1 Thessalonians 3

Pol Timoti eman in Tesalonaika on mataw gilumsihnan lah

Ari kam sisaqmo i ne gigo a hi huritad osan haiq i ginad tiqem, Yaqmo Sailas inaq uliq Atens-ib kab osad i Timoti emid ne gigo hib tilehdaq haw. Haqad i Timoti eman ne gigo hib nawa tilah. Timoti in i gigo maqbab araq teq i inaq garabmo God ago kabibiy mataw iyim i araqibmo Krais awagamun dimunta na bilaqauqta. I ginad em, Timoti leheq in ne gigem zaway ugad teq in ne ginad helmo haqayta na ulumsihid awaz timeqniydaq haw. Awaz meqniyid teq mataw ne gimeqin tonad gibaymuzsa ne gihol a hi hureq has daqay haw. Ne tuhuritiyta. I afaqan nazaq waqamta na God i gimen kwaziqmo tibilaqan ussa i aban a hi emamta. Helmo, kwaziqmo i nenaq osad i gibileneq bilaqyauq, Abeb teq i santitiy waqam haqyauq. Haqan daq nazaqmo diq gwahtiqan ne ahol tuwaqay. Nazaq iyan ya ne ginadin emad osan haiq ya hidmo Timoti eman tilah, ne ginad helmo haqayta na dimunmo usaq o haiq na ago ya huritnan haqad. Luweq Mat I Gilum Waqaqta na in ne gilum waqid i ne gilikmanib kabiy emta na le saman tiqiydaq haqad.

Timoti nan dimunta Pol ago hib a bolan Pol anad dimniy

Ari Timoti in ne gihulosim muran diq kawaqmo bo tugwahtim. Gwahtiqim in ne giwagamun bilaqad ne ginad helta na waz naqmo hiqiyad on mataw bunmo ginan ginad bilaqaqta na ago in i tigibilan. Gibilenan gamuk na i gidekib dimunmo diq iy. In bilam, Tesalonaika on mataw na tutimmo i ginadin emad in gigem dimunta igayta haqad in bilam. Ad i ne gibiygo ginad bilaqaqta nazaqmo ne i gibiynan ginad bilaqaqmo haqad in bilam. I gimaqbaban, i kab ossa mataw i gimeqin tonad afaqan kabemmo igayta. Ta teq ne God anan helmo diq haqad osayta na ago i huritim i zaway muturta waqim i giwaz meqniyim afaqan na tisorauq. Na in kazaq. Ne Iyahta ago hib giwaz meqniyeq ossa i nazaqmo dimunmo tuqosammo. I ne ginadin emad i gigo God ameb i ne ginan ginad diq dimniyaqta. Ginad dimniysa tutimmo i God esey ugad i ne ginan gigem dimniyaqta na ago i bilaq buggo biyab a hi iyauq. 10 Ad zeqab teq taromab i ginad awaz meqin amalib God bulonim bilaqauq, Ni i giyon dan wastitayid i le mataw ko ginobun ahol ta waquq haqauq. I le ne gibiyad teq nagah asor ne ginad a hi em hasayta na i giqisihunid ne ginad helmo haqayta na awaz timeqniy hasdaq haqad.

God Tesalonaika on mataw gilumsihgo haqad Pol in bulon

11 Teq ya iyogniz nenaq i ne gimen i Gimam God bulonad i kazaq bilaqauq, God haqauq, Ni i gigo Iyahta Yesus inaq i gilumsihid i dan inaq iyeq Tesalonaika gigo hib lehuq haqauq. 12 Haqad i bilaqauq, Iyahta haqauq, ni Tesalonaika on mataw na gilumsihsa in an anan ginad bilaqsa ossa daq na in gilikmanib ayahmo gwahtiqan haqauq. Gwahtiqsa i in ginan ginad ayahmo bilaqaqta nazaqmo in on mataw bunmo ginan ginad bilaqan haqauq. Haqad i ginad emauq, In ne zaway nazaqta negsa teq ne giwaz meqniyeq ossa le i gigo Iyahta Yesus in ago on mataw tawonta bunmo nenaq ta bol daqay haqauq. Bolid kam nab teq ne i Gimam God ameb turad ne giholib daq araq ananin waq daqayta haiq iysa ne in ago tawon diqta tiqiy daqaymo haqauq.

13 

Tesalonaika on mataw tuteqmo daq dimdimunta emad os daqay

Copyright information for `MLP