1 John 2

Yesus in i giteqsormo diq

Yaqgo onmin, ne daq meqinta hi emiy haqad ya gamuk ka mar tonan ne gigo hib lehaq. Ta teq ne daq araq meqinta emid, ari i giteqsor araq i gigo ban waqeq i gimen Gimam Iyahta bulondaqta na in nawa osaq. Na Yesus Krais mat titnonta naqmo. God i gigo daq meqinta nagan ginan agem meqniysa Yesus inmo ahol tamaz nog ugan in ago agem meqniy i gigo hib usta na tihiqiy. Teq Yesus in i gimomo gigo daq meqinta anadin emad i gimen ahol nog hulosta nazaq a haiq. Haiqgam. In og kab on mataw en bunmo gigo daq meqinta anadin emad in ahol tamaz nog God ugta.

Mat Yesus ago daq muz naqmo hiqiyaqta naqmo in Yesus ago tuhurit kamta

Yesus Krais gamuk awaz meqinta igta nagan i tumuzin bugad teq i kazaq ginad emam, I Krais ago tuhurit hasta haqam. Ari mat araq bilaqaq, Ya Krais ago tuhurit hasta haqad teq in Krais ago gamuk awaz meqinta nagan a hi muzinad, mat na katiysa gamuk helta in agemab a hi usaqta. Ari mat Krais ago gamuk muzinaqta na in God anan anad bilaq naqmo hiqiyaqta. Nazaq iyan i God anan ginad bilaqsa ago gamuk tumuzinad teq i ginad kazaq emam, I Krais inaq soqotim osauqta haqam. Teq mat nog bilaqaq, Ya Krais aholib tisoqotim diq inaq luwaiq haqaqta, mat na Krais luw nogmo in luwan.

Ya iyognizmo diq, gamuk kawa ya ne gimen mar tonaiqta ka in mutur a haiqta. Haiqgam. Ka gamuk kwaziqta ne mebmebmo tuwaqim osayta naqmo. Teq gamuk kwaziqta na in Yesus awagamun ne tuhuritiyta naqmo. Ta teq gamuk ya ne giyon kawa mar tonaiqta ka in bilaqne gamuk mutur nogtamo. Na ezaqgo romriq tihiqiynan tonsa saw anuwan hel diqta na tuqoyaq. Oysa Krais gamuk na muzinsa i tumuzinauqmo. Nazaq iyan mat nog bilaqaq, Ya saw anuwanib osaiqta haqad teq in amaqbaban Krais aduganibta na ginan agem meqniysa, mat na romriqab os tutaqta. 10 Ari mat in amaqbaban agem dimunta negaqta na in saw anuwanib osaqta. Ossa saw anuwanib nab nagah araq mat na asen woltayid woqdaqta na haiqgam. 11 Teq mat in amaqbaban Krais aduganibta na ginan agem meqniysa, mat na romriqab osad teq in romriqab luwaqtamo. Luwsa romriq mat na ameqnagin il tonan in naga danteqin muzaqta na a hi huritaq.

12 
 • Yaqgo onmin, God in Yesus abinib ne gigo daq meqinta tigiwalam.
 • Nazaq iyan ya gamuk ka ne gimen mar tonaiq.
13 
 • Ne onmin gimaman, ne mat kwaziq diqmo osim bo muran in os tutaqta na ago ne tuhuritiy.
 • Nazaq iyan ya gamuk ka ne gimen mar tonaiq.
 • Ne mataw minminta, ne mat meqinta na bayan tuwom.
 • Nazaq iyan ya gamuk ka ne gimen mar tonaiq.
 • 14  Onmin amikmikta ne Gimam Iyah ago tuhurit kemiy. Nazaq iyan ya gamuk ka ne gimen tumar ton. Ne onmin gimaman, ne mat kwaziq diqmo osim bo muran in os tutaqta na ago ne tuhuritiy. Nazaq iyan ya gamuk ka ne gimen tumar ton. Ne mataw minminta, ne gigo zaway inaq tiqiyiy. Ad God ago gamuk ne giduganib tuqusaq. Teq ne mat meqinta na bayan tuwom. Nazaq iyan ya gamuk ka ne gimen tumar ton.

