1 John 3

Mataw! I Gimam Iyahta i ginan anad diq bilaqaqta na ne anadin emiy. Muran i gibin God ago onmin nazaq usaqta. An helmo diq i God ago onmin tiqiyim osauq. Ta teq on mataw God gileh ugayta na in i gibin nazaq usaqta na ago in a hi hurit kemayta. In God ago a hi huritayta na ago in i gigo a hi huritaytamo. Ya iyogniz, muran i God ago onmin iyim osauqta. Teq abeb i ezaq diq iyeq osamta na in muran ulal a hi iysa i na ago ginad a hi em hasauq. Ari Krais bo ulalab gwahtiqdaqta nab i inmo nog tiqiyamta naqmo ago i ginad em hasauqta. Na ezaqgo kam nab in mat ezaq diqta iyim osaqta na i ahol tuwaq kemam. Ari on mataw bilaqay, I teq Krais nog tiqiyam haqad baq tunim osayta na bunmo in gimo gimugan suholan ginumlan tihiqiy bug. Hiqiy bugan Krais agem anumlan haiqmo osaqta nazaqmo in osaytamo.

On mataw daq meqinta emayta bunmo in God ago maror tuqothasiyta. Na ezaqgo God ago maror othasayta adan naqmo in daq meqinta alulin. Teq Krais in i gigo daq meqinta giwalemnan bolta na ago ne tuhuritiy. Ad Krais aholib daq araq meqinta a hi usaqta na ago ne tuhuritiymo. Nazaq iyan mat Krais aholib soqotim inaq osaqta na in daq meqinta adan a ta hi muzinaq. Ari mat araq daq meqinta adan muzinsa i ginad emam, Mat na in Krais asit ahol a hi waqim in Krais ago a hi huritmo haqam.

Onmin, ne gihol waziy. Luweq mat araq kat negdaq. Mat daq titnonta emaqta na in God ameb titnonimmo luw osaqta, bilaqne Krais titnonimmo luw osaqta nazaqmo. Satan danmebmo diq daq meqinta amta. Nazaq iyan on mataw daq meqinta emayta na in Satan-mo asenlulibta. Teq God atatin in mat meqinta na ago kabiy meqin tonnan haqad in ulalab gwahtimta.

On mataw God in giqeman in ago onmin tiqiyiyta na bunmo in daq meqinta adan a hi muzinayta. Na ezaqgo on mataw na God alulib gwahtiqim in Gimam Iyahta na nogmo iyayta. God in mataw na giqeman in ago onmin tiqiyim in daq meqinta adan muzgo giholib a hi usaqta. 10 Ari ezaq toneq teq i God ago onmin teq Satan ago onmin gibiy kemam? Na in kazaq. Mat daq dimunta a hi emaqta na in God asenlulibta a haiq. Ad mat in amaqbaban ginan anad a hi bilaqaqta na in God ago a haiqtamo.

I bunmo an anan ginad diq bilaqsa osuq

I an anan ginad bilaqgo adan na Yesus i tigiqisihun

11 Ne Krais ago suleq danmeb waqiyta na in kazaq bilam, I gimaqbaban ginan ginad bilaqan ham. 12 Nazaq iyan i mat anan Kein haqayta na asen hi muzuq. In mat meqinta na asenlulibta iyim in amikqan na wol eman tumomta. Teq nagaqgo in amikqan wol eman mom? In ago daq meqin iysa in ama ago daq dimun diq iyta na ago in wol eman momta.

13 Ya imaqbaban, mataw God gileh ugayta na in gigem meqinta negsa ne gihol turuh nemsa ginadnad hi emiy. 14 I tuteqmo gimaqbaban ginan ginad bilaqsa osad teq i ginad kazaq emam. I moq hasamta adanteqin na tuhulosim i kayeqmo kuluwa-kuluwmo osamta na ago danteb gwahtiqim tilehauq haqam. Ari mat in amaqbaban ginan anad a hi bilaqaqta na in moq ago danibmo luwaqta. 15 Mat agem meqinta amaqbab ugaqta na in bilaqne amaqbab na wol eman momta nog tiqiy. Ad mat mataw ginol emaqta na aholib os kayeqmo kuluwa-kuluwmo osayta na alulin a hi usaqta. Na ago ne tuhuritiy.

16 Yesus i gilumsihnan haqad inmo ahol nog hulosta. In daq nazaq eman i ahol waqad i an anan ginad bilaqsa osamta na ago tuhurit kemauq. Nazaq iyan i nazaqmo gihol nog huloseq gimaqbaban tigilumsihamtamo. 17 Ari mat nog og ka ago es nagah dimdimunta kabemmo inaq iyim teq in amaqbab araq nagah ago siqim iysa in ahol waqad a hi ulumsihaqta, mat na agem soqotim usaq. Mat nazaqta na in God anad a hi muzinad in amaqbaban ginan anad a hi bilaqaqta. 18 Yaqgo onmin, i gimaqbaban ginan ginad bilaqsa i katiyeq giqezab gamuk dimunta amomo hi neguq. Haiqgam. I daq helta amalib gigem dimunta negad i akabiyan inaqmo em neguq.

Krais ago on mataw bunmo zaway diq iyeq God ameb turiy

19 I nazaq gimaqbaban ginan ginad bilaqsa osad teq i ginad kazaq emam, I gamuk heltaqmo muzinauqta haqam. Nazaq haqad teq i God ameb osad i gigem kute nemsa tuqosam. 20 Ta teq i God ameb gigem loyinsa in dimun diq a hi iysa i ginad kazaq emuq, I ginad siqim iysa igmo gihol a hi diq ulum kemauqta haquq. Teq God anad i ginad uriyamim in i gigo diq tuhurit kamta haquq. I nazaq ginad emad teq i God ameb gigem midemeqmo tuqusdaq.

21 Ya iyognizmo diq, I gigemab daq araq meqinta a hi loyinad nab i God ameb zaway diq iyim turauqta. 22 Turad i nagah araq ago susumun ugsa in i igaqta. Na ezaqgo i in ago gamuk muzin bugad i ginad emauq, I daq in anan anad bilaqaqta naqmo i emauqta haqauq. 23 Teq God gamuk awaz meqinta gibilanta na in kazaq. I in atatin Yesus Krais anan helmo haqam. Haqad in atatin gunun igta na i muzinad i an anan ginad bilaqsa osam. 24 On mataw God ago gamuk muzin bugayta na bunmo in God inaq ossa God in mataw na nenaq osaqmo. Osad in ago Bugaw Dimunta igan i giduganib ossa i God inaq osauqta na tiloyin kemauq.

Copyright information for `MLP