aJenesis 2.24

1 Corinthians 6

Krais ago on matawta na maqbab iyeq an hazizirib hi emiy

Ne gilikmanib mat araq in ayow nan tuqugad in ta nagaqgo mataw God ago maror asan ban osayta nagan gimeb gamuk na wastitayay? Doq ton in God ago on mataw tawonta na gimeb afaqan na a hi wastitayay? Mat daq nazaq emaqta na amebay haiqta daqag iyim in daq na emaq. Abeb teq God ago on mataw tawonta na in on mataw God gileh ugayta na bunmo hazizirib giqemad gigo daq tuqulum kem daqay. Na ne ginad a hi emay ye? Ne teq on mataw God gileh ugayta na bunmo gigo daq meqinta bunmo tuqulum kem daqayta. Ta ezaq haqad negmo gigo afaqan amikmikta nagan gwahtiqsa ne ulum kemim a hi wastitayay? Abeb teq i angelo hazizirib giqemad gilum kemamta. Na ago ne ginad a hi emay ye? Nazaq iyan i kayeqmo og kab osad i gigo afaqan amikmikta na gwahtiqsa igmo ulum kemeq wastitayuq.

Nazaq iyan ne gilikmanib afaqan an mug nazaqta gwahtiqsa ta ezaq haqad ne mataw Krais ago dauhib gibin haiqta na gitowun eman in ne gigo afaqan na ulum kemayta? Ne daq nazaq emnan gimebay a hi woqaq e? Teq ezaq? Ne mataw Krais anan helmo haqayta na gilikmanib gimaqbab giger an mugsa ne gigo mat araq anad awaz meqinta afaqan na ulum kemeq wastitaydaqta haiq e? Ta teq ne nazaq a hi emayta. Mat araq in amaqbab araq hazizirib emad nan tuqugaqta. Teq daq na amomo a haiq. Mat na in amaqbab na waqim ad le mataw Krais anan helmo a hi haqayta na gimeb hazizirib emaqta!

Ne gilikmanib mataw asor in giyogniz nan negad hazizirib giqemsa ya ne ginan inad emaiq, Ne Krais ago daq dimunta na hulosim tuwoq hasiy haqaiq. Ne kazaq em nagiy. Mataw ne giholib daq meqinta emsa ne afaqan na hi sor nagiy. Ad in ne gigo nagah rin tonsa ne ananin hi bilaq nagiy. Teq haiq. Ne an meqin tonad an ago nagah rin tonad luwayta. Teq ne mataw asan ban osayta na gigo hib daq meqinta nazaq a hi emayta. Haiqgam. Negmo maqbabmo nazaq an meqin tonayta.

Mataw daq meqinta emad luwayta bunmo le God ago maror aduganib a hi gwahtiq daqay. Na ago ne ginad a hi emay ye? Ne gihol hi kat ugiy. On mataw an haresmo hureqim inaq usayta na teq mataw god katiyta ayon lotu emayta na teq mataw an alulib hureqim inaq usayta na teq mataw in gimo gihol zayim mataw ta asor gihol negayta na teq mataw in matawmo an ahol waqad gihol eraqaqta na 10 teq mataw rin tonayta na teq mataw nagah haresmo utetayta na teq mataw yuw atoranta uluwim gifaqin hulosayta na teq mataw an agilehunan bilaqayta na teq mataw gimileq iyad nagah samanmo waqayta na, on mataw naqanta bunmo le God ago maror aduganib a hikidikmo gwahtiq daqayta. 11 Kwaziqmo ne asor nazaq diq luw yaqayta. Teq God ne gigem tisuhol. Suholim in ne giqeman ne in ago on mataw tawonta tiqiyiy. I gigo God in ne giwaqim Iyahta Yesus Krais ago kabiy aduganib giqemim in ago Bugaw Dimunta negan ne gibin on mataw titnonta tiqiyim usaqta.

I gihol in God ago Bugaw Dimunta ago bit

12 Gamuk araq mataw bilaqad luwayta na in kazaq. “I daq bunmo giqemamta na agununin haiqgam” haqayta. Gamuk na in helta teq daq na asor a hi nilumsihdaqta. Helmo ya daq bunmo giqemdaiqta na agununin haiqta teq ya daq araq diq hulosid in yaqgo ayahta nog iyeq inad a hi hureqdaq. 13 Teq gamuk araq mataw bilaqayta na in kazaq. “Didaq bunmo i gigemab woqgomo usaqta” haqayta. “Teq i gigem in didaq bunmo ago abanan iyim usaqtamo” haqayta. Gamuk nawa na in helmota teq God in didaq bunmo emid hiqiysa in i gigem emid tihiqiydaqmo. I gihol in an haresmo hureqeq inaq usgo a haiqta. Haiqgam. I gihol in Iyahta anad muzingo usaqta. Sa Iyahta in i gihol wamuzgo osaqtamo. 14 God inmo ago zaway amalib Iyahta hodhodab wazan eramta. Nazaqmo teq in i giwazid i tiqeraqamtamo.

15 I gihol in bilaqne Krais abensen nog iyim usaqta. Na ne ginad a hi emay ye? Nazaq iyan i Krais abensen na waqeq a leheq aw danatabta na inaq tuwastonam e? Haiq kidik! 16 Ne ginad emiy. Mat aw danatabta inaq usaqta na in aw na inaq gihol amulikmo tiqiyayta. God ago marib gamuk usaqta nazaq. Gamuk na bilam,

In giger gihol amulikmo iyeq tuqos daqay ham. a 
17 Ad nazaqmo mat in Iyahta inaq soqotaqta na in giger ginad gigem amulikmo tiqiyaytamo.

18 An haresmo hureqim inaq usayta na ne aban diq emeq tukiy. Na ezaqgo daq meqinta bunmo mat ahol asan ban gwahtiqim in mat ta araq meqin tonaqta. Ari mat an haresmo hureqim inaq usaqta na inmo ahol meqin tonaqta. 19 I gihol in bilaqne God ago Bugaw Dimunta ago bit nog iyim usaqta. Na ne ginad a hi emay ye? God in ago Bugaw Dimunta negan in ne giduganib tuqosaqta. Nazaq iyan ne gihol in negmo gigo a haiq. Haiqgam. God naw ayahmo amalib ne gizayan ne in agota tiqiyiy. Nazaq iyan ne gihol bunmo God ugad ne gigo daq amalib in abin iluwid ulilibmo gwalan.

20 

Krais ago on mataw an waqayta ago adan anan Pol bilam

Copyright information for `MLP