aBuk Song 34.12-16

1 Peter 3

On mataw an tuwaqiyta gimen gamuk

Ari ne on mat tuwaqiyta na, ne gidugniz gihaqenib osiy, kabibiy mataw in gigo aseseqta gihaqenib osayta nazaq. Osad ne gidugniz asor God ago gamuk a hi huritayta na ne in gamuk araq a hi gibilensa in ne gigo luw os dimunta naqmo ahol waqad ginad buliyeq God ago hib tubol daqay. Na ezaqgo in ne gibiysa ne titnonimmo luwad teq ne in giwazinim gihaqenibmo osayta naqmo in ginad tubuliydaq. Ad ne gihol awaqan dimniydaq haqad gisan amomo hi balaw toniy. On asor in gisan amomo anadin emad in giqensan otsireqad balaw dimdimunta gol-ibta wazad tubusan amo amo giholib emayta. Ari negmo teq ne gimugan inaqmo balaw tonid ne giwaqan dimniy hasan. Ne gihol wazid woqsa tok nemeq kiskismo luw osiy. Balaw nazaqta a hi hiqiyaqta teq in God ameb dimun diqta. Kwaziqmo on dimunta God anadin diq em yaqayta na in balaw naqanta amalib gihol balaw tonad in gidugniz gihaqenib os yaqayta. Ne Sara anadin emiy. In aduw Abraham ahaqenib osad anan yaqgo ayahta haqyaqta. Ari ne nagah araq ago a hi rabad daq dimdimunta nagan tiqemad teq ne Sara-mo amigniz nog tiqiy daqay.

Ad nazaqmo ne mataw aw tuwaqiyta na, ne ginad em hasad ne gigo on nenaq osiy. On in giwaz meqin a haiqta. Nazaq iyan ne giqonan giwazinad gilowan toniy. Ad ne ginad kazaq emiy, God in i gigo on ka inaqmo agem dimunta negan in teq ago os dimunta in giholyon tuwaq daqaymo haqiy. Haqad ne giqonan nenaq nazaq wastitayeqmo osad teq ne God inaq gamuk emsa in ne giqez tuhuritdaq.

Tuteqmo i on mataw bunmo gimen daq dimunta emuq

Ari yaqgo gamuk ta asor usaqta na in kazaq. Ne bunmo gigem amulikmo iyeq osad araqibmo afaqan soriy. Ad ne an anan ginad bilaqsa an alowan tonad osiy. Teq ne gihol wazid woqsa luwiy. Mataw ne gimeqin tonsa ne amenin hi emiy. Ad in gamuk meqinta negsa ne amenin nan meqinta hi negiymo. Haiq. Mataw ne gimeqin tonsa ne God bulonid in mataw na gidimun tonan. Ne daq nazaq emgo haqad God ne gililewunta. Ne nazaq emsa teq God ne tigidimun tondaqmo. 10 Na ezaqgo,

Mat araq in os dimuntab osnan anad emad, teq in og kab osad kam dimunta ahol waqnan haqad, in gamuk meqinta hi bilaqan. Ad in aqezab nan katiyta araq hi gwahtiqanmo.
11 In daq meqinta bunmo gileh ugad in daq dimuntaqmo muzan. Ad in aholtuw bulad on mataw bunmo nenaq kiskismo osad in daq na hi hulosan.
12 Na ezaqgo, Iyahta in on mataw titnonta gibiy kemaqta. Ad in adek emad in mataw na gigo susumun huritaqtamo. Teq Iyahta in on mataw daq meqinta emayta na gigo babmo diq. a 

I daq dimunta emad ago afaqan waqamta na dimunmo

13 Ne daq dimdimunta emnan giwaz diq meqniysa nog teq ne giwazid woq daqay? 14 Ari ne daq dimunta emsa mataw santitiy negsa ne ginad hi meqniyan. God teq ne gidimun tondaqta na ago ne tidimniyim osayta. Nazaq iyan mataw na ne gimeqin tonsa ne girabunad gihol afaqan hi iyan. 15 Teq ne gigemabmo diq Krais abin wazinad ossa in amomo ne gigo Iyahta iyeq osan. Ad God teq ne tigilumsihdaq haqad ne amen emad luwsa mataw asor ne ginad helta na ago susumun negid ne in giqez amenin emgo ginad em haseqmo luwiy. 16 Teq ne in gigo susumun na amenin emad ne gihol wazid woqsa kiskismo gibileniy. Ad ne gigem God ameb titnoneqmo ussa ne Krais asen muzinad daq dimunta emiy. Ne nazaq emsa teq mataw ne gibilawunim gamuk meqinta negayta na in ne gibiyad gimebay tuwoqdaq. 17 Na ezaqgo God anad bilaqid teq i daq dimunta emad ago afaqan tisoram. Na in dimunmo. Ari i daq meqinta emad ago afaqan soramta na in meqin diq.

Krais i giwaqgo haqad moqim ta eram

18 Krais in on mataw gigo daq meqinta walemnan haqad in nazaqmo santitiy sorim tumom. Moqim in santitiy na a ta hi sordaq. In mat titnonta teq in mataw meqinta gigo ban waqim in gimen mom, in i giwaqeq giqad God agerab lehnan haqad. Mataw in asanmo wol eman momta. Teq God in awitan wazan ta eram. 19 Teq in awitan naqmo lehim on mataw giwitan giqirquran osiyta na gamuk gibilan. 20 On mataw na in kwaziqmo Nowa ago kamub God ago gamuk othasad osiyta. Kam nab Nowa muy emad luwsa God in mataw na ginad buliygo haqad gibaq tunim sisaqmo osta. Teq haiqgam. On mataw kabemmo haiq 8 nazaqmo muyib gwalim ossa uq tihitim. Hitiqim muy na sorsa God yuw naqmo amalib Nowa asenlul nenaq gilumsihan in dimunmo osad a hi moqiy.

21 Ari daq na in bilaqne muran ne yuw huzayta na adulan nog. Yuw huzgo adan na in ne gilumsihsa ne a hi moqaytamo. Teq ne yuw huzim gisanib ginumlan hiqiyaqta nazaq a haiq. Naqmo God in Yesus Krais hodhodab wazan ta eramta na ago ne anan helmo tihaqim ne gigem God ameb tidimniyim usad iyan ne God anad muzinim yuw huzayta. Yesus Krais Heven-ib gwalehim in God aben aqabun ban osaqta. Ossa angelo teq bugaw aseseqta zaway amo amo wazayta na teq nagah giwaz meqinta gibin inaq iyim maror gan osayta nagan bunmo in ahaqenib tiqiy bugim osay.

22 

Gilumwaq ayahta Yesus ago on mataw giholib gwahtiqsa in santitiy soriy

Copyright information for `MLP