aWok Pris 11.44-45; 19.2; 20.7
bAisaya 40.6-8

1 Peter 1

I Yesus ago on mataw tawonta iyim iyan i daq dimuntaqmo emad nagah dimunta i waqamta na baq tuneq osuq

Yaqmo Pita, ya Yesus Krais ago Aposel araq. Ne Yesus ago on mataw saw Pontus teq saw Galesiya teq saw Kapadosiya teq saw Esiya teq saw Bitiniya gigo og saw haresmo begbeg nog iyim osayta na gimen sansandek ka ya mar tonim eman ne gigo hib lehaq. Kwaziqmo diq ne a hi gwahtiqsamo i Gimam God in ne gigo tuhuritim in aholyon ne gitowun tiqamta. Gitowun emim abeb in ne giwaqim ago Bugaw Dimunta negan ne in ago on mataw tawonta tiqiyiy. God in Yesus anedan ne giholib hures laman ne gibusirinan tihiqiyan ne Yesus Krais ago gamuk huritad muzinayta.

God agem dimunta negad ne gigem eman kute nemaqta na in ne gigo hib ayahmo diq gwahtiqan.

Os dimunta Heven-ib i gibaq tunim usaqta

Ari i God abin iluwuq. In i gigo Iyahta Yesus Krais ago God teq in Yesus Amamtamo. In i ginan anad ayahmo meqniysa i gimen dante wastitaynan haqad in Yesus Krais hodhodab wazan eram. Eraqan dante naqmo amalib God i giqeman i gimugan muturta iyim i teq in ago os dimunta na tuwaqam haqad amen emim osauqta. In ago os dimunta igdaqta na a hi meqniydaqta teq in anumlan haiqta teq in ahiqiy haiqta. Teq God nagah na ne gimen tuwastitayim Heven-ib eman usaqta. Ne God anan helmo haqsa iyan in ago zaway ayahta amalib ne giwamuzaqta. In ne giwamuzad ossa le kam abebtanta nab in atatin Heven-ib ulalabmo boleq in ne ta giwaqid ne ban dimuntab tuqos daqay.

Ari God in ago os dimunta negdaqta na ago ne anadin emad ne ginad bilaq gigayinsa osayta. Ta teq muran kam asitmo kab God-mo bilaqan gilumwaq amo amo ne giholib gwahtiqsa ne gihol afaqan diq iyaq. Daq nawa na amalib God ne gigem ulum kemaqta. Ne ginad emiy. Gig anan gol haqayta na anawun ulilibta teq in usim hiqiyaqta. Teq mataw in gol faqab wizsa anumlan muruwoqim woqsa gol watwat dimun diqta naqmo us tutaqta. Ari ne ginad helta na in gol uriyamim in nagah ayah diqta. Ad nazaqmo gilum waq amo amo ne giholib gwahtiqad in ne ginad helta na ulum kemaqtamo. Ulum kemsa ne ginad helta na hel diqmo usid teq kam abebtanta Yesus Krais ulal iydaqta nab God in ne gibin sorid gwalsa in ne giwazinad gibin ayahta tinegdaq. Ne Yesus ahol a hi waqadmo anan ginad bilaqaqta. Ne muran gimeb ahol a hi waqayta teq ne in anan helmo tihaqad ne ginad bilaq gigayinsa gigem dimun diq iyaqta. Ad ne gimugan dimun diq iyaqta na ago ne bilaq buggo biyab a hi iyayta. Yesus ulal iydaqta nab ne ginad helta na anon emsa ne os dimunta na tuwaq daqay.

10 Kwaziqmo God ago nantut in God teq ne gilumsiheq ta giwaqdaqta na ago in bilaq yaqayta. Ad in God teq agem dimunta ne negad gidimun tondaqta na ago susumunad in gamuk na alulin nagun diq titay yaqayta. 11 Krais ago Bugaw in God ago nantut na giholib usad in Krais afaqan amo amo soreq teq abin ayahta waqdaqta na ago agamukan in nantut na giqezab eman gwahtiqyaq. Sa nantut na in giqezab gamuk gwahtiqyaqta na alulin nagunad in susumun yaqay, Nagah na kam gineh teq gwahtiqdaq? haq yaqay. Teq mat afaqan soreq abin ayahta waqdaqta na nog diq? haq yaqay. 12 Haqsa God in nantut na giqisihunan in ginad tiqemiy, Nagah i anan bilawta na i gimen a hi gwahtiqdaqta haqiy. In ginad emiy, Mataw abeb gwahtiq daqayta naqmo gimen gamukta i bilawta haqiy. An muran God in ago Bugaw Dimunta eman Heven-ib tihitim. Hitiqan mataw in God ne giyon dante wastitayta na awagamun dimunta a lehim Bugaw Dimunta ago zaway amalib ne tigibileniy. Gamuk dimunta gibileniyta na in nagah ayah diqta iyan angelo inaqmo huritgo ginad bilaqaqta.

