aAisaya 28.16
bBuk Song 118.22
cAisaya 8.14
dAisaya 53.9

1 Peter 2

Yesus in tituq dimunta tutimmo turaqta nazaq nog

Ari ne on mataw muturta tiqiyim iyan ne daq meqinta kagan bunmo hulosiy. An agem meqinta ugayta na teq an kat ugayta na teq gimileq iyayta na teq gigem meqniyaqta na teq an agilehunan bilaqayta nagan ne hulos bugiy. Iyahta ne gidimun tonsa ne gihol tiloyiniyta. Nazaq iyan ne amun sosilta nog iyeq God ago sus dimun diqta giwitan neqim aseseq iyayta na ne tuteqmo neqnan ginad bilaqan. Ne sus na neqsa ne giwitan zilimeq tihemid teq God ne tigiwaqdaq.

Iyahta Yesus in bilaqne tituq araq kayeqmo turaqta nazaq nog. On mataw tituq na anan meqin haqad baymuziyta. Teq God anadib tituq na in dimunmo diq iyan in aholyon wamta. Nazaq iyan ne Iyahta Yesus ago hib boliy. Boleq ne bilaqne tituq kayeqmo turayta nog iysa God in ne gimalib inmo aholyon lotu abitan tiqemdaq. Nazaq in emid teq ne in ago on mataw tamaz emayta tawon diqta iyeq osad ne Yesus Krais abinib ne gihol tamaz nog God ugsa in ne gibiyad anad bilaqdaqta. Na ezaqgo daq na agamukan God ago marib kazaq usaqta.

Ahol waqiy ham. Ya uliq Sayon-ib tituq araq tileyan turaq ham. Tituq na ya ahol waqan in bit anon bunmo sordaqta iyan ya inadib in dimun diq iysa ya iholyon wayta ham. An on mataw tituq na anan helmo haqayta na bunmo in ya imeb turad gimebay a hi woqdaq ham. a 
Nazaq iyan ne mataw helmo haqayta na ginadib Krais in dimun diqta. Teq mataw helmo a hi haqayta na ginadib Krais in bilaqne,

Tituq araq mataw bit wazayta anan ‘meqin’ haqad hunegan lahta nazaq nogta. Ta teq muran tituq naqmo awaz meqniyim bit anon bunmo sorim turaqta. b 
Teq mataw ginad helta haiqta na gigo hib Krais in bilaqne,

Gig araq danib usad mataw gisen woltayan woqnan tonayta nazaq nog. Mataw in gig nab gisen woltayim in dan titnonta na muzeq ta lehgo hulosayta. c 
Mataw naqanta in God ago gamuk othasad in gisen gig nab wolhamim woqayta. Kwaziqmo God in giyon tibilaqan usta nazaqmo in emayta.

Ari negmo teq God in ne gitowun eman ne in ago walmat tiqiyim osayta. Ad ne King ago mataw tamaz emayta nog iyim osaytamo. Osad ne God ago on mataw tawon diqta iyim ahaqenib osad ne in amomo anad muzinayta. Mebmebmo ne romiqab ossa God ne gililewunan ne romriq na hulosim bolim in ago saw anuwan dimun diqta nab tugwahtiqiyta. In kabiy aseseqta dimdimun diqta emaqta na agamukan ne on mataw bunmo gibilen daqay haqad in ne gitowun emim aholyon giwamta.

10 
  • Kwaziqmo ne God ago on mataw a haiqta.
  • Teq muran ne in ago on mataw tiqiyiy.
  • Kwaziqmo God ne ginan anad a hi meqniyyaqta.
  • Teq muran in ne ginan anad timeqniyaq.

I on mataw God ago maror asan ban osayta na gimeb titnoneqmo luw osuq

I God ago kabibiy on mataw nog iyeq osuq

11 Ari ya iyognizmo diq, ya atoranmo kazaq ne gibilenaiq. Ne on mataw gisen tob bolta nog iyeq og kab begbegta os nog iyiy. Ad ne og ka ago ginad meqinta na bunmo gileh ugiy. Ginad meqinta na in ne ginad helta inaq an wolaqta. 12 Ne titnoneqmo on mataw God ago maror asan ban osayta na gimeb luwiy. Luwsa mataw na in ne gigo daq ahol waqad in ne gigilehunan bilaqad ginan meqin haqad oseq teq abeb in ginad tiqem has daqay. God in on mataw hazizirib giqemnan boldaqta nab teq mataw asan banta na in ne gigo daq dimdimunta in ahol waqiyta na anadin a ta emad in God abin tiqiluw daqay.

