1 Thessalonians 2

Pol uliq Tesalonaika-ib kabiy amta na anan bilam

Ya imaqbaban, i ne gigo hib lehim kabiy eman kabiy na le samanta a hi iy. Na ago ne tuhuritiyta. Teq i ne gigo hib le a hi gwahtiqadmo i uliq Filipay-ib osad afaqan ayahta sorta na ago ne tuhuritiymo. Mataw uliq nabta na in i gibilawunad teq in i gimeqin diq ton yaqay. Ta teq i gigo God in i gigem ulumsih naqmo hiqiysa i bab girabunad gihol a hi hureq has. Haiq. I giwaz diq meqniyim ne gigo hib tileh. Lehan ne gigo uliqab mataw asor nazaqmo i gibaymuzsa i na ago a hi bilaqad God i gimen dante amta agamukan dimunta na i ne tigibilenmo. Teq i a hi rabad ne ginad buliygo gibilenta na alulin in kazaq. I ginad a hi em hasad gamuk bilaq kireh tonim a hi gibilen. Ad i ne ginad hureqid ne i nenaq daq anumlan inaqta emgo i a hi bilaw. Teq i kat negad i gigo soysoy amalib ne a hi gihurewmo. Haiqgam. God i gilum kemim i gimugan ezaq diq iyim usaqta na inmo ahol waq kemaqta. In i gimugan ahol waqan i in ago gamuk bilaq sireqamta iyan in Yesus awagamun dimunta na i gibenab amta. Eman i in ago gamuk na wastitayimmo bilaqauqta. Teq i mataw ginad buliyid in i ginan gigem dimniy daqay haqad i kabiy na a hi emauqta. Haiqgam. I God-mo agem emid dimniydaq haqad kabiy na emauqta.

I ne gigo hib gamuk a lehta nab i soysoy a hi neg. Na ago ne tuhuritiyta. Ad God i gibiysa i ne gigo nagah samanmo giwaqgo haqad gamuk na a hi gibilenmo. Teq i gibin ayahta waqgo adanteqin nagunim i ne gigo hib kabiy a hi emmo. Ad ne i gibin iluwgo haqad i ne a hi gibilenad teq i mataw ta asor nazaq a hi gibilenmo. Helmo, i Krais ago Aposel osauqta. Nazaq iyan i ginad bilaqid i ne giqemid ne i gilumsihgo azawayin i giholib kawa usaqta. Teq i nazaq ne a hi gitonad i nenaq kiskismo osta, bilaqne aw in ago onmin gilowan tonad giwamuzim osaqta nazaq. I ne ginan ginad diq bilaqaqta. Nazaq iyan i Yesus awagamun dimunta God igta na i gimomo giholyon a hi wazad i ne gibilenan ne hurit toniymo. Teq i gamuk amomo ago hib a hi gilumsihta. Haiqgam. I God ago gamuk negad i ne gimen gihol nog hulosmo. Na ezaqgo i ne giloyinsa ne i giqutil anabun asormo diq iyiyta na ago.

I gimaqbaban, i giholtuw bulad kabiy ayahmo ne gilikmanib emta na ne ahol tuwaqiy. I zeqab taromab inaqmo kabiy emyauqta. I ne gimen kabiy emad teq i igmo giholyon kabiy emyauqtamo. Luweq i Yesus awagamun dimunta God igta na gibilensa ne didaq nagah igad ne gihol husisiqdaq haqad. I afaqan nazaq negnan hulosyauq.

10 I le ne nenaq ossa ne i gibiy kemiyta. I nenaq osad i gigo daq tawon diq iyim titnonimmo lehsa i daq araq ananin waqamta a hi emyauq. Teq i nenaq osad daq nazaq emsa God i gibiytamo. 11 Mat ago onmin anononmo giwamuzaqta nazaqmo i ne giwamuzyauq. Na ago ne tuhuritiyta. 12 Giwamuzad i ne gigem zaway negnan haqad i ginad awaz meqin amalib gibileneq bilaqyauq, God in ne gililewunim bilaqaq, Ne boleq yaqgo maror aduganib gwahtiqeq osiy haqad in bilaqaq haqyauq. Ne bo tugwahtiqeq teq ne yaqgo os dimunta na tuwaq daqay haqad in bilaqaq haqyauq. Haqad i ne gibe yahad gibilenyauq, Ne gigo luw os in God ago liley na inaq rireneqmo usan haqyauq.

