1 Corinthians 4

Iyahta inmo ago kabibiy mataw gilum kemaqta

Ne i ginan ginad kazaq emiy. I Krais ago kabibiy matawta haqiy. Teq i gigo kabiy na i God ago gamuk alulin ulilemim usta na wamuzad i wastitayimmo mataw gibilenauqta haqiy. Teq kabibiy mat dimunta daq kazaq emaqta. In ago ayahta anad usaqta na tiqem bugaqta. Ya Krais ago kabibiy mat araq nazaqta teq yaqmo ihol a hi ulum kemaiqta. Nazaq iyan ne yaqgo daq ulum kemayta na ya inadib nagah amikta iyaq. Ad mataw og kabta in hazizirib yaqgo kabiy ulum kemsa ya daq na loyinsa in nagah amiktamo. Ya ihol loyinsa ya daq araq ananin waqdaiqta haiqgam. Teq yaqmo ihol anan mat titnonta haqad nazaq ya a hi bilaqdaiq. Iyahtaqmo teq ilum kemeq inan bilaqdaqta. Teq in on mataw hazizirib gilum kemdaqta na akamun teqmo. Nazaq iyan Iyahta a hi bolsamo ne yaqgo kabiy hi ulum kemiy. Iyahta boleq teq in nagah bunmo ulilemim romriqab usaqta na waqeq saw anuwanib emid ulal tiqiy bugdaq. Ad in mataw bunmo ginad ulilemim usaqta na emid ulalab tugwahtiqdaqmo. Kam nab God in on mataw kabiy dimunmo emiyta na gibin tiqiluwdaq.

On mataw uliq Korin-ibta na in gimo gihol abin iluw yaqay

Ya imaqbaban, ya ne gilumsihnan haqad ya Apolos anan teq yaqmo ihol anan nawa ne tigibilenta. Ne i gigo hib suleq waqad ne God ago gamuk mar tonan usaqta na itiyoneq daq ta asor muturta inaqmo a hi em daqay haqad ya nazaq bilayta. Ne nazaq emad teq ne mat araq abin iluwad mat ta araq abin wazid a hi woqdaq. Ya iyogniz, ne ezaq diq? Ne i mataw bunmo nog a haiqta ye? Ne gigo nagah bun diqmo God abenab a hi waqiy ye? Helmo, nagah bunmo ne wazayta na ne God abenab waqiyta. Nazaq iyan nagaqgo ne gihol abin iluway? Ne gigo nagah dimunta nagan negmo gigo zawayib waqiyta ye? Haiqgam. God nagah nagan samanmo ne nagta.

Ne God ago nagah dimdimunta na teko waqan in tigiyunin bug daqagya. Ad nagah bunmo ne amalib dimunmo os daqayta na ne gigo inaq tiqiyiy daqagya. I ne a hi gilumsihsa ne gimomo gigo zawayibmo king nog tiqiyim osay-ya. Sa i haiqgam daqag. Helmo, ya inad ne king diq iyeq os nagiyta haqaiq. Osad teq ne i giqemid i inaqmo king iyeq ne nenaq os nagtamo haqaiq. Teq haiqgam. On mataw og kabta teq angelo inaqmo in i Aposel gibiyad i afaqan amo amo meqin diq sorsa in i gibiy ninunad gifaqin hunegayta. Nazaq iyan ya inad emaiq, God in i Aposel giqeman i abeb diq iyim osauqta haqaiq. I bilaqne mataw gigo hazizir meqniyan in ginol emgomo iyim osayta nazaq nog i osauqta haqaiq. 10 I Aposel Krais abin sorad a luwsa mataw i ginan agadanta haqay. Teq negmo Krais aholib soqotim osad ne bilaqne mataw ginad awaz meqinta daqagya. I Aposel gigo zaway haiqta. Teq negmo gigo zaway ayahmo daqagya. Mataw i Aposel gibilawunad gibin wazan woqsa in negmo giwazinad gibin iluwayta daqagya. 11 I Aposel mebmebmo kabiy waqim bo muranmo i gigemnan moqad giziyan maysa i osauqta. I gigo tubusan misiramta naqmo amalib i gihol sihenim luwauqta. Sa mataw i haresmo ginolsa i begbeg nog iyim uliq saw bunmo luwauqta. 12 I giholtuw bulad kabiy ayahmo emsa i gihol husisiqaqta. Sa on mataw i gibilawunsa i amenin emim nan dimdimunta amalib gidimun tonauqta. In i gimuzad gimeqin tonsa i giqezmo hiqiyim afaqan nagan bunmo sorad a luwauqta. 13 Mataw i gigilehunan bilaqsa i amenin emim kiskismo gibilenauqta. On mataw i gibiysa i saman diqta bilaqne didaq asan a le ban meqintab hunegayta nazaq nog iyauqta. I mebmebmo kabiy wawta nab iyim bo muranmo mataw bunmo gimeb i bilaqne nagah meqinta anumlan inaqta nog iyim osauqta.

Korin on mataw Pol asen muzad daq emgo in gibilan

14 Teq ya mebay negad gamuk nawa na a hi mar ton. Ne yaqgo onminmo diq haqad ya ne ginan inad bilaq gigayinsa ya ne ginad wastitaynan gamuk na mar ton. 15 Ne ginad emiy. Ne gigo hib Krais ago mataw 10,000 nazaq ne giwamuz daqayta iyid teq in gilikmanib ne gimam araq ya nogta haiq iydaq. Helmo, Krais Yesus aduganib ya ne gimam nog iyim osaiqta. Ya Yesus awagamun dimunta gibilenan ne helmo haqim yaqgo onmin tiqiyiyta. 16 Nazaq iyan ya atoranmo kazaq ne gibilenaiq. Ne ya isen muzad ya daq em nogmo ne emiy haqaiq. 17 Daq alulin naqmo ago ya Timoti eman ne gigo hib lahta. Ya in inaq Iyahta aholib soqotim osad in yaqgo amun nog iysa ya in anan inad diq bilaqaqta. Teq in Iyahta anad muzin bugad ago kabiy anononmo emaqta. Timoti leheq ne ginad waz eraqsa ya Krais Yesus aholib soqotim in anad muzinad daq dimdimunta emaiqta na ago ne anadin a ta em daqay haqad ya in eman ne gigo hib lahta. Yaqgo daq na ya on mataw Yesus ago nan huritayta na gidauhan bunmo giqisihunad asuleqin gibilenaiqta.

18 Ne gigo asor ya inan ginad emay, Pol bo a ta hi gibiydaq haqay. Haqad in igmo ag haqad ya iqez tuqothasay. 19 Teq haiqgam. Iyahta anad bilaqid ya ne gigo hib hidmo tilehdaiqta. Teq ya mataw gihol abin iluwayta na gigo nan huritnan a hi lehdaiq. Haiqgam. Ya bole mataw na gigo zaway ahol waq kemgo haqad ya nawa lehdaiqta. 20 Na ezaqgo God ago maror in gamukmo amalib og kab gwahtiqim a hi usaqta. Haiqgam. In God ago zawaymo amalib gwahtiqim usaqta. Ari ya ne gigo hib leheq ya ezaq ne gitondaiq haqad ne ginad emay? Ya yuk wazeq a lehdaiq e? O haiq, ya ne ginan inad bilaqsa ne giyon daq kiskista emdaiq?

21 

Krais ago on matawta gilikmanib daq meqinta gwahtiqsa in tuwastitay daqay

Copyright information for `MLP