na giyon emid usan. Ne Sande bunmo daq nazaq emsa teq mani na kabemmo iyeq usan. Ussa ya ne gigo hib lehdaiqta nab ne mani a ta hi nagun daqay. Teq ya le ne gigo hib tugwahtiqdaiqta nab ne mataw asor gibin dimunta gitowun tiqem daqay. Emid teq in mani a leh daqayta na ananin ya sansandekib mar toneq negad giqemid in naw na ad Jerusalem-ub tileh daqay. Ari ya nenaq lehnan inad bilaqid teq ya in nenaq araqib i tileham.

Pol uliq Korin on mataw na gibiynan bilam

Teq danmeb ya le Yesus ago on mataw saw Masedoniya-ib osayta na gibiyeq gibiyeq lehad luweq teq ya le uliq Korin-ib ne tigibiydaiqmo. Ya le ne nenaq asit sisaq nog osdaiq daqag. Ossa urom akaman tihiqiyid teq ya ne gihuloseq lehdaiqya haqad inad emaiq. Na ezaqgo ya nenaq oseq uliq araqab lehnan tonsa ne ya ilumsiheq nagah asor yagid teq ya lehdaiqta na ago iyan. Daq alulin nazaq iysa iyan muran ya saw Masedoniya-ib lehad ya le ne nenaq asitmoqmo osnan inad a hi bilaqaq. Iyahta anad bilaqsun ya Masedoniya-ib leheq ihol buliyeq ta bolad teq ya le ne nenaq sisaqmo tuqosdaiq haqad ya inad emaiqta. Teq ya saw Masedoniya-ib hidmo a hi lehdaiq. Ya uliq Efesus-ib kab osad Pentikos ago kam ayahta na ahol waqeq teq lehdaiq haqad ya inad emaiq. Na ezaqgo God uliq kab yaqmen dante em yagan ya in ago kabiy emsa anon kabemmo diq tugwahtiqaqta na ago. Teq mataw kabemmo yaqgo kabiy na geg ugaytamo.

10 Ari Timoti le ne gigo hib gwahtiqid ne alowan tonsa in nagah araq anan hi rabad agem kute nemsa osan. Ya Iyahta ago kabiy emaiqta nazaqmo in kabiy emaqtamo. 11 Nazaq iyan ne gigo araq mat na hikidik baymuzan. Ad in muleqeq yaqgo hib ta bolsa ne ulumsihid in agem kiskistab yaqgo hib bolan. In i gigo maqbab asor nenaq boldaq haqad ya kawa in gibaq tunim osaiqta. 12 Ari i gimaqbab Apolos anan ya kazaq ne gibilendaiq. In i gigo maqbab asor nenaq ne gigo hib lehgo ya ime kabemmo bulonta. Bulonan in muran ne gigo hib lehnan anad a hi bilaqaq. Teq abeb in dante dimunta inaq iyeq in ne gigo hib nawa tilehdaq.

Pol ago gamuk ta asor bilamta

13 Ne gihol asawan woltayad ginad helta na waz naqmo hiqiyeq osiy. Ad ne giwaz meqniyeq turad nagah araq hi rabuniy. 14 Teq ne gigo kabiy daq bunmo ne emayta na ne God teq on mataw bunmo ginan ginad bilaqsa ne emiy.

15 Ya imaqbaban, Stefanas asenlul nenaq saw Akaya-ib on mataw bunmo gilikmanib in danmeb Krais anan helmo haqiyta. Na ago ne tuhuritiy. In God ago on mataw tawonta na gilumsihnan haqad gimen kabiy emad in gihol bunmo kabiy nab eman lehaqta. Nazaq iyan ya imaqbaban, ya ne atoranmo kazaq gibilendaiq. Ne mataw na gihaqenib iyeq gilumsihiy. Ad mataw na giyogniz giholtuw bulad nenaq kabiy araqibmo emayta na bunmo inaqmo ne giwazinad gihaqenib iyeq in bunmo gilumsihiymo. 17 Teq ne gigo mataw ezeqman Stefanas, Fortunatus, teq Akaikus in yaqgo hib bolan ya gibiyad inad diq dimniy. Ya ne bunmo gibiy nagta na amenin ya in gibiyim igem tidimniyaq. 18 Na ezaqgo mataw na ne gigem eman hastitayan ne zaway muturta waqiyta nazaq in bolim ya igem eman tihastitaymo. Nazaq iyan ne mataw nazaqta giwazinad gibin iluwiy.

19 Saw Esiya-ib Yesus ago on mataw gidauhan bunmo in gigo zeq dimun eman ne gigo hib nawa lehaq. Ad Akwila awe Prisila inaq teq Yesus ago on mataw in giger gigo bitab humab wolayta na bunmo nenaq in ne ginan ginad diq dimniysa Iyahta abinib in gigo zeq dimun nawa ne gimen eman lehaqmo. 20 Sa i gigo gimaqbaban kab osayta na bunmo in gigo zeq dimun eman ne gigo hib nawa lehaqmo. Ari God ago on mataw gigo daq titnonta na amalib ne an zeq dimun ugiy.

21 Yaqmo Pol, ya ibenab yaqgo zeq dimun kawa tumar tonaiq.

22 Ari mat aw nog Iyahta anan ginad a hi bilaqaqta na God kusluw negid in meqniy haseq osiy.

Iyahta ni bolmo bol.

23 Ari i gigo Iyahta Yesus agem dimunta negsa ne osiy.

24 Teq i bunmo Krais Yesus aholib soqotim inaq osad iyan ya ne ginan inad bilaqaqta na ayahmo ne gigo hib eman nawa tilehaq. Nawaqmo.

Copyright information for `MLP