aGutpela Sindaun 11.31

1 Peter 4

I gigem kwaziqta ago daq bunmo hulosuq

Ari Krais in aholib santitiy ayahmo sorta. Nazaq iyan in anad usta nazaqmo ne ginad ussa ne giwaz meqniyeq osiy. Na ezaqgo mat Yesus santitiy sorta nazaq in aholib santitiy soraqta, mat naqanta in ahol wasihim daq meqinta a ta hi emaqta. Mat nazaq emaqta na in agem kwaziqta atoranmo eraqad anad hureqsa in muzinnan anad a hi bilaqaqta. In og kab osad God amomo anad muzinad oseq le in tumoqdaq haqad in anad emaqta. Kwaziqmo ne Krais anan helmo a hi haq yaqayta nab ne on mataw God ago maror asan ban osayta na gigo ginad meqinta muzinad ne daq hihiq na dimunmo tiqemiy. Ari muran ne daq meqinta nagan ta hi emiy. Mataw asan banta na in daq gihol bilaqaqta naqmo emad osayta. Osad in nagah haresmo utetayta teq in yuw atoranta uluwim gifaqin hulosayta teq in giyogniz nenaq garak ayahmo emayta teq in humab wolim yuw uluwad daqdaq emayta teq in God ago gunun othasad god katiyta giyon lotu emayta. Teq muran in daq hihiq haresmo em titursa ne nenaq araqib humab wolim daq meqinta nagan a ta hi emayta. Sa in nazaq ne gibiyad in gihol turuh nemsa ne gibilawunayta. Teq mat mataw kayeqmo osayta teq mataw tumoqiyta inaqmo bunmo gigo daq ulum kemeq amenin negdaqta amatin na in ahol tuwastitayim hazizir emgomo tiqiyim nawa osaqta. Abeb teq mataw ne gibilawunayta na in nagaqgo ne gibin nazaq meqin toniyta na ago in mat na tubulon daqay. Daq alulin naqmo ago on mataw tumoqiyta na a hi moqadmo in Yesus awagamun dimunta na huritiyta. Huritim ossa teq God in gigo daq gilum kemim giyon bilaqan in tumoqiy, mataw bunmo moqayta nazaq. Ta teq in gamuk dimunta na tuhuritim in giwitan kayeqmo osayta, God kayeqmo osaqta nazaq.

God naw igta na akabiyan I anonon diqmo emuq

Ari nagah bunmo hiqiydaqta akaman na sinsin tiqiy. Nazaq iyan ne gihol anononmo wamuzad ne ginad em hasad God inaq gamuk emiy. Teq daq ameb diqta ne em daqayta na ne tuteqmo an anan ginad bilaqsa osiy. Na ezaqgo mat in ago walmataw ginan anad bilaqsa in mataw na gigo daq meqinta kabemmo walemad anadin a ta hi emaqta. Teq Yesus ago on mataw ne gigo bitab bolsa ne gilowan tonad nan kabemmo hi bilaqiy. 10 Ne amulik-mulikmo naw waqiyta nazaqmo ne an ulumsihiy. Ne nazaq toneq teq ne God ago naw amo amo in samanmo nagta na anononmo tuwamuz daqay. 11 Mat araq in gamuk bilaqgo anawun waqsun, in God ago gamukmo diq bilaqan. Ad mat araq in mataw gilumsihgo anawun waqsun, in God zaway ugaqta naqmo amalib mataw gilumsihan. Ne Yesus Krais abinib ne gigo naw akabiyan nazaq emad God abin emid ayah iyan. In amomo abin ulilibmo diq ussa in nagah bunmo gigo Iyahta iyeq kuluwa-kuluwmo osan. Hel diqtaqmo.

I Yesus afaqan sor nog i sorad ginad dimniyan

12 Ari ya iyognizmo diq, muran afaqan meqin diqta ne giholib gwahtiqim faq nog ginoysa ne ritenad ginad hares emad “Ka naga daqin diq i giholib gwahtiqaq?” nazaq ne ginad hi emiy. Afaqan na ne gilum waqgo giholib gwahtiqaqta. 13 Gilumwaq na ne gigo hib gwahtiqsa ne santitiy Krais sor nogmo ne sorayta. Nazaq iyan ne ginad dimniyan. Ne nazaq ginad dimniysa afaqan sorid teq abeb Krais abin ayahta inaq ulalab bo gwahtiqsa ne ahol waqad ginad dimniysa gigem dimun diq iydaq. 14 Krais abin ne giholib usaqta na ago mataw gamuk meqinta negayta. Nazaq iyan ne tidimniyim osayta. Na ezaqgo God ago Bugaw Dimunta abin ayah diqta inaqta na in ne giholib tuqusaqta. 15 Helmo ne mat araq wol emeq o ne nagah araq rin toneq o ne daq araq meqin diqta emeq o ne mataw gigo kabiy meqin toneq, ne daq nagan ago asantitiyin waqad ne gimebay tuwoqdaqta. Teq ne daq nawa ya teko ginan gibilenta na araq diq emeq ago mebay hi waqiy. 16 Ari Krais abin ne giholib ussa na ago ne santitiy waqad teq ne gimebay hikidik woqan. Haiqgam. Krais abin ne giholib usaqta na ago ne ginad dimniysa ne God-mo abin iluwad osiy.

17 Ari muran God in mataw gigo daq gilum kemdaqta akaman na tubol. Bolan in hazizir na alulin emad danmeb inmo ago on matawta gigo daq ulum kemeq amenin tinegdaq. Negeq hulosad in mataw God ago gamuk dimunta gileh ugad a hi huritayta na gigo hib hazizir na emid tihiqiydaq. Ari God danmeb inmo ago on mataw gilum kemeq faq negsa teq ta mataw nan othasayta na in ezaq diq gihol loyin daqay? 18 Teq,

God ago on mataw in God ago os dimuntab gwahtiqgo afaqan diq iysa, ta mataw God gileh ugad daq meqinta emayta na in teq ezaq gwahtiq daqay? a 
19 Nazaq iyan mataw God anad muzinim santitiy waqayta na in gihol God abenab emad teq in daq dimuntaqmo emad osiy. God inmo i giqamta teq in i gilumsihnan bilamta nazaqmo diq in tiqemdaq.

Copyright information for `MLP