1 John 4

I bugaw bunmo gilum kemeq gibe alulin hurit kemuq

Ya iyognizmo diq, mataw God abinib nantut katiyta bilaqayta kabemmo og kab leh bolad luwayta. Luwsa bugaw amo amo mataw katiyta na ginad wamuzsa in gamuk bilaqayta. Nazaq iyan ne mataw na bunmo ginan helmo hi haqiy. Ne mataw na gilum kemeq in giholib bugaw usaqta na in God ago hib bol o haiq na ne hurit kemiy. Ari God ago Bugaw Dimunta daq kazaq emsa ne ahol tuwaq has daqay. Mataw bilaqay, Yesus Krais in mat diq iyim og kab bolta haqayta, mataw naqanta giholib God ago Bugaw Dimunta usaqta. Ari mataw Yesus anan nazaq a hi bilaqayta na bunmo in gigo bugaw ta araq inaq luwayta. Bugaw na in Bugaw Dimunta God ago hib bolaqta na a haiqta. In mat Krais bab ugaqta naqmo ago bugawta. Mataw nazaqta teq bol daqay haqsa ne kwaziqmo tuhuritiyta. Teq mataw na muran og kab tugwahtiqim gigo kabiy tiqemay.

Yaqgo onmin, ne God agota tiqiyim osayta. Teq in ago Bugaw Dimunta ne giholib usaqta na in mat meqinta og ka wamuzim osaqta na uriyamim in awaz meqin diqta. Nazaq iyan in ne giholib ussa ne mataw nantut katiyta bilaqayta nagan bunmo tigiquriyamim osayta. Mataw katiyayta na in og ka agota. Nazaq iyan in og ka ago agamukan bilaqsa mataw God gileh ugayta na in gigo gamuk huritayta. Ari i ne nenaq i God agota. Mat God ago tuhuritta na in i gigo gamuk ka huritaqtamo. Teq mat God ago a haiqta na in i gigo gamuk ka a hi huritaqta. Daq na amalib teq i Bugaw gamuk helta bilaqaqta na teq bugaw gamuk katiyta bilaqayta na tigibiy kemam.

Mat God anan anad bilaqsa in amaqbaban ginan anad bilaqanmo

Ya iyognizmo diq, daq an anan ginad bilaqayta na in God ago daqmo diq. Nazaq iyan i an anan ginad diq bilaqan. Teq mat mataw ginan anad bilaqaqta na in God ago amun iyim in God ago tuhurit kemaqta. I an anan ginad bilaqauqta na alulin God-mo. Nazaq iyan mat in mat ta araq anan anad a hi bilaqaqta na in God ago a hi huritta. God in atatin amulikmo osta na eman og kab bolta, in i gilumsihid i kayeqmo kuluwa-kuluwmo tuqosam haqad. God daq nazaq emim in i ginan anad bilaqaqta na i gilikmanib ulal tiqiy bug. 10 I iturim God anan ginad a hi bilam. Haiqgam. God inmo iturim i ginan anad bilamta. Anad bilaqsa in atatin eman og kab bolim in ahol tamaz nog God ugim i gigo daq meqinta bunmo tigiwalam bug. Daq an anan ginad bilaqayta na adan diq nawaqmo.

11 Ya iyognizmo diq, God nazaq i ginan anad ayahmo bilaqan iyan i nazaqmo an anan ginad bilaqsa osamtamo. 12 Mat araq diq ameb God ahol a hi wamta. Ta teq i an anan ginad bilaqsa ossa God i gilikmanib ulalab osaqta. Ossa in ago daq an anan ginad bilaqayta na i gilikmanib gwahtiq hasaqta.

13 God inmo ago Bugaw Dimunta igan iyan i ginad emauq, I God inaq ossa ta in i ginaq osaqmo haqauq. 14 Teq Gimam Iyah in atatin eman bolan i gimeb in ahol tuwaqim i on mataw gibilenim bilaqauq, Gimam Iyah in Atatin eman bolim in og kab on mataw bunmo gilumsihim gimen dante tiqamta haqauq. 15 Ari on mataw bilaqay, Yesus in God atatin haqayta na God in on mataw na nenaq ossa in God inaq osaytamo. 16 Nazaq iysa iyan i ginad emauq, Helmo diq God i ginan anad diq bilaqaqta haqauq. Ad in agem dimunta igsa i gihol nazaq diq tiloyinauq.

I an anan ginad bilaqsa osauqta na alulin God-mo. Teq mat in amaqbaban ginan anad bilaqaqta na in God inaq ossa God in mat na inaq osaqtamo.
17 I og kab osad Krais daq emaqta nazaq nog i emauqtamo. Emsa daq an anan ginad bilaqayta na i gilikmanib tugwahtiq hasaq. Nazaq iyan abeb God ago hazizir akaman bo tugwahtiqsa i a hi rabamta. 18 On mataw an anan ginad bilaqsa osayta na in a hi rabayta. Haiqgam. In giholib an anan ginad bilaqgo adan na awaz timeqniysa in God ago hazizirib turnan a hi rabayta. Ari on mataw an agem meqinta ugayta naqmo teq rabayta. Na ezaqgo in gigo daq meqinta na anadin emad in teq God ago hazizirib turad amenin meqinta tuwaq daqay haqad in rabayta. On mataw na giholib an anan ginad bilaqgo adan sosil iysa iyan in rabayta.

19 God danmebmo diq i ginan anad bilaqan muran i an anan ginad bilaqsa osauqtamo. 20 Mat aw nog bilaqaq, Ya God anan inad bilaqaqta haqad teq in agem meqinta amaqbab ugaqta, mat na katiyaqta. Na ezaqgo mat in amaqbab ahol waqaqta na anan anad a hi bilaqeq in God ahol a hi wamta na anan anad a hi bilaqdaqmo. 21 Teq Krais gamuk awaz meqinta igta na in kazaq bilam, Mat God anan anad bilaqaqta na in amaqbaban ginan anad tibilaqdaqmo ham.

Copyright information for `MLP