I God ago on mataw tawon diqta iyeq osgo haqad in i gililewun

13 Ari nazaq iyan tuteqmo ne daq dimunta emgo haqad ginad emad osiy. Osad ne gihol anononmo wamuziy. Abeb Yesus Krais ulalab boldaqta nab teq God agem dimunta negad tigidimun tondaq. Nazaq iyan ne nagah dimunta na amen emad ne ginadnad hi emad ginad helta amulikmo iyeq usan. 14 Ne onmin nan huritayta nazaq nog ne osiy. Kwaziqmo ne ginad a hi emad osad ne gigem atoranmo eraqsa ne daq meqinta amo amo em yaqayta nazaq ne ta hi emiy. 15 Mat ne gililewunta na in tawon diqta osaqta. Nazaq iyan ne gihol bunmo God ugad ne gigo luw os bunmo in tawon diq iyanmo. 16 Na ezaqgo God ago marib in kazaq bilam,

Ya tawon diq iyim osaiqta nazaq nogmo ne tawon iyeq osiy ham. a 

God naw ayah diqmo amalib i gizayim giwam

17 Ne God anan biyim bilaqay, ‘I Gimam’ haqayta naqmo in on mataw bunmo araqibmo gilum kemad gigo daq ahunibmo amenin negaqta. Negad in mataw asor gigomo a hi lehaqta. Nazaq iyan ne og ka anan i gigo diq hi haqad ne God abin wazinad ahaqenib osiy. 18 Osad ne nagah ka anadin emiy. Ne gimaman gigo hib daq asor samanta alulin haiqta ne waqim muzinsa daq nagan in ne giqirquran osiyta. Ossa God ne gizayim in ne giqamun na tihas. Ta teq in gol teq silva amalib ne a hi gizayta. Na ezaqgo nagah nagan useq hiqiydaqta. 19 Nazaq iyan in Krais anedan tawon diqta naqmo amalib ne gizayim giqamun na hasta. Bilaqne mataw sipsip amidon aholib abatlan teq asulan araq haiqta na anedan amalib God ayon tamaz emayta nazaq nog in am. 20 God kwaziqmo og eman a hi gwahtiqsa in Krais atowun eman ne gizayeq giwaqgo in osta. Osan teq muran kam abebtanta kab God in eman in ne gilumsihgo haqad ulalabmo bo tugwahtim. 21 Gwahtiqim in ne tigilumsihan ne ginad emay, Helmo diq, God in Krais hodhodab wazan eraqan in abin ayahta tuqug haqay. Haqad ne God anan helmo haqad in teq ne gidimun tondaq haqad ne baq tunim tuqosay.

I gimaqbaban ginan ginad bilaqan

22 Ari ne God ago gamuk helta muzinad ne gigemab gibusirinan usta na tihiqiysa ne osayta. Ad ne gimileq a hi iyad ne gimaqbaban Yesus ago on matawta na ginan ginad bilaqaqta. Nazaq iyan muran ne gigemabmo diq an anan ginad bilaqsa osiy. 23 God-mo ne giqeman ne mutur a ta gwahtiqiyta. Teq ne ginen gimam giqeman ne osim teq moqayta nazaq nog in ne a hi giqamta. In ne giqeman ne mutur iyim osad tuteqmo kuluwa-kuluwmo tuqos daqayta. Na ezaqgo God in ago gamuk awaz meqinta tuteqmo usdaqta naqmo amalib ne giqeman ne muturta gwahtiqiyta. 24 God ago gamuk bilam,

On mataw bunmo bilaqne sisihun nog ham. Teq in gibin bilaqne sisihun azizorin nog ham. Sisihun na miliyawaqta ham. Teq azizorin na muruwoqim tiqaqta ham.
25 Ari Iyahta ago gamukmo teq kuluwa-kuluwmo usdaqta ham. b 
An Iyahta ago gamuk na in Yesus awagamun dimunta mataw a lehim ne gibileniyta naqmo.

Copyright information for `MLP