13 Ari ne Iyahta anadin emad gavman bunmo giqez huritiy. Rom gigo king in danmeb diqta iyim iyan ne in aqez muziniy. 14 Muzinad ne gavman amikmikta king giqeman osayta na giqez huritiymo. Na ezaqgo maror amikmikta nagan in mataw daq meqinta emayta na faq neggo osayta. Ad in mataw daq dimunta emayta na gibin iluwgo osaytamo. 15 God anad ne daq dimdimunta amalib mataw ginad haiqta gamuk samanta negayta na giqez tuwasih daqay. 16 Ne mat araq ago kabibiy mat nog iyeq hi luw osiy. Ta teq ne ginad kazaq hi emiymo. I mat araq diq ahaqenib a hi osad iyan i daq hihiq ginadibmo tiqemam haqad ne ginad nazaq hi emiy. Haiqgam. Ne ginad kazaq emiy, I mat araq ahaqenib a hi osad iyan i God amomo ago kabibiy on mataw iyim osauqta haqiy. 17 Ne on mataw bunmo giwaziniy. Ad ne gimaqbaban Yesus ago on matawta na bunmo ginan ginad bilaqanmo. Teq ne God rabunad Rom gigo king na abin waziniymo.

I Krais asen muzad afaqan soruq

18 Ari ya kabibiy mataw samanta tigibilennan. Mataw ne gibunib turad giwamuzsa ne in gihaqenibmo osad girabunad giqez muzin bugiy. Ya mataw dimdimunta ne gibunib turad gilowan tonayta na gimomo ginan a hi bilaqaiq. Haiqgam. Mataw meqinta kabiy afaqanta negayta na inaqmo gihaqenib ne osiymo haqaiq. 19 Osad ne God anad muzinad kabiy dimunmo emiy. Emsa ta ne gigo aseseqta na in ginadibmo ginolid ne santitiy na samanta sorsa God agem dimunta tinegdaq. 20 Na ezaqgo ne daq meqinta emeq ago asantitiyin sorad nan a hi bilaqsa nagaqgo God naw dimunta tinegdaq? Ari ne kabiy anononmo emsa ne gigo aseseqta samanta ne ginolid, ne giqez hiqiyeq afaqan na sorsa God agem dimunta negad in ne tigidimun tondaq.

21 Ne dante dimunta naqmo muzingo haqad God in ne gililewunta. Na ezaqgo Krais in nazaqmo daq araq meqinta a hi amta teq in ne gimen santitiy sorta. Sorad in anad ne in asen muzeq in daq em nogmo ne tiqem daqaymo haqad in ago daq nawa na ne giqisihunta.

22 In daq araq meqinta a hi am. Ad in gamuk araq katiyta a hi bilammo. d 
23 Mataw gamuk meqinta ugsa in amenin emim gamuk meqinta a hi nag. In santitiy sorad teq in ago bab na gimeqin tongo a hi bilam. Haiqgam. In ahol bunmo God ago hib emad in anad am, God teq mataw bunmo gigo daq anononmo tuqulum kemdaq ham. 24 Krais ayib dom wolan in i gigo daq meqinta na bunmo inmo ahol ugim afaqan na sorad tur. In i giwastitayid teq i daq meqinta hulos tayeq tuteqmo daq titnonta emam haqad in afaqan na i giyon sorta. In santitiy sorim anedan womta na amalib ne giqeman tidimniyiy.

25 Kwaziqmo ne bunmo bilaqne sipsip an hulosim haresmo le luw nog iyiyta. Teq muran ne muleqim Sipsip Ginamren Diqta na ago hib ta bolan in ne giwamuzim tuqosaqta.

Copyright information for `MLP