Yesus ago on mataw uliq Tesalonaika-ibta na in God anan helmo diq haqad zaway iyim turad afaqan soriy

13 Ari nagah araq ago i tutimmo God esey ugauqta na in kazaq. Kwaziqmo ne God ago gamuk i giqezab waqiyta nab ne mat araq og kabta ago gamuk waq nogmo a hi iyiy. Haiq. Ne bilaqne God aqezab gamuk waq nog iyiyta. An helmo, gamuk na in God-mo ago gamukta. Ne gamuk na waqan in ne mataw helmo haqayta na gigemab kabiy atoranmo tiqemaqta. 14 I gimaqbaban, saw Judiya-ib God ago on mataw Krais Yesus aholib soqotim ago nan muzinsa in gigo ginedan Juda naqmo in afaqan kabemmo tinegiy. An saw Judiya-ib on mataw na gigo hib daq gwahtimta nazaqmo diq ne gigo hib gwahtimtamo. Ne Yesus anan helmo haqsa iyan negmo gisenlul naqmo in afaqan ne tinegaymo. Ne Yesus ago on mataw gidauhan saw Judiya-ib osayta na gisen muzinim afaqan sorsa i ginad emauq, God ago gamuk ne gigemab kabiy tiqemaq haqauq.

15 Juda mataw helmo a hi haqayta naqmo in Iyahta Yesus wol emiyta. Ad in God ago nantut ginol emiytamo. Teq mataw naqmo in ne gigo sawab i gimuziytamo. Mataw na in God anad a hikidik muzinad in mataw bunmo gibabunmo diq iyim luwayta. 16 Nazaq iyan i God ago gamuk a luwad on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan gibilensa Juda mataw na i gidanin qwaynan tonayta. In ginad emay, Luweq mataw en ta asor na God ago gamuk huritad anan helmo haqsa God in gilumsiheq ta giwaqdaq haqayta. In nazaq tutimmo emsa in gigo daq meqinta kuluwmo diq iyim ban tuwaq bugaq. Samo God ago agem meqniy in mataw na sisaqmo gimuzad luwim muran in giholib ulal iyim tigimeqin tonaq.

Pol le Tesalonaika on mataw a ta gibiygo anad bilaq naqmo hiqiyyaq

17 I gimaqbaban, i le ne gigo hib ossa Juda mataw na bolim i tigimuziy. Gimuzan i ne ginobun ahol a ta hi waqyauq. Ta teq i gigem ginad inaq ne gigo hib tuqus tutyaq. Kam asimqanta nab i bilaqne onmin amanmaninta ginen gimam haiqta os nog iyyauqta. Osad i ne ginobun ahol a ta waqgo ginad bilaqsa i giwaz meqniyim lehan yo hiqiyyauqta. 18 I ne gigo hib lehnan ginad diq bilamta. Yaqmo Pol ya ime kabemmo ne gigo hib lehgo inad emyaiqta. Teq haiq. Satan tuteqmo i gidanin qwayyaq. 19 Ari i ne gigo hib lehnan ginad bilaqyaqta na alulin in kazaq. Abeb i gigo Iyahta Yesus ta bolid i in ameb turad naga diq ago i ginad dimniydaq? Teq Yesus in naga diq ago i ginan anad dimniydaqmo? Teq i Yesus ameb tursa naga diq i giholib ussa in i gibiyad gibin tiqiluwdaq? Bilaqne i gifaqinib baliy dimunta titoreq Yesus ameb gwahtiqid in i gibiyad ame sirirdaqta nazaq? Nagah nagan bunmo alulin na negmo. 20 Helmo diq. Yesus ameb i gibin ayah iydaqta alulin na teq i ginad dimniydaqta alulin na negmo.

Copyright information for `MLP