1 Corinthians 5

Daq araq abin meqin diqta Krais ago on mataw uliq Korin-ibta na gilikmanib gwahtim

Ari ya ne gigo wagam araq mataw bo ibilenan ya kazaq hurit. Daq an haresmo hureqim inaq usayta na ne gilikmanib usaq haqsa ya hurit. Huritim ya ihol dedibmo ritan. Teq ne gigo hib daq usaqta na abin meqin diq iysa on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan in daq nawa ne gilikmanib usaqta na emnan gituw hiqiyayta. Na in kazaq. Mat araq in amam awe waqim inaq usaqta haqiy. Ta teq ne igmo ag haqad daq na anamren alowan tonayta. Ne giqutil tartaysa gaq wazad os nagiyta. Sa ne daq anamren na muzid in ne gilikmanib a ta hi os nagta.

Helmo, ya inon kab pesanmo osaqta teq ya iwitan in bilaqne ne ginaq osaqta nog iyaq. Ya ne ginaq os nog iyad mat na ago daq meqinta tuqulum kemim ya Iyahta Yesus abinib mat na ayon tibilay. Nazaq iyan ne on mataw Yesus ago nan huritayta na bunmo humab araq emiy haqaiq. Humab emeq ossa ya iwitan ne ginaq ossa i gigo Iyahta Yesus ago zaway i gilikmanib tuqusdaqmo. Sa ne daq anamren na waqeq Satan abenab emiy. Emid in santitiy waqad osad teq anad tubuliydaq. Anad buliyid abeb Iyahta ta boldaqta akamnib nab mat na awitan dimunmo tuqosdaq.

Korin on mataw mat daq meqinta amta na baymuzid nenaq ta hi osan

Ne igmo ag haqad gihol abin iluwayta na in dimun a haiq. Yis asitmo mel deg ayahta inaq buliyan mel na bunmo huhuw nemaqta. Na ago ne ginad a hi emay ye? Pasova akamnib mataw sipsip amidon wol emayta nazaq nog Krais i gimen ahol tamaz nog emim tumomta. Moqan ne bilaqne bret ago yis haiqta mataw Pasova akaruwan inaq neqayta nazaq nog ne tiqiyim osayta. Nazaq iyan ne gilikmanib yis kwaziqta usaqta na suholid lehan. Lehid teq ne bret yis haiqta mutur buliyiyta nazaq nog iyeq osiy. Pasova akamnib Isrel on mataw in gigo humab na emnan haqad gigo bitab yis kwaziqta usaqta na ginuwim tuhuneg bugayta. Nazaq iyan in daq emayta nazaq nog i emuqmo. God i gidimun tonta na ago i anadin emad i giholib yis kwaziqta na muzad i gigo daq meqinta nagan gileh negad ginad meqinta na i muzid lehanmo. Lehid teq i bret ago yis haiqta nog osad i gimileq a hi iyad gamuk helta adan emad osuq.

Ya ne gimen sansandek araq mar tonta nab ya kazaq tibilay. Ne on mataw an haresmo hureqim inaq usayta na giholib hiqiyeq nenaq hi osiy haqad ya bilayta. 10 Teq ne og kab mataw an haresmo hureqayta na teq mataw nagah haresmo utetayta na teq mataw nagah rin tonayta na teq mataw god katiyta gimen lotu emayta nagan bunmo giholib hiqiyiy nazaq ya a hi bilay. Haiqgam. Ne og kab mataw daq meqinta emayta bunmo giholib hiqiyeq osnan haqad teq ne og ka huloseq ulilib gwaleheq os nagiy.

11 Ari ya gamuk kawa ne gimen mar tonaiqta kab ya kazaq ne tigibilen sireqaiq. Mat bilaqaq, Ya ne gimaqbab Krais aduganibta haqad teq in an alulib hureqim inaq usaqta o in mat araq ago nagah ahol waqad utetaqta o in god katiyta gimen lotu emaqta o in mataw gigilehunan bilaqaqta o in tutimmo yuw atoranta uluwaqta o in mataw gigo nagah rin tonaqta, mat nazaq amileq iyaqta na ne aholib hiqiyeq inaq araqib hi osiy haqaiq. Osad ne mat na inaq araqib didaq hi neqiymo haqaiq. Haiqmo diq. 12 Nagaqgo ya mataw God ago maror asan ban osayta na gigo daq ulum kemdaiq? Na yaqgo kabiy a haiq. Ari on mataw God ago maror aduganib osayta naqmo gigo daq ne ulum kemeq giwastitay daqayta. 13 On mataw God ago maror asan ban osayta na God-mo teq in gigo daq tuqulum kemdaq. Ari negmo teq God ago gamuk bilamta kazaq ne emiy. Gamuk na bilam,

Mat meqinta ne gilikmanib osaqta na ne muzid asan ban lehan ham. a 
Copyright information for `MLP