  I og ka ago daq anan ginad hi bilaqan

  15 Ari ne og ka ago daq meqmeqinta na ginan ginad hi bilaqan. Mat og ka ago daq meqinta nagan ginan anad bilaqaqta na in Gimam Iyah anan anad a hi bilaqaqta. 16 Na ezaqgo og kab on mataw God gileh ugayta na in daq kazaq emayta. In gigem atoranmo eraqaqta teq in gimeqnagin nagah ahol waqad utetayta teq in gibin ayahta waqnan haqad giholtuw bulad luwayta. Teq daq nawa na bunmo Gimam Iyah ago hib a hi bolaqta. Haiqgam. Daq meqinta nagan in og kaqmo agota. 17 Teq og ka tihiqiydaqta. Sa mataw gigem atoranmo eraqsa in nagah haresmo utetayta na in og ka inaq tihiqiy daqaytamo. Ari mat God anad muzinad osaqta na in kuluwa-kuluwmo tuqos tutdaqta.

  Krais ababun tugwahtiqiy

  18 Ari yaqgo onmin amikmikta, muran i kam abebtanta na ago kamub tugwahtiqim osauq. Kwaziqmo Krais ababun teq gwahtiqdaq haqsa ne tuhuritiy. An muran ne huritiyta nazaqmo diq Krais ababun kabemmo tugwahtiqay. Gwahtiqsa i mataw na gibiyad ginad emauq, I kam abebtanta ago kamub tugwahtiqim osauq haqauq. 19 Mebmebmo mataw na i gilikmanib osim teq in i gihulosim tilehiy. Mataw na in i gigo diq a haiqta. In i gigo walmatawta iyeq teq in i gilikmanib tuqos tut nagiyta. Teq in i gihulosim le giholbin luwsa in i gigo diq a haiqta na ulal tiqiy bugaq.

  20 Ari negmo teq ne nazaq a haiqta. Mat Tawonta na in Bugaw Dimunta amalib ne tigibalaw tonan ne bunmo Krais ababun na gigo tuhurit kemay. 21 Nazaq iyan ne God ago gamuk helta na a hi huritiyta haqad ya gamuk ka a hi mar ton negaiq. Haiqgam. Ne gamuk helta na tuhuritiyta na ago ya ne gimen gamuk ka mar tonaiq. Teq God ago gamuk helta na aduganib gamuk araq katiyta a hi usaqta na ne tuhuritiymo.

  22 Ari i mataw gimileq inaqta na kazaq tigibiy kemam. Mat nog Yesus gileh ugad bilaqaq, Yesus in Krais
  2.22Gamuk Krais ka alulin “God mat emid bo i gilumsihdaqta na amatin” haqayta.
  a haiq haqaqta naqmo in mat amileq iyaqta. Mat nazaq bilaqaqta na in Krais ababun iyim in i Gimam God teq in Atatin inaq gileh negaqta.
  23 On mataw God Atatin gileh ugayta bunmo in asan ban osad in i Gimam Iyah na inaq a hi osayta. Ari on mataw God Atatin anan ‘Krais’ haqayta na, in bunmo Krais inaq osad in i Gimam Iyah inaq tuqosaymo.

  Bugaw Dimunta gamuk helta alulin i gibilenaqta

  24 Ari ne gamuk mebmebmo huritiyta na in ne gigemab ussa ne waz naqmo hiqiyiy. Gamuk mebmebmo ne huritiyta na in ne gigemab us tutsa teq ne Gimam Iyahta na Atatin inaq gigo hib tuqos tut daqay. 25 Teq Krais gamuk mebmebmo hel diqmo gibilanta na in kazaq. In i giqemid i kayeqmo kuluwa-kuluwmo tuqosam haqad in bilamta.

  26 Ya mataw ne kat negad luwayta ko ginan gibilenad ya ne gimen gamuk ka mar tonaiq. 27 Ari negmo teq Krais in Bugaw Dimunta amalib ne gibilaw tonan Bugaw Dimunta ne nenaq tuqosaqta. Nazaq iyan ne ginad dimunta ago siqim a hi iysa mat araq in ne suleq a hi negdaqta. Na ezaqgo Krais ne gibalaw tonim Bugaw Dimunta negan Bugaw Dimunta naqmo in nagah bunmo ago ne gibilenaqta. Gibilenad in a hi katiyad gamuk heltaqmo bilaqaqta. Nazaq iyan Bugaw Dimunta suleq nagta nazaqmo ne Krais aholib soqoteq inaq osiy.

  Muran i God ago onmin tiqiyim osauq

  28 Ari yaqgo onmin, ne Krais aholib soqoteq inaq os tutiy. Ne Krais inaq tuteqmo ossa teq abeb in ta boldaqta nab i bunmo gimebay a hi woqsa i giwaz meqniyeq anognib tituram. 29 Teq Krais in mat titnon diqta na ago ne ginad tiqem haseq teq ne ginad kazaq em daqay. Krais in on mataw daq titnonta emayta bunmo giqeman in gimugan mutur iyan in God ago onmin tiqiyim osay haq daqay.

  Copyright information for `MLP